Hotărârea nr. 962/2009

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 si completarii listei de investitii pe anul 2009 la Regia Autonoma Oradea Transport Local

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 și completării listei de investiții pe anul 2009 la Regia Autonoma Oradea Transport Local

Analizând raportul de specialitate nr. 136102/27.11.2009, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 și modificarea listei de investiții la Regia Autonoma Oradea Transport Local,

În baza Contractului de concesiune a activității de transport public local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 925/2006, încheiat între Municipiul Oradea și Regia Autonoma Oradea Transport Local,

În conformitate cu prevederile art.5 lit. a) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului

În conformitate cu art. 36 alin. 2 lit.a, b, d, alin 3 lit. c, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.14 și art. 45 alin 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli la Regia Autonomă Oradea Transport Local pe anul 2009 conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă completarea listei de investiții la Regia Autonoma Oradea Transport Local pe anul 2009 conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia Autonomă Oradea Transport Local.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Direcția Economică

 • - Regia Autonomă Oradea Transport Local

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  Oradea, 30 noiembrie 2009

  Nr. 962


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 962/2009

lei

Nr. crt

Denumirea indicatorului

Aprobat prin HCL 847/2009

Propunere modificare BVC RA OTL

influente

0

1

2

6

1

Cifra de afaceri neta -total, din care :

1

32.660.200

31.700.000

-960.200

producția vanduta

2

14.700.000

13.835.000

-865.000

venituri din vanzarea marfurilor

3

145.000

49.800

-95.200

venituri din subventii, din care:

4

17.815.200

17.815.200

0

- subventii pt. cheltuieli materiale

10.000.000

9.400.000

-600.000

- subventii pt. abonamente

7.815.200

8.415.200

600.000

2

Variatia stocurilor Sold C

5

Sold D

6

3

Productia imobilizata

7

4

Alte venituri din exploatare

8

10.129.800

7.150.000

-2.979.800

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)

9

42.790.000

38.850.000

-3.940.000

a)cheltuieli cu materiile prime si materialele consumate

10

5.550.000

5.592.000

42.000

5

b)alte cheltuieli materiale

11

250.000

201.000

-49.000

c)alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

12

3.100.000

3.250.000

150.000

d)cheltuieli privind marfurile

13

100.000

14.400

-85.600

6

Cheltuieli cu personalul

14

17.000.800

17.342.000

341.200

a)salarii

15

12.175.200

12.500.000

324.800

b)cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

16

3.618.160

3.719.560

101.400

c)participarea salariatilor la profit

7.440

7.440

d)tichete de masa

1.200.000

1.115.000

-85.000

7

Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

17

8.150.000

8.250.000

100.000

a)cheltuieli privind amortizarea

18

8.150.000

8.250.000

100.000

b)venituri din provizioane

19

8

Ajustarea valorii activelor circulante

20

a)pierderi din creante si debitori diversi, precum si cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

21

b)venituri din creante reactivate si debitori diversi si din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

22

9

Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)

23

5.652.200

4.799.100

-853.100

a)cheltuieli privind prestatiile externe

24

5.305.000

4.531.900

-773.100

b)cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

25

250.000

170.000

-80.000

c)cheltuieli cu despagubiri, donatii la activele cedate

26

97.200

97.200

0

10

Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)

27

a)cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

28

b)venituri din exploatare privind provizionele pentru riscuri si cheltuieli

29

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10+rd.14+rd.17+rd.20+rd23+rd.27)

30

39.803.000

39.448.500

-354.500

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

profit (rd.09-rd.30)

31

2.987.000

-2.987.000

pierdere (rd.30 - rd.09)

32

598.500

598.500

11

Venituri din interese de participare - total, din care:

33

din care, in cadrul grupului

34

12

Venituri din alte investitii financiare si creantece fc parte din activele imobilizate:

35

din care, in cadrul grupului

36

13

Venituri din dobanzi:

37

365.000

1.000.000

635.000

din care, in cadrul grupului

38

14

Alte venituri financiare:

39

3.500.000

3.500.000

VENITURI FINANCIARE- TOTAL (rd.33 +35+37+39)

40

365.000

4.500.000

4.135.000

15

Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante)

41

a)cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele

42

b)venituri financiare privind amortizarile si provizioanele

43

Cheltuieli privind dobanzile:

44

3.050.000

2.500.000

-550.000

16

din care, in cadrul grupului

45

Alte cheltuieli financiare:

46

200.000

1.299.500

1.099.500

17

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (RD.41+44+46)

47

3.250.000

3.799.500

549.500

REZULTATUL FINANCIAR (RD 39-46)

profit (rd.40-rd.47)

48

700.500

700.500

pierdere (rd.47 - rd. 40)

49

2.885.000

-2.885.000

REZULTATUL CURENT RD 39-46)

profit (rd.31 + rd.48)

50

102.000

102.000

0

pierdere (rd.32 - rd. 49)

51

Venituri extraordinare

52

18

Cheltuieli extraordinare

53

REZULTATUL EXTRAORDINAR

profit(rd.52-rd.53)

54

pierdere (rd.53 - nrd. 52)

55

VENITURI TOTALE (RD.09+40+52)

56

43.155.000

43.350.000

195.000

20

CHELTUIELI TOTALE (RD.30+47+53)

