Hotărârea nr. 983/2009

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe (constructii), notate in CF 156429 Oradea, situate in Oradea, str. Vamii nr. 34A, in vederea scoaterii din functiune, casar

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe (construcții), notate în CF 156429 Oradea, situate în Oradea, str. Vămii nr. 34A,

în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.62.873 din 14.12.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și demolării unui nr. de opt construcții notate în CF 156429 Oradea in vederea reabilitării construcțiilor C1 și C9 și construirii unui nr. de 30 de locuințe sociale în conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 3349/10.12.2009.

Imobilul luat in studiu, identificat cu nr. cadastral 156429 înscris în C.F.156429 Oradea, provenită din conversia pe hârtie a CF-ului nr. 86562 cu nr. cadastral 13093, reprezintă teren și construcții proprietatea publică a Municipiului Oradea preluat din proprietatea privată a statului și administrarea Ministerului de Interne prin Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Bihor în baza Protocolului de predare primire nr. 53931/28.08.2008.

Pe terenul identificat mai sus, se vor derula proiectele demarate de Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională - Centrul „Respiro”, centru pentru reintegrare socială a persoanelor aflate în dificultate și proiectul demarat de organizația Habitat for Humanity Beiuș - construire locuințe sociale pentru persoane defavorizate.

Pentru realizarea celor două proiecte este necesar să fie demolate opt construcții din cele zece existente pe teren, nefolosite și aflate într-o stare avansată de degradare, materialele rezultate fiind duse la groapa de gunoi. Două dintre clădiri se vor moderniza și extinde pentru a fi incluse în proiectele demarate.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

In conformitate cu art.10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

Ținând seama de art.2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor din domeniul public al statului si al unităților administrative teritoriale,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) si ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște :

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea, a activelor fixe, a căror valoare de inventar este de 99092,61 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea activelor menționate în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. După scoaterea din funcțiune si casarea activelor fixe cuprinse în anexă, atât Municipiul Oradea cat si Administrația Imobiliară Oradea își vor actualiza corespunzător evidențele contabile / extracontabile aferente.

Art.4. Se aprobă reavizarea Planului de amplasare și delimitare a imobilului cu nr. cadastral 156429 în vederea radierii din CF 156429 Oradea a construcțiilor C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 și C10 înscrise la pozițiile A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8 și A1.10.

Art.5. Se mandatează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și a Organizației Habitat for Humanity -Beiuș pentru a efectua demersurile necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare și efectuarea lucrărilor de demolare construcțiilor menționate la art. 4 din prezenta hotărâre, situate pe terenul administrat de fiecare în parte.

Art.6. Se mandatează Administrația Imobiliară Oradea în vederea efectuării demersurilor la O.C.P.I. Bihor, necesare radierii construcțiilor menționate la art. 4 din prezenta hotărâre.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primăria Municipiului Oradea - Direcția Economică, Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Administrația Imobiliară Oradea și Habitat for Humanity - Beiuș.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primăria Municipiului Oradea - Direcția Economică

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • - Instituția Prefectului Bihor

  • - Habitat for Humanity - Beiuș, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pasztor Sandor

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.983

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.

Nr. Inv.

Denumirea mijlocului fix propus la casare

Valoarea de inventar (lei)

Valoarea rămasă de amortizat (lei)

120054

Pavilion 49-199-02 Episcopia

19781,87

0

120063

Pavilion 49-199-03 Episcopia

13665,74

0

120062

Pavilion 49-199-04 Episcopia

13379,04

0

120060

Pavilion 49-199-05 Episcopia

6689,52

0

120061

Pavilion 49-199-06 Episcopia

5160,49

0

120059

Pavilion 49-199-07 Episcopia

17598,70

0

120058

Pavilion 49-199-08 Episcopia

10129,85

0

120057

Pavilion 49-199-09 Episcopia

12687.40

0

TOTAL

99092,61

0

Oradea, 17 decembrie 2009.