Hotărârea nr. 982/2009

privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului local al municipiului Oradea nr.852/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.852/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010

Analizând Raportul de specialitate nr.62826 din data de 14 decembrie 2009, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Parcări prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.852/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.852/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010,

Conform prevederilor H.C.L.nr.640/2006, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului de organizarea activității de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehiculelor în municipiul Oradea,

Având în vedere dispozițiile:

 • art. 20 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

 • Titlul IX - Impozite și taxe locale din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (cu modificările și completările ulterioare),

 • Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (cu modificările și completările ulterioare),

 • Hotărârea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

 • Ordonanța nr. 92 din 24 decembrie 2003 (*republicata*)(**actualizata**) privind Codul de procedura fiscală,

 • HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2010,

 • Legea nr. 343/2006 privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

 • Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (cu modificările și completările ulterioare),

 • Ordonanța de Urgență nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii,

 • În temeiul art. art. 36 alin.2 lit.b, alin.(4), lit. c) și art.45 alin. (1) și (2) lit. c din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.852/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010, după cum urmează:

 • 1. Lit. a) din anexa IV.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

a) taxe exprimate in lei/durată de staționare/loc de parcare pentru autoturisme si asimilate

program 0

7,00-18,00

Nr. crt.

Bonuri cu valoare fixă

Durata de staționare

Taxa aplicată în anul 2009 (lei)

Taxa propusă pentru anul 2010 (lei)

Procent de modificare 2010/2009

1

Tichet parcare

30 min.

1,00

1,00

0%

2

Tichet parcare

1 h

1,80

2,00

11%

3

Tichet parcare 07,00-18,00

1 zi

16,00

16,00

0%

4

Abonament parcare

1 lună

50,00

50,00

0%

5

Abonament parcare

3 luni

136,00

150,00

10%

6

Abonament parcare

6 luni

272,00

272,00

0%

7

Abonament parcare

1 an

500,00

550,00

10%

Nota: Abonamentele de parcare nu sunt valabile in parcări de scurta durata max. 2h pe baza de tichete.

 • 2. Lit. d) din anexa IV.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

d) taxe exprimate in lei/durata de stationare/loc de parcare pentru autoturisme și asimilate in parcări închise, cu bariere cu program 24h_____________________________________________________________

Nr. crt.

Bonuri cu valoare fixă

Durata de staționare

Taxa aplicată în anul 2009 (lei)

Taxa propusă pentru anul 2010 (lei)

Procent de modificare 2010/2009

1

Tichet parcare intre orele 07,00-19,00

1 h

2,00

1,00

-100%

2

Tichet parcare

intreorele19,00-07,00

1h

1,00

0,50

-100%

3

Abonament parcare 24h/24h

1 luna

150,00

100,00

- 33%

Nota: In parcările cu bariere nu sunt valabile abonamente de parcare pentru parcările deschise și nici legitimațiile de parcare gratuită.

 • 3. Lit. f) din anexa IV.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

f) taxe exprimate in lei /durata de stationare/loc de parcare pentru TIR-uri și asimilate in parcări amenajate pentru aceste categorii de autovehicule:_____________________________________________________

Nr. crt.

Bonuri cu valoare fixă

Durata de staționare

Taxa aplicată în anul 2009 (lei)

Taxa propusă pentru anul 2010 (lei)

Procent de modificare 2010/2009

1

Tichete parcare

12 h

14,00

14,00

-

2

Tichete parcare

24 h

22,00

22,00

-

3

Abonament parcare

1 lună

200,00

150,00

- 25%

Notă: Taxele menționate pentru parcare nu sunt purtătoare de T.V.A.

 • 4. În coloana 3 rândul 3 din tabelul de la lit.i) din anexa IV.5 se modifică durata de staționare de la 1h la 8 h, plata făcându-se din 8 în 8 ore pentru staționare.

 • 5. În coloana 3 rândul 6 din tabelul de la lit.i) din anexa IV.5 se modifică durata de staționare de la 1h la 8 h, plata făcându-se din 8 în 8 ore pentru staționare.

 • 6. În coloana 3 rândul 2 din tabelul de la lit.j) din anexa IV.5 se modifică durata de staționare de la 1h la 8 h, plata făcându-se din 8 în 8 ore pentru staționare.

 • 7. În coloana 3 rândul 4 din tabelul de la lit.j) din anexa IV.5 se modifică durata de staționare de la 1h la 8 h, plata făcându-se din 8 în 8 ore pentru staționare.

 • 8. După lit.j) din anexa IV.5 se introduce lit.k) care va avea următorul cuprins:

k) taxe exprimate in lei/durata de stationare/loc de parcare pentru autoturisme si asimilate cu plata

prin sistemul Tpark cu telefonul mobil, program 07,00 - 18,00

Nr. crt.

Bonuri cu valoare fixă

Durata de staționare

Taxa aplicată în anul 2009 (lei)

Taxa propusă pentru anul 2010 (lei)

Procent de modificare 2010/2009

1

Taxa parcare pe baza de

voucher

30 min

1,00

1,00

0%

2

Taxa parcare pe baza de voucher

1 h

1,80

2,00

11%

Nota: Taxa de parcare se poate achita si direct fără achiziționarea de vouchere, la operatorii de telefonie mobila care au încheiat contracte cu administratorul sistemului Tpark, in doua variante si anume 0,50 euro+tva pentru o durata de parcare variabila, in jur de o ora, in funcție de cursul euro/leu, si 3,00 euro+tva pentru o durata de parcare variabila, in jur de 7 ore în funcție de cursul euro/leu, valori care includ si comisionul de tranzacție a operatorului de telefonie mobila, plata făcându-se in lei la cursul BNR din ziua facturării. Vor putea intra in sistemul Tpark operatori de telefonie mobila care vor încheia contracte cu administratorul sistemului.

9. Textul de la sfârșitul anexei IV.5 va fi modificat și inclus la lit.l) după cum urmează:

l) Constituie contravenții si se sancționează cu amenda contravențională de la 150 lei la 500 lei in cazul neachitarii taxei stabilite pentru oprire/stationare/parcare neregulamentară in termen de 48 ore de la întocmirea si afișarea notei de constatare si înștiințare de plata putându-se aplica si sancțiune complementara de ridicare/blocare in cazul ocupării neregulamentare a locurilor de parcare mai mult de 48 ore de la constatare, in conformitate cu H.C.L.nr.640/2006, cu modificările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a blocărilor si ridicărilor in municipiul Oradea. Procesul verbal va fi întocmit de agentul constatator împuternicit al primarului, agent care a întocmit nota de constatare si înștiințare de plata a taxei pentru oprire/stationare/parcare neregulamentara. Procesul verbal va fi semnat si de martorul care a fost prezent la constatarea opririi/stationarii/parcarii neregulamentare si a semnat nota de constatare. Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore, de la data comunicării procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, jumătate din minimul amenzii contravenționale prevăzute în prezentul regulament. Împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate face plângere în termen de 15 de zile de la data comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria Oradea. Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001 cu modificările ulterioare privind regimul juridic al contravențiilor.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea -Serviciul Parcări.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Imobiliară Oradea,

 • -   Serviciul Parcări,

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și

 • -   se afișează pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor Oradea, 17 decembrie 2009                                             CONTRASEMNEAZĂ

Nr.982                                                                SECRETAR

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.                                      Ionel Vila