Hotărârea nr. 976/2009

privind acceptarea donatiei domnului Oarcea Flavius Robert reprezentand suprafata de 131 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158542 inscris in C.F. 158542 Oradea, situat in Oradea zona str. Livezilor, cu destinatia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației domnului Oarcea Flavius Robert reprezentând suprafața de 131 mp. teren

identificat cu nr. cadastral 158542 înscris in C.F. 158542 Oradea, situat în Oradea zona str. Livezilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.62.849 din 14 decembrie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 131 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158542, înscris in C.F. 158542 Oradea, situat în Oradea zona str. Livezilor, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul favorabil nr. 871/05.08.2009 eliberat de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru construire casă P+M, se propune lărgirea str. Livezilor, la un profil de 12,00 m. lățime, (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 882/29.10.2009 a domnului Oarcea Flavius Robert, donează Municipiului Oradea suprafața de 131 mp., teren identificat cu nr. cadastral 158542 înscris in C.F. 158542 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația, domnului Oarcea Flavius Robert reprezentând suprafața de 131 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158542 înscris in C.F. 158542 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și. Domnul Oarcea Flavius Robert

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

•   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Instituția Arhitectului Șef

 • ■  Administrația Imobiliară Oradea

 • ■   Serviciul Terenuri

 • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • ■  Domnului Oarcea Flavius Robert prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Pasztor Sandor


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR

  Ionel Vila


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.976

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.