Hotărârea nr. 955/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire case familiale S(D)+P+E+M si reglementarea accesului din drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus - Nufarul in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele d

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire case familiale S(D)+P+E+M și reglementarea accesului din drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul în vederea asigurării accesibilității la parcelele destinate locuirii, nr. cad. 5895/7, 5895/14, 151842, 151843, 151848, 151849, 17408, 17409, 17410, 17411, 17412, 17413, 17414, 17415, 17416, 17417, 17449, 17450, 17451, 17452, 17453, 17454, 17455, 17456, 17457, 17458, 17459, 17460, 17461 si 17462 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 155746 din 17 noiembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire case familiale S(D)+P+E+M și reglementarea accesului din drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul în vederea asigurării accesibilității la parcelele destinate locuirii, nr. cad. 5895/7, 5895/14, 151842, 151843, 151848, 151849, 17408, 17409, 17410, 17411, 17412, 17413, 17414, 17415, 17416, 17417, 17449, 17450, 17451, 17452, 17453, 17454, 17455, 17456, 17457, 17458, 17459, 17460, 17461 și 17462 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Tirla Lucian, Ciotocliev Ioan și Laza Sofia, Burlica Dorin și Lavinia, Santa Ioan și Floarea, Maghear Dumitru și Maria, Ples Titus și Hilda, Zah Sofronie și Maria, Anca Florian Iuliu și Valeria, Venter Dumitru și Angela, Avram Marius și Elena, Balaci Nicolaie și Elisabeta, Tigan Gavril și Maria, Manucu Flaviu și Lacrimioara, Bot Aurel și soția Diana, Boros Elisabeta și Florian, în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarilor, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafață totală de S= 8545,0mp identificat cu nr.cad.5895/7 înscris în CF nr.151570 - Oradea în favoarea lui Bot Aurel și soția Diana, nr.cad.17416 înscris în CF nr.159097 - Oradea și nr.cad.17417 înscris în CF nr.159075-Oradea în favoarea lui Mohut Adrian și Bianca, nr.cad.17414 înscris în CF nr.159088-Oradea și nr.cad.17415 înscris în CF nr.159162-Oradea, nr.cad.17412 înscris în CF nr.159092-Oradea și nr.cad.17413 înscris în CF nr.159131-Oradea în favoarea lui Eftimie Anghel și Mura, nr.cad.17410 înscris în CF nr.159103-Oradea și nr.cad.17411 înscris în CF nr.159082-Oradea în favoarea lui Tirla Lucian si Alina, nr.cad.17408 înscris în CF nr.159096-Oradea și nr.cad.17409 înscris în CF nr.159137-Oradea în favoarea lui SC LEOVALI SRL, nr.cad.17461 înscris în CF nr.159161-Oradea și nr. cad. 17462 înscris în CF nr.159076-Oradea în favoarea lui Coita Ioan, nr.cad.17449 înscris în CF nr.159083-Oradea și nr.cad.17450 înscris în CF nr.159208-Oradea în favoarea lui Mal Gabriel și Adriana, nr.cad.17451 înscris în CF nr.159205-Oradea și nr.cad.17452 înscris în CF nr.159086-Oradea în favoarea lui Oras Ovidiu, nr.cad.17453 înscris în CF nr.159074-Oradea și nr.cad.17454 înscris în CF nr.159089-Oradea în favoarea lui Kovacs Ovidiu și Ilona, nr.cad.17459 înscris în CF nr.159085-Oradea, nr.cad.17460 înscris în CF nr.159136-Oradea, nr.cad.17455 înscris în CF nr.159172-Oradea și nr.cad.17456 înscris în CF nr.159206-Oradea în favoarea lui Banoi Marius și Ioana, nr. cad.17457 înscris în CF nr.159087 - Oradea și nr. cad.17458 înscris în CF nr.159090-Oradea în favoarea lui Krausz Carmen, nr. cad. 5895/14 înscris în CF nr.159138-Oradea în favoarea lui Mihut Adrian, nr. cad. 151848 înscris în CF nr.151848-Oradea, nr. cad. 151849 înscris în CF nr.151849-Oradea, nr. cad. 151843 înscris în CF nr.151843-Oradea și nr. cad. 151842 înscris în CF nr.151842-Oradea în favoarea lui Boros Elisabeta și Florian, ca teren intravilan.

Terenul care face obiectul reglementării accesului este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localității, pe drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul, inclus în proiectul PUZ- Coridorul de dezvoltare Oradea - Sânmartin.

Amplasamentul este delimitat de terenuri particulare în curs de dezvoltare a funcțiunii de locuire. Terenul se situează la sud de drumul de acces (identificat cu nr.cad.10889), fără ieșire directă la strada Nufărului.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HC.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională L2 zona destinată locuințelor unifamiliale (UTR 18).

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețele de apă și canalizare inclusiv rețeaua electrică aflându-se în

apropiere.

Terenul care face obiectul reglementării accesului este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localității, pe drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul, inclus în proiectul PUZ- Coridorul de dezvoltare Oradea - Sânmartin.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire case familiale S(D)+P+E+M și reglementarea accesului din drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul în vederea asigurării accesibilității la parcelele destinate locuirii, nr. cad. 5895/7, 5895/14, 151842, 151843, 151848, 151849, 17408, 17409, 17410, 17411, 17412, 17413, 17414, 17415, 17416, 17417, 17449, 17450, 17451, 17452, 17453, 17454, 17455, 17456, 17457, 17458, 17459, 17460, 17461 și 17462 -Oradea, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • -   lărgirea drumului de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul la un profil transversal de 12,0m (carosabil 2 sensuri, rigole și trotuare) și respectiv crearea unei străzi (pe direcția est-vest) laterale drumului de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul cu un profil transversal de l2,0m (carosabil 2 sensuri, rigole și trotuare),

 • -   parcelarea terenurilor în vederea construirii de locuințe familiale individuale în regim maxim de înălțime S(D)+P+E+M; Zonificarea funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici: Principala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire. Destinația terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu clădiri de locuit (locuințe familiale) de tip izolat;

 • - Număr parcele propuse: 15 - destinate amplasării de locuințe familiale izolate;

Amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 03/U-Reglementări din proiectul nr.45/2007 întocmit de către

SC Nova Proiect SRL - arh. Muth Octavian:

-   POT maxim = 40,0%, CUT maxim = 0,60;

 • -   regim maxim de înălțime propus: S(D)+P+E+M;

 • -   limita de implantare gard: minim 6,0m din axul străzilor de acces (existente și nou propuse);

 • -   limita de implantare a construcțiilor: minim 2,0m de la aliniamentul străzilor de acces;

-    retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

- retrageri spate: minim 2,0m;

 • -    parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -    condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 20% din suprafața lotului;

 • - Drumul de exploatare agricolă, din zona fermelor Seleuș - Nufărul, lărgit la profil de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor), se

va constitui din :

 • -   drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleuș - Nufărul existent,

 • -   cota parte de teren din terenul cu nr.cad.5895/7 înscris în CF nr.151570-Oradea în favoarea lui Bot Aurel și soția Diana, cota parte de teren din terenul cu nr.cad.5895/14 înscris în CF nr.159138-Oradea în favoarea lui Mihut Adrian și cota parte de teren din terenul cu nr.cad.151849 înscris în CF nr.151849-Oradea în favoarea lui Boros Elisabeta și Florian, ca teren intravilan.

 • - Strada nou propusă, pe lățimea de 12,0m se va constitui din:

 • -   cota parte de teren din terenul cu nr.cad.5895/14 înscris în CF nr.159138-Oradea în favoarea lui Mihut Adrian, cota parte de teren din terenul cu nr.cad.5895/7 înscris în CF nr.151570-Oradea în favoarea lui Bot Aurel și soția Diana, cota parte de teren din terenul cu nr.cad.151849 înscris în CF nr.151849-Oradea în favoarea lui Boros Elisabeta și Florian, ca teren intravilan,

 • -   terenul cu nr.cad.17417 înscris în CF nr.89825-Oradea în favoarea lui Mohut Adrian și Bianca, nr.cad.17415 înscris în CF nr.89865-Oradea și nr.cad.17413 înscris în CF nr.89880-Oradea în favoarea lui Eftimie Anghel și Mura, nr.cad.17411 înscris în CF nr.89878 - Oradea în favoarea lui Tirla Lucian și Alina, nr.cad.17409 înscris în CF nr.90082 - Oradea în favoarea lui SC LEOVALI SRL, nr. cad. 17462 înscris în CF nr.89876 - Oradea în favoarea lui Coita Ioan, nr.cad.17450 înscris în CF nr.90094-Oradea în favoarea lui Mal Gabriel și Adriana, nr.cad.17452 înscris în CF nr. 89863 - Oradea în favoarea lui Oras Ovidiu, nr.cad.17454 înscris în CF nr.89803 - Oradea în favoarea lui Kovacs Ovidiu și Ilona, nr.cad.17460 înscris în CF nr.89807-Oradea și nr.cad.17456 înscris în CF nr. 89805 - Oradea în favoarea lui Banoi Marius și Ioana, nr.cad.17458 înscris în CF NDF nr.5054 -Oradea în favoarea lui Krausz Carmen, ca teren intravilan;

 • - terenurile identificate cu nr. cad. 5895/14, 17417, 17415, 17413, 17411, 17409, 17462, 17450, 17452, 17454, 17460, 17456, 17458, 151859, 151843, și respectiv cota parte de teren din terenul cu nr. cad. 5895/7, destinate constituirii străzilor se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa 02/A - Circulația terenurilor și ofertelor de donație autentificate notarial cu nr. 1540/06.05.2008, 125/09.05.2008,1015/25.03.2008,1055/27.03.2008,1007/25.03.2008,1013/25.03.2008,1009/25.03.2008,1011/25.03.2008,1039/26.03. 2008,1041/26.03.2008, 1034/26.03.2008, 1017/25.03.2008, 295/12.08.2009 și respectiv declarației autentificată notarial cu nr.1075/17.11.2009 (pentru terenul identificat cu nr.cad.151873 ce reprezintă cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cad. 5895/7 - conform schiței cadastrale cu viza OCPI nr.11143/02.03.2009);

- în urma acceptării donațiilor și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin racord la rețeaua existentă în zonă, canalizarea prin racord la rețeaua existentă în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Andrisca Tirla Lucian, Ciotocliev Ioan și Laza Sofia, Burlica Dorin și Lavinia, Santa Ioan și Floarea, Maghear Dumitru și Maria, Ples Titus și Hilda, Zah Sofronie și Maria, Anca Florian Iuliu și Valeria, Venter Dumitru și Angela, Avram Marius și Elena, Balaci Nicolaie și Elisabeta, Tigan Gavril și Maria, Manucu Flaviu și Lacrimioara, Bot Aurel și soția Diana, Boros Elisabeta și Florian, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 955

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.