Hotărârea nr. 956/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala P+M , str. Izvorului nr. 95F, nr. cad. 159037 si 159038 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M , str. Izvorului nr. 95F, nr. cad. 159037 și 159038 -

Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 124891 din 17 noiembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M , str. Izvorului nr. 95F, nr. cad. 159037 și 159038 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2405/04.08.2009, la inițiativa beneficiarilor Seuitut Mihaela Mariana și Seuitut Florin în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale P+M pe str. Izvorului nr. 95F și reglementarea acceselor în vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul destinat amplasării obiectivului în suprafața totală de 712,0mp, s-a identificat cu nr. cadastral 159037 înscris în C.F. nr.159037-Oradea și nr. cadastral 159038 înscris în C.F. nr.159038 - Oradea și se află în proprietatea beneficiarilor Mates Elena și Seuitut Mihaela Mariana, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea de nord-estică, în zona de dealuri a municipiului Oradea.

Terenul, proprietatea beneficiarului, se învecinează cu terenuri proprietate particulară, în vecinătatea zonei există case în regim mic de înălțime .

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale cu densitate redusă.

Circulația în zonă se desfășoară pe strada Izvorului (nr.topo 5979) .

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă și canalizare, există rețea de energie electrică la care va fi necesară branșarea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M, str. Izvorului nr.95F, nr. cad. 159037 și nr. cad. 159038 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -    construire casă familială în regim de înălțime propus P+M și reglementarea accesului la amplasament prin lărgirea străzii Izvorului (nr.

topo 5979) la profil transversal propus de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor).

 • -   amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa " 4/U - Reglementări”din proiectul nr.98/2009 întocmit de către -

arh. Marian Daniela:

 • -   regim de înălțime propus : P+M;

 • -    limita de implantare gard: 6,0m din axul străzii Izvorului (nr.topo 5979);

 • -    limita de implantare: minim 4,14m de la aliniamentul străzii Izvorului (nr.topo 5979);

 • -   retragere lateral stânga: minim 1,0m (fata de proprietatea cu nr. cad. 370);

- retragere spate: minim 1,09m (fata de proprietatea cu nr. cad. 5975/7);


POT propus = 13,0% si CUT propus = 0,25; accesul se va realiza din str. Izvorului (nr.topo 5979);

asigurarea utilităților : se va rezolva prin racordarea la rețelele de alimentare cu apă și canalizare și energie electrică existente în zonă. se vor respecta prevederile codului civil referitor la vederi și la scurgerea apelor pluviale spre mejdii vecine.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Seuitut Mihaela Mariana și Seuitut Florin prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice

  CMUAT

  - Instituția Prefectului județului Bihor


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 956

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.