Hotărârea nr. 970/2009

pentru darea acordului de principiu privind participarea Municipiului Oradea la inființarea Societații Comerciale “Institutul Regional pentru Cercetare, Educație și Transfer Tehnologic – Filiala Bihor” SRL Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru darea acordului de principiu privind participarea Municipiului Oradea la înființarea Societății Comerciale “Institutul Regional pentru Cercetare, Educație și

Transfer Tehnologic - Filiala Bihor” SRL Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 134678/25.11.2009 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune participarea Municipiului Oradea la înființarea Societății Comerciale "Institutul Regional pentru Cercetare, Educație și Transfer Tehnologic - Filiala Bihor” SRL Oradea.

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit.(b), (d), (e), alin.(4) lit.a, alin.(6) lit.(a) pct.1 și alin (7) lit. (a) și art.45 alin.(2) lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu privind participarea Municipiului Oradea la înființarea Societății Comerciale "Institutul Regional pentru Cercetare, Educație și Transfer Tehnologic -Filiala Bihor” SRL Oradea.

Art.2. Se aprobă numirea domnului conf. univ. dr. Marcel Boloș în funcția de administrator al Societății Comerciale "Institutul Regional pentru Cercetare, Educație și Transfer Tehnologic - Filiala Bihor” SRL Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - Institutul Regional pentru Cercetare, Educație și Transfer Tehnologic, prin grija Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea


Oradea, 30 noiembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 970

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.