Hotărârea nr. 969/2009

Pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice si a contributiei proprii in cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri in municipiul Oradea si asigurarea cu utilitati publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea – Etapa 2” care va f

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a contribuției proprii în cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 2” care va fi depus în cadrul

Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală” și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 774/14.09.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 134713/25.11.2009 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea contribuției municipiului și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „„Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 2” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”.

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 774/14.09.2009 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a contribuției proprii în cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 2” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b, d, alin.4 lit.a, d, alin.6 lit.a pct.11 și ale art. 45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUIORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 1” care va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală.

Art.2. Se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 2”, având următorii indicatori tehnico-economici:

A. Valoarea totală a proiectului este de 17.832.928,72 Lei (4.234.240,84 euro) inclusiv TVA din care:

- construcții montaj (C + M) 15.584.333 lei (3.700.335,50 euro)

în prețuri august 2009, 1 Euro = 4,2116 lei

  • B. Durata de realizare a investiției: 26 luni

  • C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale

D. Cheltuieli eligibile: 14.137.909 lei (3.356.897,38 euro)

- fonduri structurale: 50% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 7.068.954,50 lei ( 1.678.448,69 euro)

  • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 50% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 7.068.954,50 lei ( 1.678.448,69 euro)

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

- Cheltuieli cu privire la T.V.A: 2.820.091,72 lei (669.601,04 euro)

- Alte cheltuieli neeligibile 874.928 lei (207.742,42 euro)

Art.3. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 7.068.954,50 lei ( 1.678.448,69 euro) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat Creareauneiinfrastructurideafaceriîn municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 2” și a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 2.820.091,72 lei (669.601,04 euro) și a altor cheltuieli neeligibile în valoare de 874.928 lei (207.742,42 euro), care vor fi stabilite conform legislației în vigoare și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea de Consiliu Local nr. 774/14.09.2009.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul oficial al instituției - www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 969


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila