Hotărârea nr. 957/2009

privind amplasarea unui monument comemorativ in curtea Episcopiei Romano Catolice – str. Sirul Canonicilor,nr.7 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind amplasarea unui monument comemorativ în curtea Episcopiei Romano Catolice - str. Șirul Canonicilor,nr.7 -Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 129725 din 24 noiembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Avizări prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, amplasarea unui monument comemorativ în curtea Episcopiei Romano Catolice - str. Șirul Canonicilor, nr.7 - Oradea,

Având în vedere lucrarea depusă cu nr. 129725/17.11.2009, care s-a elaborat în baza certificatului de urbanism nr.3202/16.11.2009 la solicitarea Episcopiei Romano Catolice, reprezentată prin Fodor Iosif, având ca scop amplasarea unui monument comemorativ dedicat împlinirii a 20 ani de la înființarea Uniunii Democratice Maghiare din România, în incinta parcului Episcopiei Romano Catolice.

În considerarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

În temeiul Legii nr.50/1991(republicată), privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

În considerarea art.5 din Legea nr. 120/2006 privind monumentele de for public, ,,Amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare privind urbanismul și autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și cu avizul privind concepția artistică a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii și Cultelor sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia Națională pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisiile zonale pentru monumentele de for public.”

Ținând seama de avizul CMUaT nr. 1250/18.11.2009,

Văzând avizul favorabil al CJUAT nr.140/24.11.2009,

Luând în considerare avizul de principiu nr. 1369/25.11.2009 al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Național Bihor, documentația va fi înaintată Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public și Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice în vederea analizării de către acestea, DJCCPCN va avea în vedere decizia luată de CNMFP și CNMI iar beneficiarul, după caz, va completa sau modifica propunerile, în conformitate cu cerințele CNMFP și CNMI.

În baza art.36 alin.2 lit.c, d, alin.5 lit.c, alin.6 lit.a pct.10, art.45 alin. 2 lit.e din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1)Se aprobă amplasarea unui monument comemorativ dedicat împlinirii a 20 ani de la înființarea Uniunii Democratice Maghiare din România, în curtea Episcopiei Romano Catolice, str. Șirul Canonicilor, nr.7 -Oradea.

(2) Monumentul va conține inscripția în limba maghiară: „A KEZDET...XII.23” (în traducere „ÎNCEPUTUL...XII.23”).

Art.2. Amplasarea și inscripționarea monumentului se va realiza cu respectarea avizului de principiu nr.1369/25.11.2009 al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național Bihor, și adaptarea propunerilor în conformitate cu cerințele Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Avizări.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Avizări

  • - Episcopia Romano Catolică Oradea, prin grija Instituției Arhitectului Șef - Compartimentul Avizări.

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea


    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 957

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.