Hotărârea nr. 966/2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Amenajare parcari si alei in zona str. Calugareni-str. Italiana”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare parcări și alei în zona str. Călugăreni-str. Italiană”

Analizând raportul de specialitate nr. 123.011/04.11.2009 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție: Amenajare parcări și alei în zona str. Călugăreni-str. Italiană,

În conformitate cu:

  • - dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,

  • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

  • - Hotărârea Consiliului Local nr. 344/29. 04. 2009 privind aprobarea programului de amenajare parcări și alei în municipiul Oradea pentru perioada 2009-2012,

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin. (2) lit. b), c), d), alin. (4) lit. d) , alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a) pct.11 și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul investiții „Amenajare parcări și alei în zona str. Călugăreni-str. Italiană”, având principalii indicatori tehnico-economici, după cum urmează:

Ordonator principal de credite.......................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar...................................................Primăria municipiului Oradea

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

VALOARE INVESTIȚIE

lei

591.282,49

VALOARE INVESTIȚIE

euro

137.839,79

VALOARE C+M

lei

535.650,33

VALOARE C+M

euro

124.858,12

EȘALONAREA INVESTIȚIEI

2009-2010

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

2

CAPACITATI

LOCURI DE PARCARE NOU CREATE

buc.

181

SUPRAFATA OCUPATA PARCARI

mp

2262,5

ALEI DE ACCES PARCARE

m

367,2

TROTUARE NOI

m

310

REFACERE TROTUARE EXISTENTE

m

110

GURI DE SCURGERE NOI

buc.

19

EXTINDERE CANALIZARE PLUVIALA

m

180

ZONE VERZI

mp

220

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Direcția Tehnică,

  • -   Direcția Economică

  • -   Se publică pe site-ul www.oradea.ro și în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 30 noiembrie 2009                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 966 SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.                                         Ionel Vila