Hotărârea nr. 984/2009

privind desemnarea in Consiliul de administratie a Liceului Teologic Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din municipiul Oradea, a unui reprezentant al autoritatii publice locale.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind desemnarea în Consiliul de administrație a Liceului Teologic Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din municipiul Oradea, a unui reprezentant al autorității publice locale.

Analizând Raportul de specialitate nr. 62204/02.12.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune desemnarea în Consiliul de Administrație a Liceului Teologic Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din municipiul Oradea a unui reprezentant al autorității publice locale,

Văzând prevederile Ordinului nr.4925/08.09.2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, emis de către MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d) alin.6 lit.a pct.1 si ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște :

Art.1. Domnul consilier local, Tifor Dorel Mihai, se desemnează ca reprezentant al autorității publice locale în Consiliul de administrație al Liceului Teologic Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”.

Art.2 Domnul consilier local, Tifor Dorel Mihai, are obligația de a participa la ședințele lunare organizate în cadrul instituției de învățământ.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Liceul Teologic Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”,

  • - Instituția Prefectului Bihor,

  • - dl. consilier Tifor Dorecl Mihai.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

    Pasztor Sandor


Oradea, 17 decembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.984

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.