Hotărârea nr. 985/2009

privind stabilirea unor masuri pentru inchirierea spatiului situat in Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 4, spatiu in care isi desfasoara activitatea Gradinita Speciala „Szent Laszlo”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea spațiului situat în Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 4, spațiu in care își desfășoară activitatea Grădinița Speciala „Szent Laszlo”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 62549/ 09.12.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Administrare Imobile, propune stabilirea unor măsuri pentru închirierea spațiului situat în Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 4, spațiu in care își desfășoară activitatea Grădinița Speciala „Szent Laszlo”.

Având in vedere nota de negociere înregistrată sub nr.61857/2009 intre Comisia de negociere a tarifelor de închiriere a proprietăților imobiliare in care își desfășoară activitatea unități de învățământ, numită prin Dispoziția Primarului nr.4329/2009 si Comunitatea Surorilor Franciscane si prin care s-a stabilit chiria negociata de comun acord intre cele doua părți este de 1500 Euro/luna fără TVA.

Luând în seamă imposibilitatea asigurării de către Administrația Imobiliară Oradea a unui spațiu adecvat funcționării unității de învățământ preșcolar,

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr.138/2000 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar și ale Normelor Metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.138/2000,

Luând în seama prevederile Legii învățământului nr. 84/1995 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza dispozițiilor art. 36 alin.2 lit. d), alin.6 lit.a) , art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri pentru închirierea proprietății imobiliare (5 încăperi + 100 mp curte) situate în Oradea, str. Gheorghe Doja nr.4, unde își desfășoară activitatea Grădinița Speciala „Szent Laszlo” :

 • (a) aprobarea încheierii unui act adițional in vederea prelungirii contractului de închiriere nr. 60728/2008, pentru imobilul situat în Oradea. str. Gheorghe Doja nr.4, unde își desfășoară activitatea Grădinița Speciala „Szent Laszlo”, în următoarele condiții:

 • •  tariful pentru închiriere este de 1500 euro/luna, conform notei de negociere înregistrată sub nr.61857/2009

 • •   obiectul de activitate: desfășurarea activității Grădiniței Speciale „Szent Laszlo”,

 • •   suprafața închiriată: - suprafață interioară clădire: 110,90 mp

- teren: 100 mp

 • (b) durata închirierii: 01.01.2010, până la data de 31.12.2015.

 • (c) chiria se va achita lunar în lei la cursul de referință leu/euro comunicat de către Banca Națională a României, la data facturării.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentelor măsuri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •  Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile

 • •  Comunitatea Surorilor Franciscane

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • •  Se publică pe pagina web a municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor Oradea, 17 decembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr.985

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.