Hotărârea nr. 965/2009

Privind modificarea si completarea Hotaririi Consiliului local al municipiului Oradea nr.1026/2007 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitati la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare din munici

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.1026/2007 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 236754/18.11.2009 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 1026 / 2007 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea.

Ținând seama de adresa nr. 125598/13.11.2009 înaintată de Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, prin care se solicită soluționarea memoriului înaintat de Fundația Cultural Umanitară „Henri Coandă” Oradea în vederea modificării art. 4 lit. b) din HCL nr. 1026/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de facilități la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea,

In baza Legii nr. 160/2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 republicată,

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art.36 alin. (2) lit.b, d, alin. (4) lit.c, alin. (6) lit. a, pct .2, 14 și art. 45 alin. (2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 1026 / 2007 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea, după cum urmează:

 • 1. Art. 3 lit.b) se modifică și va avea următorul conținut:

,, Elev - persoana care urmează cursurile învățământului obligatoriu de stat sau particular, respectiv, clasele I-X, precum și elevii care urmează cursurile învățământului de stat sau particular acreditat, la una din următoarele forme de învățământ: liceu (clasele XI-XII), școală postliceală, școală profesională și de ucenici (cursuri de zi).”

 • 2. Art. 4 lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

,, b) reducere cu 50% a tarifului la abonamentele de transport public de călători, pentru:

,,elevii care urmează cursurile învățământului obligatoriu de stat sau particular, respectiv, clasele I-X, precum și elevii care urmează cursurile învățământului de stat sau particular acreditat, la una din următoarele forme de învățământ: liceu (clasele XI-XII), școală postliceală, școală profesională și de ucenici (cursuri de zi).”

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -   Regia Autonoma de Transport Local Oradea

 • -   Fundația Cultural Umanitara ”Henri Coandă” Oradea, prin grija A.S.C.O.

 • -    Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  Oradea, 30 noiembrie 2009

  Nr. 965


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila