Hotărârea nr. 975/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Palotas Iuliu, Katona Marton Peter si sotia Katona Katalin reprezentand suprafata de 459 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 152975,152978 si153288 inscrise in C.F. 152975,153100,152978 si 153288 Oradea, situat in O

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Palotaș luliu, Katona Marton Peter și soția Katona Katalin reprezentând suprafața de 459 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 152975,152978 și153288 înscrise in C.F. 152975,153100,152978 și 153288 Oradea, situat în Oradea str. Gheorghe Pituț, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.62.848 din 14 decembrie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 459 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 152975,153100,152978 și153288 înscrise in C.F. 152975,153100, 152978 și 153288 Oradea, situat în Oradea str. Gheorghe Pituț, cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic Zonal - Reparcelare și lotizare existentă pentru amplasare de locuințe individuale, aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 789/28.09.2009 și a Planșei U04 , Avizată favorabil cu nr. 99/28.01.2009 de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, se propune lărgirea str. Gheorghe Pituț la un profil de 12,00 m (6,00 din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr.584,585,589,588/10.04.2009, Palotaș Iuliu, Katona Marton Peter și soția Katona Katalin donează Municipiului Oradea suprafața de 459 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 152975,153100,152978 și153288 înscrise in C.F. 152975,153100, 152978 și 153288 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Palotaș Iuliu, Katona Marton Peter și soția Katona Katalin, reprezentând suprafața de 459 mp, teren identificat cu nr. cadastrale 152975,153100,152978 și153288 înscrise in C.F. 152975, 153100,152978 și 153288 Oradea, situat în Oradea str. Gheorghe Pituț condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public”.

Art.3. . Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Palotaș Iuliu, Katona Marton Peter și soția Katona Katalin .

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Direcția Tehnica

 • •   Instituția Prefectului

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •   D-lui Palotaș Iuliu, Katona Marton Peter și soția Katona Katalin prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Pasztor Sandor


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.975

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.