Hotărârea nr. 964/2009

privind obligatia asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav de a prezenta o data la doua luni un raport de activitate

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind obligația asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav de a prezenta o data la doua luni un raport de activitate

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 235126 / 04.11.2009, prin care Administrația Sociala Comunitara Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea obligației asistenților personali ai persoanelorcu handicap gravde aprezentao data ladoua luni un raportde activitate;

Potrivit Regulamentului de Organizare si Funcționare al Administrației Sociale Comunitare Oradea, una dintre principalele atribuții ale Compartimentului Resurse Umane - Asistenți Personali si Indemnizații este ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale privind angajarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, respectivîncheierea,modificareasau încetarea contractelor individuale de munca ale acestora.

Având in vedere ca:

 • - in prezent sunt angajați ca asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav un număr de aproape 1200 de persoane;

 • - pana in prezent, asistenții personali ai persoanelor cu handicap au depus semestrial cate un raport de activitate, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 278/2009;

Ținând cont de următoarele prevederi legale:

 • - Legea nr. 448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - republicata,

 • - H.G.R. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare;

 • - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata;

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local,

În baza prevederile art.36 alin. (2) lit.d), alin. (6) lit.a), pct.2, art. 45 alin. 1) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav au obligația de a depunere un raport de activitate, o data la doua luni, începând cu ianuarie 2010 - conform modelului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Raportul de activitate va fi depus la sediul A.S.C.O. , Compartiment Resurse Umane -Asistenți personali si Indemnizații, in perioada 10 - 15 a lunilor ianuarie, martie, mai, iulie, septembrie, noiembrie din an.

Art.2. Începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 278 / 2009 privind aprobarea obligației asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav de a prezenta semestrial raportde activitate.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară

Oradea.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • -  Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -   Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav - prin grija A.S.C.O.

 • -   Se publică pe pagina www.oradea.ro,

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 964

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

Anexa laHCL nr. 964/2009

VIZAT Medicul de familie al bolnavului

RAPORT DE ACTIVITATE pentru luna _______________ 2010

Subsemnatul(a)____________________________________________ domiciliat(a) in

Oradea, str.______________________________ nr._____bl.____ap.____,tel.________________

angajat(a) al Consiliului Local al Municipiului Oradea - Administrația Sociala Comunitara, in funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav________________________________________________________ domiciliata in Oradea,

str.____________________________________ nr._____bl._____ap_____tel.________________

Va aduc la cunoștință ca in perioada sus menționata am respectat atribuțiile prevăzute in contractul individual de munca, respective am asigurat îngrijirea si supravegherea persoanei cu handicap grav, după cum urmează :

OBSERVATII:

PROPUNERI:

SEMNATURA asistentului personal


SEMNATURA persoanei cu handicap grav sau a reprezentantului legal

NOTĂ:

Asistentul personal are obligația de a preda acest raport de activitate în perioada 10 - 15 a lunilor ianuarie, martie, mai, iulie, septembrie, noiembrie din an, la Compartimentul Resurse Umane Asistenți Personali si Indemnizații.

Acest raport va fi însoțit obligatoriu de actul de identitate in original atât al asistentului personal cat si al bolnavului.

Asistentul personal are obligația sa sesizeze A.S.C.O. in termen de 48 de ore despre orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav.