Hotărârea nr. 961/2009

privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 133.917 din 24.11.2009 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009.

Luând în considerare:

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 289/09.04.2009 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Municipiului

Oradea pe anul 2009,

 • - Hotărârea Guvernului nr.1296/28.10.2009 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1218/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009;

 • - Dispoziția Primarului nr.7515/23.11.2009 privind propunerea de majorare a veniturilor și cheltuielilor bugetului local cu suma

de 1.000 mii lei;

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit.b, alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli pentru anul 2009, conform anexelor nr.1, 2, 3 și 3.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă retragerea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat ale comunelor, orașelor și municipiilor pe anul 2009 cu suma de 1.300.000 lei, conform anexelor nr. 2 și 2. 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă programele Direcției Tehnice pt. lucrări de spatii verzi, salubrizare și reparații străzi, conform anexelor nr. 4 și 5 atașate prezentei hotărâri;

Art.4. Se aprobă alocarea sumei de 200 RON reprezentând aport la capitalul social al Societății Comerciale “Institutul Regional pentru Cercetare, Educație și Transfer Tehnologic - Filiala Bihor” SRL Oradea.

Art.5. Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei Fundației Culturale și de Binefacere ,, Syigligeti'' pentru spectacolul teatral-muzical organizat pentru copiii cu dizabilități.

Art.6. Se aprobă organizarea și finanțarea excursiei la Viena - pentru copiii premiați de municipalitate pentru rezultatele deosebite la olimpiadele naționale. Finanțarea excursiei se va realiza în limita sumei de 10.000 euro.

Art.7. Se validează suplimentarea bugetului local din sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma cu 1.000.000 lei, și a cheltuielilor art.40.20-Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili, din cadrul capitolului 81.02.06 - Energie termică cu aceeași sumă.

Art.8. Se aprobă cuprinderea obiectivului de investiții ,,Achiziționarea unui modul de plăți electronice a impozitelor și taxelor locale'' în Lista de investiții.

Art.9. Se aprobă modificarea denumirii obiectivului ,,PUD si PUZ- URI'' în ,, Studiu de reabilitare a fațadelor din perimetrul Ansamblului Urban Centrul Istoric Oradea ''.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Direcția Economică

 • - Direcția Tehnică

 • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Instituția Arhitectului Șef

 • - SC Compania de Apă Oradea SA

 • - SC Electrocentrale SA Oradea

 • - Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prin grija Direcției Economice

 • - Fundația Culturală și de Binefacere ,, Syigligeti'', prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea Oradea, 30 noiembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 961

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” si 5 voturi ,,ab'inere”.

MUNICIPIUL ORADEA

SITUATIA RECTIFICARII VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PENTRU ANUL 20

SPECIFICATE

2009 anual -rectificat

EXECUTIE

12.11.2009

% incas fata de credite bug

Venituri propuse

Diferente

Impozitul pe profit

01.02

1,200,000

1,115,883

93%

1,200,000

0

Cote si sume defalcate din Imp pe Venit

04.02

132,262,000

119,838,408

91%

131,983,110

-278,890

Cote defalcate din Imp pe Venit

04.02.01

121,552,000

111,560,590

92%

121,273,110

-278,890

Sume alocate de Cons Judetean

04.02.04

10,710,000

8,277,818

77%

10,710,000

0

Alte imp. pe venit, profit si castiguri din capital

05.02

0

606

0

0

Alte impozite pe venit sau profit

05.02.50

0

606

0

0

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

49,900,000

49,213,275

99%

52,400,000

2,500,000

Imp pe cladiri

07.02.01

35,300,000

35,502,596

101%

37,500,000

2,200,000

Imp pe cladiri pers. fizice

07.02.01.01

10,300,000

8,857,301

86%

9,800,000

-500,000

Imp pe cladiri pers. juridice

07.02.01.02

25,000,000

26,645,295

107%

27,700,000

2,700,000

Imp pe terenuri

07.02.02

9,000,000

8,202,780

91%

9,000,000

0

Imp pe terenuri pers. fizice

07.02.02.01

3,300,000

2,808,283

85%

3,100,000

-200,000

Imp pe terenuri pers. juridice

07.02.02.02

5,700,000

5,394,497

95%

5,900,000

200,000

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

1,600,000

1,567,192

98%

1,800,000

200,000

Alte imp. si taxe pe proprietate

07.02.50

4,000,000

3,940,707

99%

4,100,000

100,000

Sume defalcate din TVA

11.02

136,828,000

126,818,320

93%

136,528,000

-300,000

Sume defalcate din TVA pentru finantarea ch. Descentralizate

11.02.02

136,351,000

126,373,000

93%

135,051,000

-1,300,000

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

477,000

445,320

93%

1,477,000

1,000,000

Alte imp. si taxe generale

12.02

500,000

373,571

75%

420,000

-80,000

Taxe hoteliere

12.02.07

500,000

373,571

75%

420,000

-80,000

Taxe pe servicii specifice

15.02

160,000

97,738

61%

110,000

-50,000

Imp. pe spectacole

15.02.01

160,000

97,738

61%

110,000

-50,000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor si activitatilor

16.02

11,350,000

10,384,469

91%

11,250,000

-100,000

Taxe mijloace de transport

16.02.02

11,000,000

10,065,583

92%

10,900,000

-100,000

Imp.pe mijloace de transport persoane fizice

16.02.02.01

5,500,000

4,806,847

87%

5,200,000

-300,000

Taxe mijloace de transport pers juridice

16.02.02.02

5,500,000

5,258,736

96%

5,700,000

200,000

Taxe si tarife eliberare licente si autorizatii de functionare

16.02.03

350,000

318,886

91%

350,000

0

Alte taxe pt utilizarea bunurilor

16.02.50

0

0

0

0

Alte impozite si taxe

18.02

0

0

0

0

Alte impozite și taxe (incasate din greseala aici)

18.02.50

0

0

0

0

Venituri din proprietate

30.02

10,108,000

7,677,885

76%

9,090,000

-1,018,000

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

297,803

300,000

300,000

Restituri de fonduri din finantare anilor precedenti

30.02.03

0

0

0

0

Venituri din concesiuni

30.02.05

8,018,000

5,800,763

72%

7,000,000

-1,018,000

Venituri din dividende

30.02.08

2,090,000

1,579,319

76%

1,790,000

-300,000

Venituri din prestari de servicii

33.02

650,000

445,232

68%

516,000

-134,000

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

250,000

178,653

71%

200,000

-50,000

Contrib parinti sau sustinatori legali pentru sustinerea copiilor in crese

33.02.10

350,000

251,069

72%

300,000

-50,000

Contrib.pers.benef.alecantinelor

33.02.12

0

15,510

16,000

16,000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

50,000

0

0%

0

-50,000

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02

2,500,000

2,220,442

89%

2,500,000

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,500,000

2,220,442

89%

2,500,000

0

Alte venituri din taxe administrative

34.02.50

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari

35.02

6,542,000

5,253,450

80%

5,950,000

-592,000

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate cf. Legii

35.02.01

6,000,000

5,054,779

84%

5,700,000

-300,000

Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

542,000

198,671

37%

250,000

-292,000

Diverse venituri

36.02

5,960,000

3,225,349

54%

4,300,000

-1,660,000

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

5,960,000

3,225,349

54%

4,300,000

-1,660,000

Transferuri voluntare altele decat subventiile

37.02

100,000

3,000

3%

100,000

0

Donatii si sponsorizari

37.02.01

100,000

3,000

3%

100,000

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

15,529,990

2,738,791

18%

8,900,000

-6,629,990

Venituri din valorif.unor bunuri ale instit publ

39.02.01

0

0

0

0

Venituri din vanzarea locuintelor

39.02.03

100,000

42,532

43%

100,000

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri

39.02.07

15,429,990

2,696,259

17%

8,800,000

-6,629,990

Subventii de la bugetul de stat

42.02

137,004,600

36,019,507

26%

137,004,600

0

Subventii primite de bugetele locale pt. strazi in cvartale noi de locuine

42.02.06

0

0

0

0

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

42.02.12

2,686,240

115,419

4%

2,686,240

0

Subv pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gosp apelor

42.02.13

95,200,000

17,368,562

18%

95,200,000

0

Finantarea lucrarilor de capital ale unitatilor de invatamant

42.02.14

950,000

950,000

100%

950,000

0

Finantarea prg.multianuale prg operational 2007-2013

42.02.19

7,228,360

1,151,447

16%

7,228,360

0

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

42.02.29

70,000

0

0%

70,000

0

Subventii pentru compensarea unitara a pretului combustibilului

42.02.32

23,000,000

13,574,000

59%

23,000,000

0

Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.33

1,520,000

921,713

61%

1,520,000

0

Subventii pentru acordarea ajutorului pt incalz locuintei cu lemne, carbuni, comb petrolier

42.02.34

525,000

110,596

21%

525,000

0

Subventie truson nou nascuti

42.02.36

525,000

290,100

55%

525,000

0

Subv.din bug.de stat pt finantarea sanatatii

42.02.41

5,300,000

1,537,670

29%

5,300,000

0

Subventii de la alte administratii

43.02

375,000

318,750

85%

375,000

0

Subventii primite-bug,cons.

Judetene pentru protectia copilului

43.02.01

375,000

318,750

85%

375,000

0

Subv primite de la UE in contul platilor efectuate

45.02

32,360,700

4,395,576

14%

32,360,700

0

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL

543,330,290

370,140,252

68%

534,987,410

-8,342,880

SPECIFICATIE

2009

anual -rectificat

EXECUTIE

12.11.2009

% incas fata de credite bug

Venituri revizuite

Diferente

Venituri proprii

236,761,990

202,588,099

86%

228,719,110

-8,042,880

Prelevari buget de stat

306,568,300

167,552,153

55%

306,268,300

-300,000

Total general

543,330,290

370,140,252

68%

534,987,410

-8,342,880

Venituri proprii AIO

29,407,990

11,722,371

40%

20,100,000

-9,307,990

Venituri proprii PMO fara AIO

207,354,000

190,865,728

92%

208,619,110

1,265,110

CH OP -2,503,790

INV| -5,839,090

-8,342,880

0

nexa nr. 1

009

lei

% incas revizuit

93%

91%

92%

77%

94%

95%

90%

96%

91%

91%

91%

87%

96%

93%

94%

30%

89%

89%

89%

89%

92%

92%

92%

92%

91%

84%

99%

83%

88%

86%

89%

84%

97%

89%

89%

88%

89%

79%

75%

75%

3%

3%

31%

43%

31%

26%

#

4%

18%

100%

16%

0%

59%

61%

21%

55%

29%

85%

85%

14%

69%

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

Anexa nr. 2


STRUCTURA CHELTUIELI OPERATIONALE BUGET LOCAL CONSOLIDAT 2009

I. BUGETUL LOCAL

lei

Nr. crt.

