Hotărârea nr. 981/2009

privind completarea Hotararii Consiliului Local Oradea nr. 225/30.03.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea deschiderii de noi Carti Funciare pentru Loturile constituite prin dezmembrarea suprafetei de 24.846 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15776

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 225/30.03.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea deschiderii de noi Cărți Funciare pentru Loturile constituite prin dezmembrarea suprafeței de 24.846 mp.

teren identificat cu nr. cadastral 15776 înscris în C.F. 87038 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.62851 din 14 decembrie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 225/30.03.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea deschiderii de noi Cărți Funciare pentru Loturile constituite prin dezmembrarea suprafeței de 24.846 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15776 înscris în C.F. 87038 Oradea.

Prin H.C.L. sus menționată s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 24.846 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15776 înscris în C.F. 87038 Oradea, teren situat în Oradea str. Calea Clujului zona Uzina de apa 5 - "Cartierul Tinerilor”.

În vederea înscrierii în evidențele de Publicitate Imobiliară cu deschiderea de noi coli de Carte Funciară pentru Lot-urile, constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 24.846 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15776 înscris în C.F. 87038 Oradea este necesar completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea 225/30.03.2009 cu un nou articol.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.c și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 225/30.03.2009 cu un nou articol care va avea următorul conținut:

”Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară prin deschiderea de noi coli de Carte Funciară și înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Oradea pentru Lot-urilor 1+9, constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 24.846 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15776 înscris în C.F. 87038 Oradea aprobat la art. 2 din Hotărîrea Consiliului Local Oradea nr. 225/30.03.2009.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului - Județul Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O. -Serviciul Financiar Contabil

Biroul Cadastru

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.981

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.