Hotărârea nr. 978/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Bodog Ioan si sotia Bodog Florica, reprezentand suprafata de 84 mp( 83mp suprafata masurata) teren identificat cu nr. cadastral 159628 inscris in C.F. 159628 Oradea, situat in Oradea zona str. Podgoria, cu destinatia de

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Bodog loan și soția Bodog Florica, reprezentând suprafața de 84 mp( 83mp suprafața măsurată) teren identificat cu nr. cadastral 159628 înscris in C.F. 159628 Oradea, situat în Oradea zona str. Podgoria, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.62.852 din 14 decembrie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 84mp(83 mp suprafața măsurată) teren identificat cu nr. cadastral 159628, înscris in C.F. 159628 Oradea, situat în Oradea zona str. Podgoria, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul favorabil nr. 944/18.08.2009 eliberat de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru construire casă D+P+M, se propune lărgirea str. Podgoria, la un profil de 12,00 m. lățime, (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1271/06.11.2009 dl. Bodog Ioan și soția Bodog Florica, donează Municipiului Oradea suprafața de 84mp(83 mp suprafața măsurată) teren identificat cu nr. cadastral 159628, înscris in C.F. 159628 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Bodog Ioan și soția Bodog Florica reprezentând suprafața de 84mp(83 mp suprafața măsurată) teren identificat cu nr. cadastral159628, înscris in C.F. 159628 Oradea, conditionat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Bodog Ioan și soția Bodog Florica.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Serviciul Terenuri

 • •  A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •  Dl Bodog Ioan și soția Bodog Florica prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Pasztor Sandor


Oradea, 17 decembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.978

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.