57

43.053.000

43.248.000

195.000

21

REZULTATUL BRUT

22

profit (rd.56-rd.57)

58

102.000

102.000

0

pierdere (rd.57 - nrd. 56)

59

IMPOZITUL PE PROFIT

60

24.300

24.300

0

23

Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus

61

24

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR

25

profit (rd.58 -(rd.60+rd.61))

62

77.700

77.700

pierdere (rd.59-(rd.60+rd.61))

63

26

REPARTIZAREA PROFITULUI

REZERVE

5.100

5.100

10% PARTIC.PROFIT

7.770

7.770

50% VARSMINTE

38.850

38.850

ALTE REZERVE

25.980

25.980

Oradea, 30 noiembrie 2009

LISTA CU OBIECTIVELE DE INVESTITII PE ANUL 2009

Anexa 2 la HCL nr.962/2009


Nr. Crt

Denumirea obiectivului, data inceperii executiei, nr. si data actului de aprobare

Valoarea initiala

Valoarea total actualizata

Realizari cumulate la 31,12,2008

Ramas de executat

Prevederi pe 2009

Finantate din

Total alocatii bugetare

Din care

Capacitati / Termene

PIF

Surse proprii

Credite externe

Credite banc. Int.

alte surse constit. potriv. legii

De la buget local

Pe seama transf. de la buget de stat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Total general din care:      192,526.84 202,913.97 78,604.25 124,309.72 95,398.00 4,177.00 0.00 18,300.00 70,000.00 2,921.00 2,921.00

A

A.Lucrari in continuare-

total din care:

20,690.74

21,077.87

15,972.87

5,105.00

5,105.00

1,075.00

0.00

2,000.00

0.00

2,030.00

2,030.00

1

Reabilitare linii de tramvai str. Decebal - str. Republicii, cf.ctr. parteneriat public-privat

17,615.74

18,002.87

15,972.87

2,030.00

2,030.00

2,030.00

2,030.00

2,009

2

Sistem de urmarire monitorizare trafic GPS-dispecerat

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

500.00

2,000.00

2,009

3

Modernizare cladire dispecerat autobuze, adaptare GPS

125.00

125.00

125.00

125.00

125.00

2,009

4

modernizare cladire dispecerat tramvaie, adaptare GPS

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

2,009

5

Reabilitare linii de tramvai B-dul. Dacia, Olosig - Turnu de apa

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

B

B.Lucrari noi

600.00

600.00

600.00

250.00

250.00

1

Inlocuire cabluri alimentare, statii redresare (str. D.Zamfirescu, Pod CFR-D.Cantemir)

600.00

600.00

600.00

250.00

250.00

2,009

C

C.Alte cheltuieli de investitii

171,236.10

181,236.10

62,631.38

118,604.72

90,043.00

2,852.00

0.00

16,300.00

70,000.00

891.00

891.00

1

Achizitii autobuze Mercedes-leasing 20 buc

11,633.16

11,633.16

7,160.38

4,472.78

1,720.00

860.00

860.00

860.00

2,011

2

Achizitie autoturism Dacia Logan - leasing 5 buc

206.77

206.77

176.77

30.00

30.00

30.00

30.00

2,009

3

Refacere retele de apa, canalizare, S1 si S2

900.00

900.00

900.00

400.00

400.00

2,009

4

Automatizare macaze

3,650.00

3,650.00

3,650.00

1.00

1.00

1.00

2,010

5

Achizitie autoutilitare 3,5 tone interventii la S1 si S2 2buc si aprovizionare 1 buc

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

2,009

6

Dotari echipamente service -diagnosticare, reparare

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

2,009

7

Proiecte si studii inclusiv pt. dezv.transp.local din fonduri nerambursabile

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

2,009

8

Proiecte si studii pt.transp.local extindere si modernizare

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

9

Achizitii tramvaie 10 buc (val.+TVA)

118,794.23

128,794.23

55,294.23

73,500.00

63,700.00

7,000.00

56,700.00

10

Reabilitare linii tramvai si aparate cale -Cele 3 Crisuri 150 m c s

12,699.94

12,699.94

12,699.94

840.00

840.00

11

Reparatie linie de tramvai Depou - acces Salca 2500 mcs

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

12

Reabilitare linii de tramvaie Calea Aradului - cap linie Iosia

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

13

Reparatie linie de tramvai statia Graniceri - Calea Aradului

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

2009

14

Contorizare incalzire cladiri S1 si S2 statii redresare magazii, ateliere

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

2009

15

Reparare, refacere retea incalzire de la PT pana la S2 si interior

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

2009

16

Diverse dotari

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

2009

17

Achizitii autobasculanta 7,5 T

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

2009

18

Implementare Sistem de

Management ISO 9001

14001 Consultanta

41.00

41.00

41.00

41.00

41.00

2009

19

Implementare Sistem de

Management ISO 9001

14001 Certificare

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

2009

20

Confectionat si montat inimi incrucisate

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

2009

21

Hidroizolatii la statii de redresare si hale productie

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

2009

22

Achizitii 40 autobuze pentru transport urban de calatori in municipiul Oradea

21,400.00

21,400.00

21,400.00

21,400.00

8,100.00

13,300.00

23

Trecerea la tensiune de 20kV pt redresor Gara

410.00

410.00

410.00

410.00

410.00

Oradea, 30.11.2009