Hotărârea nr. 963/2009

pentru aprobarea unor masuri privind investitiile finantate din bugetul local si derulate de catre societatile comerciale si regiile autonome subordonate Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea unor măsuri privind investițiile finanțate din bugetul local și derulate de către societățile comerciale și regiile autonome subordonate Municipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 136065/26.11.2009 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus luarea unor măsuri privind investițiile finanțate din bugetul local și derulate de către societățile comerciale și regiile autonome subordonate Municipiului Oradea

Luând în considerare Ordinul MEF nr. 428/11.06.2007 privind aprobarea de precizări privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului,

Având în vedere prevederile:

 • >  art. 44 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice

 • >  art. 26 din oUg nr. 34 din 11 aprilie 2009 (*actualizată*) cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • >  art.20 alin.1 si art.23 alin 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36, alin. 2, lit. b, d, alin.4 lit.d, alin. 6, pct. 14, art. 45 alin 2 lit. a din Legea 215/2001 administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se adoptă următoarele măsuri în sarcina societăților comerciale/regiilor de subordonare locală care realizează investiții finanțate din bugetul local al Municipiului Oradea:

Măsura nr.1: Începând cu anul 2009 sumele reprezentând transferuri de la bugetul local pentru realizarea de investiții materializate in bunuri de natura domeniului public cuprind taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora.

Măsura nr.2: Entitățile în cauză își vor modifica declarațiile fiscale pe anul 2009 în vederea respectării prevederilor legale referitoare la taxa pe valoarea adăugată aferentă investițiilor finanțate din fonduri publice.

Măsura nr.3: În ședința ordinară a Consiliului Local din luna decembrie 2009 entitățile vor prezenta listele de investiții modificate corespunzător măsurii nr. 1 cu încadrarea în alocările bugetare ale anului 2009.

Măsura nr.4: Înregistrarea investițiilor derulate de către societățile comerciale/regiilor de subordonare locală reprezentând bunuri de natura domeniului public, în evidențele contabile și în domeniul public al Municipiului Oradea se va face prin rapoarte de intrare, astfel:

> în cazul celor finanțate din fonduri mixte (surse bugetare și surse proprii de finanțare) o la data punerii în funcțiune - cu valoarea corespunzătoare surselor bugetare utilizate și ulterior

o la expirarea duratei normale de utilizare sau a contractului de concesiune, în funcție de care dintre cele două momente intervine primul -cu valoarea reprezentând sursele proprii ale entității (care se adaugă valorii inițiale)

> în cazul celor finanțate din surse proprii ale entității respective, fără implicarea bugetului local: o la expirarea duratei normale de utilizare sau a contractului de concesiune, în funcție de care dintre cele două momente intervine primul - cu valoarea reprezentând sursele proprii ale entității

Măsura nr.5: Inventarierea bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea rezultate din derularea de investiții de către societățile comerciale/regiilor de subordonare locală va urma regula stabilită prin măsura nr. 4, astfel:

 • - bunurile reprezentând imobilizări finalizate, finanțate din fonduri mixte, vor fi cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului, la data punerii în funcțiune, cu valoarea corespunzătoare surselor bugetare utilizate, urmând ca aceasta să fie reîntregită după recuperarea amortizării investiției efectuate din surse proprii de finanțare ale entităților, respectiv la expirarea duratei normale de utilizare sau a contractului de concesiune, în funcție de care dintre cele două momente intervine primul

 • - în inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului nu vor fi cuprinse bunurile și valorile aferente rezultate din investiții efectuate la bunurile din domeniul public al municipiului și finanțate doar din surse proprii decât după recuperarea amortizării investiției.

Art.2 La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societățile comerciale și regiile autonome subordonate Municipiului Oradea care realizează investiții de natura domeniului public.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Bihor

 • -   societățile comerciale și regiile autonome subordonate Municipiului Oradea care realizează investiții de natura domeniului public, prin grija Direcției Economice

 • -  Direcția Economică

 • -  Direcția Tehnică

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  Oradea, 30 noiembrie 2009

  Nr. 963


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila