Hotărârea nr. 986/2009

privind aprobarea unor masuri pentru valorificarea terenului situat in Oradea, str.Ogorului - str.Universitatii

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri pentru valorificarea terenului situat în Oradea, str.Ogorului - str.Universității

Analizând Raportul de specialitate nr. 62575 din 09.12.2009, întocmit de Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune aprobarea unor măsuri pentru valorificarea terenului situat în Oradea, str.Ogorului - str.Universității,

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.319/2007 s-a aprobat vânzarea prin licitație publică deschisă, a suprafeței de 191.292 mp teren situat în Oradea, str.Ogorului-str.Universității, în vederea realizării unui ansamblu comercial și de servicii. Licitația publică deschisă a fost organizată la data de 22.05.2007. La data de 08.06.2007 Comisia de licitație s-a întrunit și a adjudecat oferta depusă de S.C TONY CONSTRUCT IMOBILIARE S.R.L.

Contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat la data de 31.08.2007, fiind autentificat sub nr. 1482 din 31 august 2008 și a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 2012/17.12.2007, nr. 280/28.02.2008, nr. 2232/18.08.2008, nr. 3400/19.12.2008, nr. 1135/24.06.2009,

Luând în considerare adresa înregistrată la Administrația Imobiliară Oradea sub nr. 62881/14.12.2009, prin care S.C TONY CONSTRUCT IMOBILIARE S.R.L își manifestă intenția privind continuarea proiectului imobiliar “Complex comercial și servicii str.Ogorului-str.Universității”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. b) și art. 45 alin.3 e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1482/31.08.2007, încheiat între Municipiul Oradea în calitate de vânzător și S.C Tony Construct Imobiliare S.R.L în calitate de cumpărător, având ca obiect vânzarea-cumpărarea suprafeței de 191.292 mp teren situat în Oradea, str. Ogorului - str.Universității, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează primarul municipiului Oradea, dl Ilie Gavril Bolojan, pentru a semna actul adițional care urmează a fi încheiat între Municipiul Oradea în calitate de vânzător și S.C Tony Construct Imobiliare S.R.L în calitate de cumpărător.

Art.3. Se mandatează S.C Tony Construct Imobiliare S.R.L. pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Actului Adițional aprobat la Art.1., referitoare la :

 • a)  dezmembrarea parcelei de teren cu nr. cadastral 19631 cu suprafața de 50.000 mp în două loturi cu suprafața de 14.609 mp și 35.391 mp ;

 • b)  alipirea lotului în suprafață de 14.609 mp de parcela cu nr. cadastral 19.632 în suprafață de 68.472 mp înscrisă în

CF 150826 Oradea în vederea înscrierii de sarcini în favoarea Municipiul Oradea ;

Art.4. Se mandatează notarul public care va autentifica Actul Adițional prevăzut la Art.1. în vederea notarii sarcinilor si reducerii ipotecii înscrisă în favoarea Municipiului Oradea, de la suma de 8.573.390 euro la suma de 6.093.223 euro, privind suprafața totală de teren de 87.046 mp compusa din lotul identificat prin nr. cadastral 19633 în suprafață de 3.965 mp înscris în CF 150763 Oradea și lotul identificat prin nr. cadastral nou format cu suprafața de 83.081 mp rezultat prin dezlipirea și alipirea efectuată în condițiile Art. 3 lit. a și b prezenta hotărâre .

Art.5. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea, dl Ilie Gavril Bolojan

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - S.C Tony Construct Imobiliare S.R.L, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

Oradea, 17 decembrie 2009                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 986 SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.

Anexa la H.C.L. nr. 986/2009

ACT ADITIONAL

la contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1482 din 31 august 2008

PARTILE,

Municipiul Oradea, prin Primarul Municipiului Oradea, dl. Ilie Gavril Bolojan si prin Administrația Imobiliara Oradea, cu sediul in Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, având C.I.F. RO 23627620, cont bancar RO51TREZ0765006XXX006941 deschis la Trezoreria municipiului Oradea, reprezentata prin dl. Horia Jarca - Director Executiv, prin dna. Mudura Alina Daniela - Director Executiv adjunct si prin dna. Rosan Marioara - Sef Birou Juridic, in calitate de vânzător, denumita in continuare „Vânzătorul

si

S.C. Tony Construct Imobiliare S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în mun. Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 1, ap. 6, județul Bihor, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/11/2007, cod unic de înregistrare RO 20330232, având un capital social subscris și vărsat de 1.500.000,--R0N, reprezentată prin dl. Dan Hodorog, cetățean român cu domiciliul în mun. Oradea, str. Dragos Voda, nr. 9, bl. P3, ap. 13, jud. Bihor, identificat prin carte de identitate seria XH nr. 521258, eliberată de Poliția Mun. Oradea la data de 12.10.2007, CNP 1720630052871, în calitate de administrator cu puteri depline, si prin dl. Pop Alexandru, cetățean roman cu domiciliul in Austria, Mannswortherstrasse 10-12, 1110 Viena, identificat cu pașaport seria nr. 11274377 eliberat de autoritățile romane, CNP 1690907054704, în calitate de asociat majoritar si prin d-na consilier juridic Ianc Georgeta, cetățean roman cu domiciliul in mun. Oradea, str. Ianus Pannonius nr. 17, județul Bihor, identificata cu C.I. seria XH nr 506567 eliberat de SPCLEP Oradea la data de 17.07.2007, in calitate de cumpărător, denumita in continuare „Cumpărătorul

prin derogare la dispozițiile art. 9.1 - 9.2 din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1482 in 31 august 2007 la B.N.P. Marinela Baba, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare și în conformitate cu dispozițiile art. 13.2 din același contract, părțile au hotărât încheierea prezentului Act Adițional in următoarele condiții:

 • I. Articolul 3.2 alineatul (1) se modifica si va avea următorul conținut:

Art. 3.2 (1) Plata prețului actualizat al terenului se efectuează astfel:

 • a) rata I din preț reprezentând suma de 2.697.217 euro s-a achitat in termen de 5 (cinci) zile bancare de la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare.

 • b) rata a II-a din preț reprezentând suma de 4.600.000 euro s-a achitat integral astfel:

 • i.    2.800.000 euro ladata de 24.12.2008;

 • ii.    1.800.000 euro ladata de 29.12.2008;

 • c) rata a III -a din din preț reprezentând suma de 6.093.223 euro se va achita pana la data de 31 decembrie 2011.”

II. La articolul 3.4dupa alineatul (1) se introduce alineatul (11) care vor avea următorul cuprins:

„(11) In urma achitării ratei a II - a, in cuantum de 4.600.000 euro, din prețul prevăzut in prezentul contract de vânzare-cumpărare, părțile convin ca prețul pentru lotul de teren in suprafața de 11.526 mp, înscris in C.F. 150822 cu nr. cadastral 19629, lotul de teren in suprafața de 22.229 mp, înscris in C.F. 150784 cu nr. cadastral 19630 si lotul de teren in suprafața de 35.391 mp, înscris in C.F.___________cu nr. cadastral___________a fost integral achitat iar vânzarea cu privire

la aceste loturi se considera perfecta. Aceste loturi de teren rămân in proprietatea deplina si exclusiva a cumpărătorului iar vânzătorul, Municipiul Oradea, renunța in mod expres la orice pretenții prezente si viitoare, de orice natura ar fi ele, asupra acestor loturi. Cumpărătorul este in drept sa înstrăineze aceste loturi către terțe persoane fără ca Vânzătorul sa aibă dreptul de a ridica pretenții bănești sau de orice alta natura ca urmare a înstrăinării. O eventuala rezoluțiune a contractului de vânzare-cumpărare nu va avea efecte juridice asupra loturilor de teren enumerate in acest alineat”

 • III. Articolul 3.4 alineatul (2) se modifica si va avea următorul conținut:

„Daca în termen de 60 de zile de la scadenta cumpărătorul nu va achita integral rata a III-a, din prețul de vânzare, contractul se va rezoluționa doar în ce privește suprafața de teren pentru care nu s-a achitat prețul, adică suprafața de teren asupra căreia este instituită, în favoarea vânzătorului, ipoteca și interdicția de înstrăinare, grevare, închiriere si dezmembrare, la momentul scadenței ratei neachitate. In caz de rezoluțiune vânzătorul va redobândi proprietatea asupra acestor suprafețe de teren urmând a executa garanția de plată a prețului în conformitate cu prevederile Art. 6.1.”

 • IV. La articolul 3.4 după alineatul (2) se introduce alineatul (21) care vor avea următorul cuprins:

(21) Lotul de teren in suprafața de 35.391 mp, înscris in C.F.___________cu nr. cadastral__, respectiv

lotul de teren in suprafața de 14.609 mp înscris in C.F.___________cu nr. cadastral___________, au fost dezmembrate din

lotul de teren in suprafața de 50.000 mp. înscris in C.F. 150678 cu nr. cadastral 19631.”

 • V. Articolul 3.4 alineatul (3) se modifica si va avea următorul conținut:

(3) In situația prevăzuta la alineatul (2), sumele achitate de către cumpărător, cu titlu de preț, anterior scadentei ratei neachitate, se fac venit la bugetul local fără ca cumpărătorul sa poată emite vreo pretenție băneasca sau sub orice alta forma, ori de alta natura cu privire la partea din preț achitata, iar terenul pe care nu este instituita, în favoarea vânzătorului, ipoteca și interdicția de înstrăinare, grevare, închiriere si dezmembrare, rămâne în proprietatea cumpărătorului fără ca vânzătorul sa poate emite vreo pretenție băneasca sau de alta natura cu privire la acest teren si/sau la rata din preț neachitată.”

 • VI. 1. Articolul 3.4 alineatul (8) se modifica si va avea următorul cuprins:

(8) Pentru perioada de timp cuprinsă între 31 Martie 2009 - scadenta ratei a III - a, stabilită prin actul adițional autentificat sub nr. 3400/19 decembrie 2008 si încheierea actului adițional autentificat sub nr. 1135/24 iunie 2009 precum si pentru perioada de timp cuprinsa intre 01 August 2009 - scadenta ratei a III a, stabilită prin actul adițional autentificat sub nr. 1135/24 iunie 2009 si data încheierii actului adițional nr. /_____________vânzătorul nu va calcula majorări de întârziere.

Pentru perioada de timp cuprinsă între 01 Decembrie 2009 - scadenta ratei a IV - a și a - V - a stabilită prin actul adițional autentificat sub nr. 1135/24 iunie 2009 si data încheierii actului adițional nr.___/_____________vânzătorul nu va

calcula majorări de întârziere.

2. Articolul 3.4 alineatul (9) se abrogă.

 • VII. Articolul 5.2 alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea următorul cuprins:

Art. 5.2 (1) Lotul de teren in suprafața de 68.472 mp înscris in C.F. 150826 cu număr cadastral 19632, lotul de teren in suprafața de 3.965 mp înscris in C.F. 150763 cu număr cadastral 19633 si lotul de teren in suprafața de 14.609 mp înscris in C.F.___________cu nr. cadastral__fac obiectul garanției achitării integrale de către Cumpărător a ratei a

III - a din prețul de vânzare.

 • (2) Asupra lotului de teren in suprafața de 68.472 mp înscris in C.F. 150826 cu număr cadastral 19632 precum si asupra lotului de teren in suprafața de 3.965 mp înscris in C.F. 150763 cu număr cadastral 19633 rămâne înscrisa o ipoteca de rangul I in favoarea Vânzătorului, Municipiul Oradea. Ipoteca se reduce la suma de 6.093.223 euro reprezentând contravaloarea ratei a III - a, în baza unui document eliberat de Vânzător. Interdicția de înstrăinare existenta asupra loturilor ipotecate, menționate in acest alineat, se transforma in interdicție de înstrăinare, grevare cu sarcini, închiriere si dezmembrare.”

 • VIII. La articolul 5.2 după alineatul (2) se introduc alineatele (21), (22), (23) si (24) care vor avea următorul cuprins:

(21) Asupra lotului de teren in suprafața de 14.609 mp înscris in C.F.___________cu nr. cadastral__

Cumpărătorul va înscrie pe cheltuială proprie, in favoarea Vânzătorului - Municipiul Oradea, o interdicție de înstrăinare, grevare cu sarcini, închiriere si dezmembrare. Concomitent cu înscrierea acestei interdicții se va radia ipoteca si interdicția de instrainare/grevare înscrisa in favoarea băncii Italo - Romena. După efectuarea dezmembrării, dar nu mai târziu de data de 01.03.2010, cumpărătorul va face, pe cheltuiala proprie, demersurile privind alipirea lotului de teren in suprafața de 14.609 mp înscris in C.F. _________ cu nr. cadastral _________, la lotul de teren in suprafața de 68.472 mp înscris in C.F.

150826 cu număr cadastral 19632, respectiv demersurile privind extinderea ipotecii asupra lotului nou alipit.

 • (22) Interdicția de înstrăinare, grevare, închiriere si dezmembrare si ipoteca înscrisa asupra lotului de teren in

suprafața de 68.472 mp înscris in C.F. 150826 cu număr cadastral 19632, lotului de teren in suprafața de 3.965 mp înscris in C.F. 150763 cu număr cadastral 19633 si lotului de teren in suprafața de 14.609 mp înscris in C.F.__cu nr.

cadastral__se vor radia după achitarea integrala a ratei a III - a din preț.

 • (23) In situația in care Cumpărătorul va achita parte din rata a III - a prețului de vânzare cumpărare, vânzătorul va degreva de ipoteca si de interdicția de înstrăinare, grevare, închiriere si dezmembrare parte din terenul grevat, astfel încât sa se păstreze raportul dintre suma de bani datorata si terenul grevat la 70 euro/mp. Anterior ridicării ipotecii, dezmembrarea se va efectua în baza propunerii înaintate de cumpărător și aprobată de Primarul Municipiului Oradea.

 • (24) La data semnării actului adițional nr. /______________se radiază interdicția de înstrăinare si ipoteca înscrisa

asupra lotului de teren in suprafața de 22.229 mp, înscris in C.F. 150784 cu nr. cadastral 19630, devenind aplicabile

prevederile art. 3.4 (11) referitoare la acest lot.”

 • IX. Articolul 5.2 alineatul (3) și (4) se modifica si vor avea următorul cuprins:

(3) Ridicarea ipotecii de pe oricare din suprafețele de teren ipotecate se va efectua concomitent cu ridicarea interdicției de înstrăinare, grevare, închiriere si dezmembrare.”

(4) Anterior ridicării ipotecii dezmembrarea se va efectua în baza propunerii înaintate de cumpărător și aprobată de Primarul Municipiului Oradea. După ridicarea ipotecii conform prevederilor prezentului contract, pentru dezmembrările ulterioare nu mai este necesar acordul primarului municipiului Oradea și nici nu sunt obligatorii frontul la centura municipiului Oradea și accesul la un drum public.

 • X. Articolul 6.1 se modifica si vor avea următorul cuprins:

Art. 6.1. (1) Garanția de participare la licitație in suma de 981.240 lei devine garanție de plata a prețului si va fi transferată de către vânzător într-un cont de garanții, deschis de cumpărător, purtător de dobândă, închis pentru cumpărător, deschis pentru vânzător. Transferul sumei de 981.240 lei se va efectua de către vânzător in termen de 5 zile calendaristice de la data semnării actului adițional nr. /____________, urmând ca această sumă să poată fi transformată în

euro la solicitarea cumpărătorului.

 • (2) Garanția de plata a prețului va fi restituita cumpărătorului in termen de 3 zile calendaristice de la data încasării integrale a ratei a III - a din prețul de vânzare. Plata ratei a III - a din prețul de vânzare se va efectua în termenul prevăzut la art. 3.2., alin. (1), lit. c din prezentul contract. Cumpărătorul nu va ridica nici o altă pretenție referitor la această sumă.

 • (3) In cazul in care cumpărătorul nu va achita integral rata a III - a din prețul de vânzare, în termen de 60 de zile de la data scadentă prevăzută la art. 3.2., alin. (1), lit. c, garanția de plata a prețului se face venit la bugetul local. Cumpărătorul nu va ridica nici o altă pretenție referitor la această sumă.

 • (4) In cazul in care cumpărătorul va achita parțial rata a III - a din prețul de vânzare, garanția de plata a prețului va fi restituita parțial si proporțional cu partea din rata a III -a achitata iar diferența se va face venit la bugetul local. Metodologia de calcul ce urmează a fi utilizata presupune determinarea proporției dintre suma achitată și suma datorată, proporția determinată fiind aplicată pentru determinarea sumei ce va fi eliberată din garanția de plata a prețului (ex: în cazul achitării unei sume de 609.322,30 euro ce reprezintă 10% din contravaloarea ratei a - III- a se va elibera 10% din contravaloarea garanției de plata a prețului).”

 • XI. La articolul 6.2. se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

(3) Loturile de teren ce au fost sau vor fi dezmembrate din suprafața de teren prevăzuta la art. 6.2 alin. (2) sunt

supuse exceptiei reglementate de acel alineat.”

 • XII. Articolul 7.6 alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins:

În cazul în care cumpărătorul, sau succesorii acestuia in drepturi, va/vor realiza investițiile pe lotul de teren in suprafața de 11.526 mp, înscris in C.F. 150822 cu nr. cadastral 19629, lotul de terenin suprafața de 22.229 mp înscris in C.F. 150784 cu nr. cadastral 19630, lotul de teren in suprafața de 35.391 mp, înscris in C.F.___________cu nr. cadastral

___________, lotul de teren in suprafața de 68.472 mp înscris in C.F. 150826 cu număr cadastral 19632, lotul de teren in suprafața de 3.965 mp înscris in C.F. 150763 cu număr cadastral 19633 si lotul de teren in suprafața de 14.609 mp înscris in C.F.___________cu nr. cadastral___________, vor respecta prevederile Planului Urbanistic Zonal existent la data redactării

prezentului act adițional, sau modificările sale ulterioare, respectând reglementările cuprinse in avizele acordate de Autoritatea Aeronautica Civila Romana si dispozițiile legale in vigoare.”

 • XIII. Articolul 7.6 alineatul (3) litera a) se revocă de la data semnării prezentului act adițional.

 • XIV. La articolul 7.6 se introduce alineatul (6) cu următorul conținut:

(6) Loturile de teren ce au fost sau vor fi dezmembrate din suprafața de teren prevăzuta la alineatul precedent sunt supuse excepției reglementate de acel alineat.”

 • XV. Articolul 7.8 se modifica si va avea următorul conținut:

Art. 7.8 În cazul în care cumpărătorul, sau succesorii acestuia in drepturi, va/vor realiza investițiile pe lotul de teren in suprafața de 11.526 mp, înscris in C.F. 150822 cu nr. cadastral 19629, lotul de teren in suprafața de 22.229 mp înscris in C.F. 150784 cu nr. cadastral 19630, lotul de teren in suprafața de 35.391 mp, înscris in C.F.___________cu nr.

cadastral___________, lotul de teren in suprafața de 68.472 mp înscris in C.F. 150826 cu număr cadastral 19632, lotul de

teren in suprafața de 3.965 mp înscris in C.F. 150763 cu număr cadastral 19633 si lotul de teren in suprafața de 14.609 mp

înscris in C.F.___________cu nr. cadastral___________, vor respecta prevederile Planului Urbanistic Zonal existent la data

redactării prezentului act adițional, sau modificările sale ulterioare, respectând reglementările cuprinse in avizele acordate de Autoritatea Aeronautica Civila Romana si dispozițiile legale in vigoare.”

 • XVI. Articolul 7.9 se modifica si va avea următorul cuprins:

Art. 7.9 (1) Cumpărătorul poate încheia contracte de vânzare-cumpărare pentru loturile de teren asupra cărora este înscrisa ipoteca si interdicția de înstrăinare, grevare, închiriere si dezmembrare, in favoarea vânzătorului, numai cu acordul exprimat in scris de către vânzător, Municipiul Oradea, prin Primarul Municipiului Oradea.

(2) Cumpărătorul poate greva cu sarcini si poate încheia acte de dezmembrare sau contracte de închiriere cu privire la loturile de teren asupra cărora este înscrisa ipoteca si interdicția de înstrăinare, grevare, închiriere si dezmembrare, in favoarea vânzătorului, numai cu acordul exprimat in scris de către vânzător, Municipiul Oradea, prin Primarul Municipiului Oradea.

 • (3) Orice act de înstrăinare, grevare, închiriere si dezmembrare încheiat cu încălcarea prevederilor alin. (1) și (2) a prezentului articol este nul de drept.”

 • (4) cumpărătorul consimte la înscrierea în favoarea municipiului Oradea a interdicției de grevare cu sarcini, închiriere și dezmembrare, în C.F. 150826 Oradea, respectiv, C.F. 150763 Oradea, precum și în cartea funciară nou înființată pentru înscrierea suprafeței de 14609 mp. rezultata din dezmembrarea nr. cadastral 19631.

 • XVII. Articolul 7.10 alineatul (6) se modifica si va avea următorul cuprins:

“Cumpărătorul poate transmite obligațiile prevăzute la articolul 7.2 din contract către terții subdobânditori de loturi. In cazul in care aceste obligații nu se vor putea transmite ele rămân integral in sarcina cumpărătorului. Transmiterea obligațiilor va viza exclusiv suprafața de teren ce a fost cumpărata de către terții subdobânditori si se va realiza prin inserarea unor clauze corespunzătoare în contractele încheiate de cumpărător cu aceștia.”

XVIII. Articolul 7.10 alineatul (7) se revocă de la data semnării prezentului act adițional.

 • XIX. La articolul 7.10 se introduce alineatul (11) cu următorul conținut:

(11) Loturile de teren ce au fost sau vor fi dezmembrate din suprafața de teren prevăzuta la alineatul precedent sunt supuse excepției reglementate de acel alineat.”

 • XX. Se introduce articolul 9.5 cu următorul conținut:

Art. 9.5 In caz de rezoluțiune a contractului, vânzătorul si cumpărătorul se obliga sa își acorde reciproc, gratuit, necondiționat si de îndată ce este posibil un drept reciproc, neexclusiv si nelimitat de servitute de trecere asupra unor loturi de teren care vor fi dezmembrate din proprietatea fiecăruia în conformitate cu soluția de trafic ce urmează a fi autorizată. Aceste loturi vor face parte dintr-un drum interior al Complexului Comercial si de Servicii, care va avea ca destinație specifica „drum de servitute” in interiorul acestuia si care va profita si va fi utilizat de către toți proprietarii/utilizatorii/locatarii din cadrul Complexului Comercial si de Servicii conform P.U.Z. modificator aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Oradea nr. 931/30 octombrie 2008. In acest sens, Părtile vor încheia in viitor, după stabilirea definitiva si autorizarea soluției de trafic pentru Complexul Comercial si de Servicii, de comun acord contracte de servitute pentru constituirea unor drepturi de trecere care vor afecta exclusiv parcelele de teren ce se vor dezmembra in acest scop.

Dreptul de servitute de trecere prevăzut in alineatul precedent va fi acordat in aceleași condiții, atât de către vânzător cat si de către cumpărător tuturor proprietarilor actuali si viitori de loturi din cadrul Complexului Comercial si de Servicii conform P.U.Z. modificator aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Oradea nr. 931/30 octombrie 2008.”

 • XXI. Părtile împuternicesc notarul public care va autentifica prezentul Act adițional sa il comunice Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Serviciul de Carte Funciară, respectiv

 • a)  să solicite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Serviciul de Carte Funciară radierea ipotecii și interdicției de înstrăinare înscrise în favoarea Municipiului Oradea asupra lotului de teren in suprafata de 22.229 mp înscris in C.F. 150784 cunr. cadastral 19630;

 • b)  să solicite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Serviciul de Carte Funciară reducerea ipotecii înscrisă, pentru suma de 8.573.390 euro, in favoarea Municipiului Oradea, la suma de 6.093.223 euro reprezentând ipotecă înscrisă în favoarea Municipiului Oradea asupra lotului de teren in suprafața de 68.472 mp înscris in C.F. 150826 cu număr cadastral 19632 respectiv a lotului de teren in suprafața de 3.965 mp înscris in C.F. 150763 cu număr cadastral 19633;

 • c)  să solicite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Serviciul de Carte Funciară înscrierea în favoarea municipiului Oradea a interdicției de înstrăinare, grevare cu sarcini, închiriere si dezmembrare asupra lotului de teren in suprafața de 68.472 mp înscris in C.F. 150826 cu număr cadastral 19632 respectiv a lotului de teren in suprafața de 3.965 mp înscris in C.F. 150763 cu număr cadastral 19633.

 • d)  să solicite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Serviciul de Carte Funciară radierea tuturor

ipotecilor și a interdicțiilor de înstrăinare și grevare înscrise, în favoarea Băncii Italo - Romena, asupra lotului de teren in suprafața de 14.609 mp înscris in C.F.__cu nr. cadastral___________;

 • e) să solicite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Serviciul de Carte Funciară înscrierea unei interdicții de înstrăinare, grevare cu sarcini, închiriere si dezmembrare în favoarea Municipiului Oradea asupra lotului de teren in suprafața de 14.609 mp înscris in C.F.___________cu nr. cadastral___________;

Prezentul Act adițional a fost semnat si autentificat la biroul Notarului Public instrumentator in ___ exemplare

originale.

Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.