Specificatie

Plan rectificat

2009

Executie 15.10.2009

Propuneri

diferente propuneri fata de plan

A

INSTITUTII PUBLICE

45,298,240

34,028,387.77

43,571,330

-1,726,910

Cheltuieli de personal

22,054,000

16,799,242.00

20,954,000

-1,100,000

Primaria Municipiului Oradea

9,800,000

7,377,294.00

8,700,000.00

-1,100,000

AIO

4,240,000

3,459,047

4,240,000

ASCO

2,217,000

1,835,221.00

2,217,000

Centrul de zi protectia copil

410,000

267,261.00

410,000

Centrul de urgenta MMFES

39,000

27,791.00

39,000

Caminul de batrani

305,000

232,330.00

305,000

Cresa Oradea

1,520,000

1,195,883

1,520,000

Cantina

88,000

87,583.00

88,000

Evidenta Populatiei

1,470,000

1,021,830

1,470,000

Casa de Cultura

160,000

160,000

160,000

Politia Comunitara

1,805,000

1,135,002

1,805,000

Bunuri si servicii

23,244,240

17,229,145.77

22,617,330

-626,910

Primaria Municipiului Oradea

7,686,500

5,907,981.50

7,686,500.00

-

AIO

7,714,190

5,224,483.08

7,414,190

-300,000

ASCO

2,389,000

1,771,234.37

2,389,000

Centrul de zi protectia copil

409,000

269,576.08

409,000

Centrul de urgenta MMFES

31,000

22,134.28

31,000

Caminul de batrani

400,000

305,409.17

400,000

Cresa Oradea

1,731,000

1,355,717.07

1,731,000

Cantina

158,000

155,335.00

158,000

Evidenta Populatiei

949,450

878,170.00

949,450

Casa de Cultura

135,000

135,000.00

135,000

Politia Comunitara

1,641,100

1,204,105.22

1,314,190

-326,910

B

INVATAMANT

132,496,470

106,689,783.66

131,106,470

-1,390,000

Cheltuieli de personal

115,105,000

95,421,937.00

113,805,000

-1,300,000

bunuri si servicii

16,764,470

10,884,816.50

16,674,470

-90,000

protocol - parteneriat ISJ olimpiada

27,000

26,921.16

27,000

burse

600,000

356,109.00

600,000

C

SANATATE

5,926,500

1,376,267.34

5,926,500

Asistenti comunitari-chelt.de personal

1,900,000

223,815.00

1,900,000

Asistenti comunitari-chelt.materiale

200,000

200,000

Personal-Spitale

3,200,000

799,720.00

3,200,000

Transferuri spitale

500,000

250,000.00

500,000

Centrul de Transfuzii

25,500

15,969.13

25,500

Reparatii cladiri dispensare si spitale AIO

101,000

86,763.21

101,000

D

Sport+cultura

10,633,540

8,522,595.28

10,633,540

CS FC Bihor Oradea

2,659,730

2,386,730.00

2,659,730

CSM Oradea

5,126,000

4,210,764.00

5,126,000

Intretinere baze sportive - AIO

1,742,230

1,174,829.12

1,742,230

Intretinere Cetatea Oradea+Orasel

1,105,580

750,272.16

1,105,580

E

Finantari progr culturale, mediu, sportive, etc

2,783,000

2,078,931.28

2,808,000

25,000

culte

1,165,500

906,644.00

1,165,500

-

cultura

295,800

215,336.50

320,800

25,000

progr culturale Casa de Cultura

543,000

431,500.00

543,000

tineret

218,380

152,092.00

218,380

mediu

94,200

78,346.78

94,200

euroregiunea

58,520

43,670.00

58,520

granturi invatamant

104,900

82,642.00

104,900

fundatia protej monum istorice

100,000

30,000.00

100,000

sisteme energetice

sportive

202,700

138,700.00

202,700

F

Servicii publice

58,253,500

39,760,872.15

57,928,980

-324,520

- salubritate

12,000,000

9,408,106.09

12,000,000

-

- iluminat - Anexa nr. 2.1.

4,600,000

3,113,641.95

4,600,000

-

- spatii verzi - Anexa nr. 2.1.

3,453,500.00

2,969,361.89

3,928,980

475,480

- reparatii drumuri - Anexa nr. 2.2.

24,000,000

15,027,793.84

24,000,000

-

- alte actiuni gospodaresti - Anexa nr. 2.1.

1,800,000

635,387.19

1,500,000

-300,000

- subv RA PAS - Anexa nr. 2.1.

2,400,000

1,450,540.66

2,600,000

200,000

- subv OTL functionare

10,000,000

7,156,040.53

9,300,000

-700,000

G

Asistenta sociala

64,363,490

44,703,577.30

66,763,490

2,400,000

- actiuni sociale ASCO

18,818,490

15,032,807.63

18,818,490

-

- salarii insotitori pers handicap

14,159,000

11,695,670.00

14,159,000

-

- ajut, indemn, etc

4,160,000

3,057,868.27

4,160,000

-

- Transferuri privind contributia de sanatate pt.persoanele beneficiare de ajutor social

40,000

32,159.00

40,000

Utilitati Cresa

199,490

138,700.25

199,490

transferuri asist.soc. PMO-Col.Transilvania

60,000

28,720.00

60,000

- asoc si fundatii

200,000

79,690.11

200,000

- actiuni sociale SEP - BS

2,045,000

980,722.14

2,045,000

- subv CET

34,200,000

21,303,788.03

36,000,000

1,800,000

- subv tarife OTL - tarife

9,300,000

7,386,259.50

9,900,000

600,000

H

Datoria publica

16,700,000

13,866,705.47

16,212,640

-487,360

- rambursari rate

5,000,000

5,000,000.00

5,000,000

-

- dobanzi

11,700,000

8,866,705.47

11,212,640

-487,360

I

Fd garantare+rezerva CAO

2,220,000

658,592.67

2,220,000

-

J

Altele

3,499,180

683,845.50

2,499,180

-1,000,000

- alegeri 2009

-

-

- cotizatie ZMO

3,105,680

1,084,846.86

3,105,680

-

- cotizatie APAREGIO

180,000

130,191.39

180,000

-

- SOS DOGS

50,000

-

50,000

-

- fond de rezerva cofinantari

1,000,000

-

0

-1,000,000

- protectie civila

20,000

4,102.07

20,000

-

- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în a

nul curent -856,500

- 535,294.82

- 856,500.00

-

TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE

342,173,920

252,369,558.42

339,670,130

-2,503,790

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa nr.2.1


Propuneri rectificare salarii Buget - Invatamant pentru anul 2009

mii lei

UNITATE

COD

buget aprobat

buget propus

rectificare

CAPITOL 65.02 INVATAMANT

53990.90

52690.90

-1300.00

Gradinita Orsolya

161.06

163.06

2

Salarii de baza

art.100101

161.06

163.06

2

Gradinita nr.19

174.04

179.04

5

Salarii de baza

art.100101

174.04

179.04

5

Gradinita nr.20

397.16

398.16

1

Salarii de baza

art.100101

397.16

398.16

1

Gradinita nr.22

321.59

325.59

4

Salarii de baza

art.100101

321.59

325.59

4

Gradinita nr.23

281.05

252.05

-29

Salarii de baza

art.100101

281.05

252.05

-29

Gradinita nr.25

390.54

410.54

20

Salarii de baza

art.100101

390.54

410.54

20

Gradinita nr.27

315.25

274.25

-41

Salarii de baza

art.100101

315.25

274.25

-41

Gradinita nr.28

544.42

557.42

13

Salarii de baza

art.100101

544.42

557.42

13

Gradinita nr.30

309.77

302.77

-7

Salarii de baza

art.100101

309.77

302.77

-7

Gradinita nr.31

296.74

261.74

-35

Salarii de baza

art.100101

296.74

261.74

-35

Gradinita nr.34

637.03

655.03

18

Salarii de baza

art.100101

637.03

655.03

18

Gradinita nr.35

332.87

300.87

-32

Salarii de baza

art.100101

332.87

300.87

-32

Gradinita nr.36

176.17

140.17

-36

Salarii de baza

art.100101

176.17

140.17

-36

Gradinita nr.37

266.37

255.37

-11

Salarii de baza

art.100101

266.37

255.37

-11

Gradinita nr.41

433.66

412.66

-21

Salarii de baza

art.100101

433.66

412.66

-21

Gradinita nr.43

287.43

303.43

16

Salarii de baza

art.100101

287.43

303.43

16

Gradinita nr.44

361.52

312.52

-49

Salarii de baza

art.100101

361.52

312.52

-49

Gradinita nr.45

598.25

586.25

-12

Salarii de baza

art.100101

598.25

586.25

-12

Gradinita nr.46

455.98

378.98

-77

Salarii de baza

art.100101

455.98

378.98

-77

Gradinita nr.47

263.61

213.61

-50

Salarii de baza

art.100101

263.61

213.61

-50

Gradinita nr.49

247.5

177.5

-70

Salarii de baza

art.100101

247.5

177.5

-70

Gradinita nr.50

470.1

518.1

48

Salarii de baza

art.100101

470.1

518.1

48

Gradinita nr.51

172.77

175.77

3

Salarii de baza

art.100101

172.77

175.77

3

Gradinita nr.53

498.97

507.97

9

Salarii de baza

art.100101

498.97

507.97

9

Gradinita nr.54

470.23

494.23

24

Salarii de baza

art.100101

470.23

494.23

24

Gradinita nr.56

266.65

233.65

-33

Salarii de baza

art.100101

266.65

233.65

-33

Scoala nr.1 I. Slavici

744.48

769.48

25

Salarii de baza

art.100101

744.48

769.48

25

Scoala nr.11

1344.86

1409.86

65

Salarii de baza

art.100101

1344.86

1409.86

65

Scoala nr.12 A.Iancu

830.62

835.62

5

Salarii de baza

art.100101

830.62

835.62

5

Scoala nr.13 I.Bogdan

310.01

318.01

8

Salarii de baza

art.100101

310.01

318.01

8

Scoala nr.14 Dacia

1818.35

1892.35

74

Salarii de baza

art.100101

1818.35

1892.35

74

Scoala nr.16

1301.39

1367.39

66

Salarii de baza

art.100101

1301.39

1367.39

66

Scoala nr.17 A.Muresanu

795.03

950.03

155

Salarii de baza

art.100101

795.03

950.03

155

Scoala nr.18 O.Goga

672.7

656.7

-16

Salarii de baza

art.100101

672.7

656.7

-16

Scoala nr.2 Al.Roman

551.46

543.46

-8

Salarii de baza

art.100101

551.46

543.46

-8

Scoala nr.4 O.Doamna

1296.05

1290.05

-6

Salarii de baza

art.100101

1296.05

1290.05

-6

Scoala nr.5 J.Gyula

243.78

255.78

12

Salarii de baza

art.100101

243.78

255.78

12

Scoala nr.6 D.Cantemir

947.55

977.55

30

Salarii de baza

art.100101

947.55

977.55

30

Scoala nr.7 L.Suciu

593.61

565.61

-28

Salarii de baza

art.100101

593.61

565.61

-28

Scoala nr.8 N.Balcescu

1180.15

1135.15

-45

Salarii de baza

art.100101

1180.15

1135.15

-45

Scoala nr.9 G.Cosbuc

981.87

1059.87

78

Salarii de baza

art.100101

981.87

1059.87

78

Liceul A.Endre

1590.4

1478.4

-112

Salarii de baza

art.100101

1590.4

1478.4

-112

Liceul A.Lazar

965.29

988.29

23

Salarii de baza

art.100101

965.29

988.29

23

C-tin Brancusi

1291.99

1177.99

-114

Salarii de baza

art.100101

1291.99

1177.99

-114

D.Leonida

1133.43

1001.43

-132

Salarii de baza

art.100101

1133.43

1001.43

-132

Colegiul National E.Gojdu

1330.08

1279.08

-51

Salarii de baza

art.100101

1330.08

1279.08

-51

Liceul Ortodox

63.01

70.01

7

Salarii de baza

art.100101

63.01

70.01

7

Greco - Catolic

942.37

932.37

-10

Salarii de baza

art.100101

942.37

932.37

-10

Lic.Pedagogic I.Vulcan

1829.01

1791.01

-38

Salarii de baza

art.100101

1829.01

1791.01

-38

Liceul de arta

2083.85

2057.85

-26

Salarii de baza

art.100101

2083.85

2057.85

-26

Liceul L.Blaga

1428.09

1380.09

-48

Salarii de baza

art.100101

1428.09

1380.09

-48

Liceul Sportiv Bihorul

838.26

773.26

-65

Salarii de baza

art.100101

838.26

773.26

-65

Liceul Teoretic German

818.47

882.47

64

Salarii de baza

art.100101

818.47

882.47

64

Colegiul National M.Eminescu

1784.6

1760.6

-24

Salarii de baza

art.100101

1784.6

1760.6

-24

Colegiul Tehnic M.Viteazul

2248.16

2039.16

-209

Salarii de baza

art.100101

2248.16

2039.16

-209

Liceul O.Ghibu

2117.8

2104.8

-13

Salarii de baza

art.100101

2117.8

2104.8

-13

Colegiul Economic P.Cosma

1699.13

1624.13

-75

Salarii de baza

art.100101

1699.13

1624.13

-75

Liceul Baptist

790.68

799.68

9

Salarii de baza

art.100101

790.68

799.68

9

Liceul Penticostal

984.31

866.31

-118

Salarii de baza

art.100101

984.31

866.31

-118

Liceul Reformat

681.48

657.48

-24

Salarii de baza

art.100101

681.48

657.48

-24

Liceul Romano-Catolic

486.16

470.16

-16

Salarii de baza

art.100101

486.16

470.16

-16

Colegiul Tehnic Transilvania

1264.44

1148.44

-116

Salarii de baza

art.100101

1264.44

1148.44

-116

Colegiul Tehnic T. Vuia

2362

2424

62

Salarii de baza

art.100101

2362

2424

62

Grup Scolar V.Voiculescu

458.46

391.46

-67

Salarii de baza

art.100101

458.46

391.46

-67

Grup Scolar A.Saguna

1819.02

1648.02

-171

Salarii de baza

art.100101

1819.02

1648.02

-171

SAM G.Baritiu

74.12

-3.88

-78

Salarii de baza

art.100101

74.12

-3.88

-78

SAM I.Bococi

163.65

130.65

-33

Salarii de baza

art.100101

163.65

130.65

-33

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa nr.3


PROGRAMUL DE INVESTITII FINANTAT DIN BUGETUL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI ORADEA IN ANUL 2009

lei

SPECIFICATIE

Buget local

Plati la 15.10.2009

Propuneri

Diferente

PUD si PUZ- URI

300,000

0.00

0.00

-300,000.00

Studiu de reabilitare a fatadelor din perimetrul Ansamblului Urban Centrul Istoric Oradea

10,000.00

10,000.00

Sistem informatic integrat in ZMO,Portal metropolitan,Cost aplicatie finantare si cofinantare proiect

140,000

0.00

1,000.00

-139,000.00

Achiziție modul de plăți electronice a impozitelor și taxelor locale

100,000.00

100,000.00

Echipamente tehnice de calcul : servere, calculatoare, imprimante, monitoare, surse neintreruptibile, scanere, stație foto

100,000

0.00

1,000.00

-99,000.00

Echipamente Sala serverelor

60,000

0.00

39,000.00

-21,000.00

Optimizare retea intranet PMO (inel fibra optica, switch-uri, router-e, echipamente retea, servere backup, storage, etc)

80,000

0.00

1,000.00

-79,000.00

Conversii documentatii de urbanism Fd.rulm

130,000

130,000.00

330,000.00

200,000.00

Conversii documentatii de urbanism BL

220,000

5,554.00

20,000.00

-200,000.00

Alte active fixe (Gradinita nr.46)

20,000

0.00

38,000.00

18,000.00

Automatizare macaze -OTL

340,850

0.00

1,000.00

-339,850.00

Proiecte, studii de fezabilitate-Electrocentrale

900,000

595,260.00

760,000.00

-140,000.00

Asigurarea utilităților de alimentare cu apă și canal pentru Cartierul Tineretului, Oradea- CAO

1,288,840.00

246,740.00

550,000.00

-738,840.00

Pozat conductă de golire cheson SP4 -CAO

335,000.00

0.00

398,650.00

63,650.00

Reabilitare filtre și decantor 1 - SP5 -CAO

774,260.00

553,772.00

921,370.00

147,110.00

Reabilitare retele de apa, canal menajer și pluvial str. Vaporului, Oradea CAO

200,000.00

0.00

238,000.00

38,000.00

Reabilitare retele de apa str. Traian Vuia, Oradea-CAO

88,000.00

6,662.00

104,720.00

16,720.00

Reabilitare tronsoane de legătură și racorduri de canalizare menajeră la bl. R105,R 113, R116, de pe str. Lapușului, Oradea-CAO

45,540.00

42,873.00

54,190.00

8,650.00

Reabilitare tronsoane de legătură și racorduri de canalizare menajeră la bl. X7, X8, de pe str. Aleea Călinului, Oradea

41,670.00

34,948.00

49,590.00

7,920.00

Reabilitare tronsoane de legătură și racorduri de canalizare menajeră la bl. Pb 12, Pb 10Pb 23, Pb 22, Pb 8, Pb 11, de pe str. Sf. Apostol Andrei, Oradea-CAO

37,200.00

34,835.00

44,270.00

7,070.00

Reabilitare tronsoane de legătură și racorduri de canalizare pluviala la bl. X1, X2, X3, de pe str. Grădinarilor, Oradea CAO

139,790.00

135,505.00

166,350.00

26,560.00

Reabilitare tronsoane de legătură și racorduri de canalizare menajeră la bl. P4, P5, P6, de pe str. Dragos Vodă, Oradea-CAO

68,000.00

64,665.00

80,920.00

12,920.00

Reabilitare retele de canalizare menajeră str. Almașului, Oradea-CAO

81,570.00

0.00

97,070.00

15,500.00

Reabilitare retele de apa si canal pluvial str. Ardealului, Oradea-CAO

159,830.00

0.00

190,200.00

30,370.00

SPECIFICAȚIE

Buget local

Plati la 15.10.2009

Propuneri

Diferente

Reabilitare retele de apa si canal menajer str. Gala Galaction, Oradea-CAO

473,400.00

0.00

563,350.00

89,950.00

Amenajarea și recompartimentarea corpului A la Stația de epurare CAO

325,000.00

0.00

440,000.00

115,000.00

Extinderea canalizarii in vederea depoluarii raului Crisul Repede - ISPA(BERD II)-CAO

427,390.00

199,899.00

282,000.00

-145,390.00

Modernizare iluminat public - contract de concesiune Fd.Rulm.

2,481,000

1,865,699

2,281,000

-200,000

Reamenajare loc de joaca in parcul 1 Decembrie

54,020

0.00

0.00

-54,020.00

Proiectare

3,700,000

76,158.15

1,670,000.00

-2,030,000.00

Zid de sprijin aval de amonte Pod P-ta Unirii (expertiza

0

25,000.00

25,000.00

Alee pietonala mal stang si drept Pod Decebal (expertiza)

0

25,000.00

25,000.00

Realizare pasaj pietonal subteran P-ta Bucuresti- str. E Teodoroiu

4,200,000

1,450,000.00

-2,750,000.00

Pod nou peste Paraul Peta intre str. Armatei Romane si str. Universitatii

100,000

0.00

0.00

-100,000.00

Amenajare giratie intersectie str.Mestesugarilor-str.Lapusului

180,000

0.00

50,000.00

-130,000.00

Reconstruire pod str.Abatorului peste paraul Peta

0

0.00

100,000.00

100,000.00

Acces centura -P-ta 22 Decembrie inclusiv Pod peste Paraul Peta (proiectare +executie)

0

0.00

100,000.00

100,000.00

Amenajare inel interior ansamblu locuinte rezidentiale cartier Europa

0

0.00

87,500.00

87,500.00

Asigurare utilitati si sistematizare pe verticala a constructiilor de locuinte blocuri ANL-CALEA Santandrei (pr.+exec)

200,000

0.00

0.00

-200,000.00

Reabilitarea sistemului secundar de distrib.energiei termice in mun. Oradea

700,000

632,664.69

632,670.00

-67,330.00

Reabilitare termică blocuri tip condominiu- execuție

1,317,000

282,711.72

1,031,600.00

-285,400.00

Obiective de investitii detaliate in anexa 3.1.

