Hotărârea nr. 960/2009

privind transferarea catre Zona Metropolitana Oradea a competentelor de realizare a activitatilor specifice derularii proiectului „Sistem de apa si apa uzata Oradea si Zona Metropolitana Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind transferarea către Zona Metropolitană Oradea a competențelor de realizare a activităților specifice derulării proiectului „Sistem de apă și apă uzată Oradea și Zona Metropolitană Oradea”

Analizând raportul de specialitate nr.125506/10.11.2009 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus aprobarea realizării de către Zona Metropolitană Oradea a activităților specifice derulării proiectului „Sistem de apă și apă uzată Oradea și Zona metropolitană Oradea” și alocarea din bugetul local sub formă de transferuri către Zona Metropolitană Oradea a sumei de 2.000.000 lei în vederea realizării acestor activități,

Având în vedere art.20 alin.1 si alin.23 alin 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin. 2, lit. b, d, alin.4 lit.a, alin. 6, lit.a pct. 14, art. 45 alin 2 lit.a din Legea 215/2001

administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se transferă către Zona Metropolitană Oradea competențele de realizare a activităților specifice derulării proiectului „Sistem de apă și apă uzată Oradea și Zona metropolitană Oradea”, cu respectarea următoarelor condiții:

 • - unitatea administrativ-teritorială unde se va realiza proiectul va fi nominalizată de către organismele competente ale Zonei Metropolitane Oradea

 • - activele rezultate vor aparține domeniului public al unității administrativ-teritoriale nominalizate

Art.2 Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Oradea, sub formă de transferuri către Zona Metropolitană Oradea, a sumei de 2.000.000 lei în vederea realizării activităților menționate la articolul 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Zona Metropolitană Oradea și Direcția Economică.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -  Direcția Economica

 • -  Zona Metropolitană Oradea

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  Oradea, 30 noiembrie 2009

  Nr. 960


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” si 1 vot ,,abținere”.