Hotărârea nr. 974/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu suprafata de 744 mp teren constituit din nr. topo. 6225/8 inscris in CF 76873 Oradea si darea acordului de principiu in vederea vanzarii prin negociere directa a cote

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 744 mp teren constituit din nr. topo. 6225/8 înscris în CF 76873 Oradea și darea acordului de principiu in vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 474/774 mp teren situat în Oradea str. Bartok Bela, nr.2C în favoarea d-lui Oros Gheorghe

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.62769 din 14.12.2009 prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 774 mp constituit din nr. topo. 6225/8 înscris in CF 76873 Oradea și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 474/774 mp teren.

Conform CF 76873 Oradea D-l Oros Gheorghe, este proprietarul imobilului situat în Oradea, str.Bartok Bela nr.2C, compus din casa de locuit cu anexe si suprafața de 300 mp teren notat în CF, identificat cu nr. topo. 6225/8.

Conform identificării cadastrale imobilul situat in Oradea, str.Bartok Bela nr.2C, se compune dintr-o casă de locuit cu suprafața construita de 106 mp si anexe în suprafață totală de 46 mp, iar din terenul în suprafață totală de 774 mp, 300 mp se afla în proprietatea d-lui Oros Gheorghe iar 474 mp teren cu nr.topo. 6225/8 înscris in CF 76873 Oradea, proprietate a Municipiului Oradea. Pentru această suprafață de teren D-l Oros Gheorghe achită taxă folosință teren.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758 din 27.10.2005 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.448/28.06.2007 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea.

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.b), art.45 alin.(3) și art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 774 mp :

^Nr-^Topo din care se constituie nr.

Cadastral^^^^

Nr.CF în care este înscris Nr. Topo

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața ce se dezlipește si se constituie in nr.cadastral -mp-

Observații

6225/8

76873 Oradea

11832

774

Municipiul Oradea asupra cotei de 474 mpsi Oros Gheorghe asupra cotei de 300 mp teren si construcții

Art.2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru înscrierea nr. cadastral în suprafață de 774 mp constituit la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 474/774 mp teren identificat la pct 1 din prezentul Raport de specialitate, în favoarea d-lui Oros Gheorghe, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.4. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art. 3 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului Județului Bihor Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

D-l Oros Gheorghe, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor Oradea, 17 decembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.974

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.