Hotărârea nr. 958/2009

privind amplasarea unui monument comemorativ in curtea Episcopiei Romano Catolice – str. Sirul Canonicilor,nr.7 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă de 3.164,02 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de către S.C. Prima Real Estate SRL Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.112485 din data de 21.10.2009, întocmit de Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri pentru investiția de natura locuințelor în sumă de 3.164,02 lei, datorat bugetului local pe anul 2009 de către SC Prima Real Estate SRL Oradea.

Având în vedere adresa nr.112485 din 15.10.2009 prin care S.C.Prima Real Estate SRL solicită aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri pentru investiția efectuată și recepționată pe strada Țiglarilor nr. 20 - 22, constând în recompartimentare parter tronsoane 4A; 4B; 4C etapa IV și schimbare destinație din spațiu comercial în locuințe, cu o valoare recepționată a investiției de 2.712.016 lei, respectiv 637.341 euro.

SC Prima Real Estate SRL are sediul social în Oradea, str.Țiglarilor nr.22 și este reprezentată legal de d-na

Kemenes Elisabeta în calitate de administrator.

Luând în considerare prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.110/26.02.2009, completată cu Hotărârea Consiliului Local nr.446/28.05.2009 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea,art.6, lit.c,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri, de natura locuințelor, în sumă de 3.164,02 lei, datorat bugetului local de la 01.12.2009-31.12.2009, de către S.C.Prima Real Estate SRL Oradea.

Art.2 Scutirea la plata impozitului pe clădiri pentru investiția de natura locuințelor, se acordă până la vânzarea lor, dar nu mai mult de 3 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care Consiliul local aprobă prin hotărâre, acordarea facilității fiscale.

Art.3 Acordarea facilității se revizuiește anual, scutirea de la plata impozitului pe clădiri acordându-se pentru valoarea contabilă rămasă a obiectivului de investiții în urma vânzării unora dintre unitățile locative.

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Economică,

 • •  S.C.PRIMA REAL ESTATE S.R.L. Oradea, prin grija Direcției Economice

 • •   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  Oradea, 30 noiembrie 2009

  Nr. 958


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.