Hotărârea nr. 967/2009

Privind desemnarea d-nei consilier local, Chereches Florica, din partea municipiului Oradea, ca partener de educatie, la Programul ECO- SCOALA, derulat in cadrul gradinitei cu program prelungit nr. 27 Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind desemnarea d-nei consilier local, Cherecheș Florica, din partea municipiului Oradea, ca partener de educație, la Programul ECO- ȘCOALA, derulat în cadrul grădiniței cu program prelungit nr. 27 Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 126573/12.11.2009 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune desemnarea d-nei consilier local Cherecheș Florica, din partea municipiului Oradea, ca partener de educație, la Programul ECO- ȘCOALA, derulat în cadrul grădiniței cu program prelungit nr. 27 Oradea,

Proiectul ECO- ȘCOALA este un program internațional care a pornit de la ideea implicării elevilor în rezolvarea problemelor locale de mediu, program proiectat să contribuie la creșterea gradului de conștientizare privind problemele de mediu și elementele dezvoltării durabile, prin studiu și acțiuni concrete în cadrul școlilor, grădinițelor și comunității.

În România, Programul Eco-Școala a debutat în anul 1999 cu doar 5 școli pilot, ajungându-se în 2009 la 424 de unități școlare, sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, în calitate de membru cu drepturi depline al FEE.

Având în vedere adresa nr. 112293/15.10.2009, prin care d-na Mariana Pașcalău, educatoare la G.P.P. nr.27 Oradea, în calitate de coordonator al Proiectului Internațional ECO - ȘCOALA derulat în cadrul grădiniței din anul 2006, solicită desemnarea a unei persoane din partea municipalității, partener de educație în derularea în continuare a proiectului,

Având în vedere beneficiile dar și cerințele Programul Eco-Școala, faptul că participarea unităților școlare la Programul internațional Eco-Școala reprezintă oportunitatea realizării unor acțiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice, a părinților și cu un ecou important în rândul comunității locale.

Ținând seama de faptul că grădinița cu program prelungit nr.27 Oradea, de un an de zile, deține Steagul Verde, premiu simbol al educației, acordat școlilor care implementează cu succes programul.

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, e, alin.6 lit.a pct.1 și 9, alin.7 lit.a, art. 45 alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Doamna consilier local, Cherecheș Florica, se desemnează din partea municipiului Oradea, ca partener de educație, la Programul ECO- ȘCOALA, derulat în cadrul grădiniței cu program prelungit nr. 27 Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează d-na Cherecheș Florica.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Direcția Juridică

 • -  d-na Cherecheș Florica

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 27 Oradea.

 • -   Se publică pe site-ul oficial al instituției - www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  Oradea, 30 noiembrie 2009

  Nr. 967


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila