Hotărârea nr. 959/2009

privind modificarea listei cu obiectivele de investitii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea listei cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009

Analizând raportul de specialitate nr. 133916 din data de 24.11.2009, întocmit de Direcția Economică -Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea listei cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009

Având în vedere:

  • •   Hotărârea Consiliului Local nr. 239/2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a bugetului de trezorerie și a listei de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009 prin care s-a aprobat forma inițială a listei cu obiectivele de investiții

  • •   Hotărârea Consiliului Local nr. 505/29.06.2009 privind modificarea listei cu obiectivele de investiții pe anul 2008 la SC Electrocentrale Oradea SA s-a aprobat listă nouă cu obiectivele de investiții pentru anul 2009 la SC Electrocentrale Oradea SA, datorită redistribuirii fondurilor de investiții din surse proprii pe anul 2009 ca urmare a includerii pe lista obiectivelor de investiții a unor lucrări noi.

  • •   prin Hotărârea Consiliului Local nr. 704/31.08.2009 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009 suma prevăzută pentru finanțarea de la bugetul local a investițiilor cuprinse în lista de investiții a SC Electrocentrale Oradea SA s-a diminuat cu 1.998 mii lei

  • •  Adresa nr. 10603/19.11.2009 prin care SC Electrocentrale Oradea SA solicită modificarea listei de investiții pe anul 2009

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. b), d), alin.4 lit.a), alin. 6, lit. a), pct. 14 și art. 45 alin.2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea listei cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Direcția Economică

o Direcția Tehnică

o SC Electrocentrale Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 959


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila