Hotărârea nr. 973/2009

privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui NEGREAN DANIEL DUMITRU din partea Partidul National Liberal - Filiala Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui

NEGREAN DANIEL DUMITRU din partea Partidul Național Liberal - Filiala Bihor

Analizând raportul de specialitate nr. 261/17.12.2009, întocmit de către Direcția Juridică - Compartiment Elaborare si Monitorizare Acte ale Consiliului Local, prin care se propune validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui NEGREAN DANIEL DUMITRU din partea Partidul Național Liberal - Filiala Bihor,

Având în vedere Procesul - Verbal nr. 260/17.12.2009, întocmit de către Comisia de validare, aleasă în ședința de constituire a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 18.06.2008, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui NEGREAN DANIEL DUMITRU,

Având în vedere demisia d-lui Zbucea Rareș Florin din funcția de consilier local al municipiului Oradea, prezentată public în ședința Consiliului Local din 28.10.2009 și înregistrată cu nr. 236/A/28.10.2009,

Având în vedere încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului

Oradea al d-lui Zbucea Rareș Florin, constatată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 917/29.10.2009,

Luând în considerare adresa nr. 259/16.12.2009 prin care Partidul Național Liberal - Filiala Bihor, ca urmare a demisiei d-lui Zbucea Rareș Florin, confirmă apartenența politică a d-lui NEGREAN DANIEL DUMITRU la Partidul Național Liberal - Filiala Bihor, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea, desfășurate în data de 01.06.2008, în vederea validării acestuia în funcția de consilier local,

În baza art.6, art.9 alin.(2) lit a), alin.(3), art.10, art.12 alin. (1) si alin.(2) din Legea nr.393/2004, actualizată, privind Statutul aleșilor locali,

Ținând seama de prevederile art. 205 alin.(1) lit.a, alin.(3), art.208 si art.209 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.754/2008,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.31, art.33, art.36 alin.(9) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, a d-lui NEGREAN DANIELDUMITRU,dinparteaPartidul Național Liberal - Filiala Bihor, pe listele căruia a participat ca și candidat la alegerile locale din data de 1 iunie 2008.

Art.2. Dl. NEGREAN DANIEL DUMITRU se repartizează ca membru în COMISIA JURIDICĂ, PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ DISCIPLINĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, RELAȚII CU Alte COMISII LOCALE SAU ORGANISME SIMILARE, INTEGRARE EUROPEANĂ - comisie de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.3. Dl. NEGREAN DANIEL DUMITRU se repartizează ca membru în Comisia de validare a Consiliului Local al municipiului Oradea în locul d-lui Zbucea Rareș Florin.

Art.4. Persoanele interesate pot ataca în justiție prezenta hotărâre, în condițiile Contenciosului administrativ.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  dl. NEGREAN DANIEL DUMITRU

 • -   Partidul Național Liberal - Filiala Bihor

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Se publică pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Pasztor Sandor


  Oradea, 17 decembrie 2009

  Nr.973


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru” .