Hotărârea nr. 979/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Ladanyi Zoltan si sotia Ladanyi Elena Carmen, reprezentand suprafata de 83 mp. teren identificat cu nr. cadastral 156804 inscris in C.F. 156804 Oradea, situat in Oradea str. Adevarului, cu destinatia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Ladanyi Zoltan și soția Ladanyi Elena Carmen, reprezentând suprafața de 83 mp. teren identificat cu nr. cadastral 156804 înscris in C.F. 156804 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.62.853 din 14 decembrie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 83 mp. teren identificat cu nr. cadastral 156804, înscris in C.F. 156804 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul favorabil nr. 460/28.04.2009 eliberat de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru construire casă cu garaj și împrejmuire, se propune lărgirea str. Adevărului, la un profil de 12,00 m. lățime, (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 2084/09.11.2009 dl. Ladanyi Zoltan și soția Ladanyi Elena Carmen, donează Municipiului Oradea suprafața de 83 mp., teren identificat cu nr. cadastral 156804, înscris in C.F. 156804 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Ladanyi Zoltan și soția Ladanyi Elena Carmen, reprezentând suprafața de 83 mp. teren identificat cu nr. cadastral 156804, înscris in C.F. 156804 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Ladanyi Zoltan și soția Ladanyi Elena Carmen.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului Județului Bihor

Instituția Arhitectului Șef

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Ladanyi Zoltan prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor


Oradea, 17 decembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.979

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.