24,095,920

16,519,504

24,873,330

777,410.00

Aport la capitalul social al Societății Comerciale “Institutul Regional pentru Cercetare, Educație și Transfer Tehnologic - Filiala Bihor” SRL Oradea

0

0

200

200.00

Amenajare parc Salca

71,400

75,000.00

3,600.00

Elaborare SF e-Sănătate

47,600

0.00

0.00

-47,600.00

Cofinantare proiecte e-Sanatate pentru Spitalele: Municipal , ,,Dr.Gavril Curteanu'', de Neurologie si Psihiatrie, de Obstretica si Ginecologie si de Pneumoftiziologie din Oradea

0

0.00

200,000.00

200,000.00

Amenajare Parc in Santul de est al Cetatii Oradea

0

0.00

1,000.00

1,000.00

Elaborare proiecte si studii necesare pt reabilitare si refunctionalizare corpuri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuituul turistic al Cetatii Oradea- Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfesional european etapa II

0

0.00

210.00

210.00

Proiectare Reabilitare centru de Cazare Temporară nr. 3 str. Atelierelor

25,000

1,098.90

63,000.00

38,000.00

Proiectare Reabilitare centru de Cazare Temporară nr. 2 str. Atelierelor

101,000

999.30

62,450.00

-38,550.00

SPECIFICAȚIE

Buget local

Plati la 15.10.2009

Propuneri

Diferente

Intocmire documentatie ridicare topografica pt Centru de cazare Temporara nr.2

1,000

0.00

1,550.00

550.00

Intocmire documentatie ridicare topografica pt.Liceul Greco-Catolic si studiu de istoria artei+studiu parament

34,200

34,200.00

35,050.00

850.00

Elaborarea SF + PT + DDE Reabilitarea Liceului Teologic Greco -Catolic

165,000

97,803.12

164,150.00

-850.00

Elaborare SF GIS

50,000

0.00

0.00

-50,000.00

Extindere Sistem Informatic Geospatial (GIS)

0

0.00

50,000.00

50,000.00

TOTAL GENERAL

44,299,480.00

21,561,551.52

38,460,390.00

-5,839,090.00

Municipiul Oradea

Anexa nr.3.1

Rectificare investitii Noiembrie 2009

mii lei

Nr. Crt.

Denumirea obiectivului

COD

Plan 2009

Plan propus

2009

Diferente

TOTAL GENERAL

7,914.98

8,692.39

777.41

Nr. Crt.

Cap. 65.02 - Invatamant

COD

3,026.35

2,953.46

-72.89

1

Gradinita nr.19-PT acoperis fatada si inst.electrice

71.03

0.00

64.00

64.00

2

GRADINITA NR. 25 RK fațade și uși interioare

71.03

126.90

127.13

0.23

GRADINITA NR. 46 -acoperis+fatada (PT)

71.01.30

10.00

11.40

1.40

3

GRADINITA NR. 49 reabilitare spalatorie

71.01.01

6.00

6.05

0.05

4

GRADINITA NR. 54 - amenajare bloc alim+amenaj interioare

71.03

85.30

82.10

-3.20

GRADINITA cu program prelungit Liszt Ferencz proiectare+exec. Cladire noua

71.01.01

0.00

3.00

3.00

5

SC GEN 7 L.Suciu - instalatie paratrasnet

71.03

30.00

0.00

-30.00

6

SC GEN 12 Avram Iancu - imprejmuire

71.03

100.00

77.00

-23.00

7

SC GEN 18 O. Goga instalatii electrice+amenajari interioare(usi,pardoseli pe holuri,zugraveli)

71.03

250.00

450.00

200.00

SC GEN 17 Andrei Muresanu-RK fatada+tamplarie scoala

71.03

478.00

481.10

3.10

8

LICEUL O. GHIBU - (PT) RK scoala

71.03

162.50

2.50

-160.00

9

COL NAT E GOJDU fațadă

71.03

1,128.75

1,328.75

200.00

10

COL TEHNIC M VITEAZUL canalizare ext.

71.03

100.00

21.40

-78.60

11

LIC A LAZAR- bloc alimentar

71.01.30

210.00

110.00

-100.00

12

LIC TEORETIC L BLAGA înloc.tâmpl. și rep.fațadă et.II

71.03

24.90

25.03

0.13

13

GR SC A SAGUNA ateliere str.Brâncoveanu

71.03

314.00

164.00

-150.00

Nr. Crt.

Cap. 66.02 - Sanatate

COD

266.36

285.86

19.50

1

SPITALUL DE COPII Reabilit si moderniz corp policlinica - ambulatoriu corp B

71.03

18.36

8.36

-10.00

2

SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE instalatii gaze medicale

71.01.30

238.00

272.00

34.00

3

SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE

amen.intrări princ.+retea hidranti

71.01.30

10.00

5.50

-4.50

Cap. 67.02. - Cultura, recreere si religie

3,857.56

4,857.56

1,000.00

1

Sala Sporturilor

71.01.30

1,707.56

2,007.56

300.00

2

Reabilitare interior Teatru de Stat Oradea -componente artistice

71.01.30

2,150.00

2,850.00

700.00

Nr. Crt.

Denumirea obiectivului

COD

Plan 2009

Plan propus 2009

Diferente

Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

764.71

595.51

(169.20)

1

Reabilitare imobil str. Republicii nr: 59

71.01.30

505.01

130.01

-375.00

2

Asfaltare parcare str. T. Vladimirescu

71.01.30

173.50

171.50

-2.00

3

Sistem de control automatic pentru verificarea autoturismelor parcate, intocmirea notelor de constatare, si captarea imaginilor de evidenta

71.01.03

25.00

30.00

5.00

4

Achizitie teren Campului

71.01.30

61.2

62

0.80

5

Achizitie teren str.Sovata

71.01.30

0

100

100.00

6

SF locuinte sociale Moreni nr.2

71.01.01

0

2

2.00

7

Asfaltare extindere parcare str.Independentei

71.01.30

0

100

100.00

PROGRAMUL ACTIVITATII DE INTRETINERE SPATII VERZI-ACTIUNI PROTECTIA

MEDIULUI- PE ANUL 2009

lei

Activitatea

TOTAL

EXEC 30.10.09

Propuneri

Diferente

TOTAL PROGRAME SPATII VERZI

3,453,500

3,293,507.74

3,928,980

475,480

A.Intretinere spatii verzi - prestator SC RER Ecologic

2,385,000

2,442,280.16

2,721,016

336,016

1. Intretinere parcuri

800,000

2,442,280.16

1,361,016

561,016

2.intretinere scuaruri

280,000

280,000

0

3. intretinere aliniamente stradale

410,000

410,000

0

4.intretinere zone verzi amenajate in cvartale de locuit

45,000

45,000

0

5. Lucrari de transport gunoi, udat, taxa halda

500,000

500,000

0

6. Intretinere parc 1 Decembrie

350,000

125,000

-225,000

B.Plantat arbori

125,000

98,034

-26,966

C.Intretinere spatii verzi -prestator RAPAS Oradea

200,000

97,130.00

134,130

-65,870

1. Intretinere parc 22 Decembrie, Teiului,Taranilor

200,000

97,130.00

134,130

-65,870

D. Achizitii mobilier urban

144,000

125,429.41

125,430

-18,570

1. Achizitii banci odihna

144,000

125,429.41

125,430

-18,570

E.Lucrari de doborat arbori si taieri corectie

325,000

396,637.77

580,000

255,000

1. lucrari de toaletare

215,000

38,480.49

215,000

0

2. lucrari de doborat arbori

110,000

358,157.28

365,000

255,000

F. Deratizare, dezinsectie, combatere larva miniera

256,500

218,160.52

256,500

0

1.deratizare

75,500

100,397.04

75,500

0

2. dezinsectie

146,000

72,743.04

146,000

0

3. combatere larva miniera

35,000

45,020.44

35,000

0

G. Organizare acțiuni pentru mediu

18000

13,869.88

13,870.00

-4130

1. Ziua Mondiala a Mediului

5000

4,928.82

5,000

0

2.Saptamana Mobilitatii-septembrie 2009

5000

4,906.96

5,000

0

3. Alte activități sau evenimentelor ecologice

5000

4,034.10

870

-4,130

4.Tipărirea de broșuri, afișe și materiale educative

3000

3,000

0

PROGRAMUL ALTE ACTIVITATI GOSPODARESTI PE ANUL 2009

Plan

EXEC 30.10.09

Propuneri

Diferente

TOTAL PROGRAME GOSPOD PMO ALTE ACTIVITATI

1,800,000

219,555

1,500,000

-300,000

Canalizare pluviala

800,000

153,205

800,000

0

Cismele publice, fantani arteziene+ Retele si hidranti de gradina aferenti spatiilor verzi

900,000

42,850

600,000

-300,000

Pasaje subterane lucrari de intretinere

90,000

22,000

90,000

0

Pod Pontoane

10,000

1,500

10,000

0

PROGRAMUL ACTIV DE INTRETINERE SI REPARATII DRUMURI, PODURI

lei

Nr. crt

Denumirea lucrarii

Valoare 2009

Propuneri

Diferente

TOTAL GENERAL

25,000,000

25,000,000

0

1

Reparatii str. modernizate prin lucrari de plombari , covorase

5.477.664

5.477.664

0

2

Reparatii , intretinere strazi nemodernizate

2.660.078

2.660.078

0

3

Reparatii trotuare , str. modernizate

781.754

781.754

0

4

Amenajare trotuare , str. nemodernizate

598.836

598.836

0

5

Covoare asfaltice executate la cald

10.770.735

10.770.735

0

6

Coborari , ridicari la cota camine si guri de scurgere

327.695

327.695

0

7

Reparatii poduri si podete , lucrari pt. siguranta circulatiei

1.016.522

1.016.522

0

8

Incadrarea imbracamintilor cu borduri

229.180

229.180

0

9

Trafic rutier.anexa nr.1

3.137.536

3.137.536

0