Hotărârea nr. 954/2009

pentru aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatii de publicitate stradala in Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de publicitate stradală în Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 117780 din 26.10.2009 prin care Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Autorizări Publicitate propune revocarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activității de publicitate în municipiul Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2002 și aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de publicitate stradală în Oradea,

Având în vedere prevederile:

 • •  Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • •   Ordonanței nr. 2/2001(actualizată) privind regimul juridic al contravențiilor;

 • •   Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (actualizată)

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c, b, d, alin(4) lit. a, alin(6) lit. a, pct. 19 și art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea activității de publicitate stradală în Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Regulamentul privind desfășurarea activității de publicitate stradală în Oradea va intra în vigoare la data de 01.01.2010.

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Regulamentul privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activității de publicitate în municipiul Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2002.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef

Art.5 Prezenta hotărâre se comunica cu:

- Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Instituția Arhitectului Șef

 • -   Direcția Juridică

 • -  Direcția Economică

 • -  Direcția Tehnică

 • -   Poliția Comunitară Oradea

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  Oradea, 30 noiembrie 2009

  Nr. 954


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 954/2009

REGULAMENT PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII DE PUBLICITATE STRADALA IN ORADEA

CAPITOLUL 1

DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar pentru desfasurarea si autorizarea activitatii de publicitate stradala, in municipiul Oradea.

Art. 2 Prevederile prezentului regulament se aplica: operatorilor de publicitate, executantilor de sisteme publicitare, precum si agentilor economici care isi fac cunoscuta activitatea la locul desfasurarii acesteia.

Art. 3 Cadrul legal general de reglementare a domeniului :

 • ■  Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - cu toate modificarile si completarile ulterioare

 • ■  Legea nr. 148/2000 - privind publicitatea

 • ■  HGR nr. 955/2004 - pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

 • ■  Legea 571/2003 privind Codul fiscal - cu toate modificarile si completarile ulterioare

 • ■  Ordonanta nr.2/2001 - privind regimul juridic al contraventiilor- cu toate modificarile si completarile ulterioare

Art. 4 Orice mijloc de publicitate, reclama si afisaj poate fi instalat si folosit doar cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

CAPITOLUL II

DEFINITII SI CLASIFICARI

Art. 5 Definirea unor termeni utilizati pe parcursul regulamentului:

Publicitate - orice forma de prezentare a unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber - profesioniste avand ca scop promovarea vanzarii de bunuri si servicii, de drepturi si obligatii (legea nr.148/2000- privind publicitatea)

Promovare -ansamblul de activitati si mijloace folosite pentru a crea un avantaj de piata

Firma - reprezinta constructia provizorie pe care se poate inscriptiona numele, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau alte texte specifice, sub care o persoana fizica sau juridica isi exercita activitatea

Sistem publicitar - structura (poate fi o constructie provizorie sau o confectie dintr-un material nealterabil) ce serveste drept suport pentru mesajele publicitare

Reclama - activitatea cu rol de a atentiona sau a convinge publicul de calitatea unui serviciu, produs sau idee

Panou publicitar- structura (constructie provizorie) folosita pentru afisarea unui mesaj publicitar Publicitate temporara - publicitatea realizata cu ocazia unor evenimente, manifestații culturale sau sportive, precum si pentru actiuni de promovare produse sau activitati

Art. 6 Constructiile provizorii folosite ca sisteme publicitare pot fi clasificate astfel:

 • 6.1 functie de tipul acestora:

firme

 • ■  panouri de afisaj

 • ■  corpuri de afisaj

 • ■  panouri informative sau pentru punerea in valoare a unor zone din oras

 • ■  alte mijloace de reclame

 • 6.2 functie de modul de amplasare:

 • ■  pe baza autorizatiei de construire

 • ■  pe baza acordului pentru publicitate temporara

 • 6.3 functie de proprietatea asupra amplasamentului:

 • ■  proprietate privata - persoane fizice

 • -  persoane juridice

 • -  municipiul Oradea

 • ■  proprietate publica

CAPITOLUL III

PROCEDURA DE AVIZARE SI AUTORIZARE

Art. 7 Exista doua modalitati de amplasare a firmelor si sistemelor publicitare:

 • -  pe baza autorizatiei de construire

 • -  pe baza acordului pentru publicitate temporara

Art. 8 Procedura de autorizare este cea prevazuta de legislatia in vigoare, si anume Legea 50/1991 - republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții

 • 8.1 Etapele procedurii de autorizare:

 • 8.1.1 Certificatul de urbanism - este actul de informare, prin care solicitantului i se fac cunoscute conditiile necesare autorizarii, inclusiv lista avizelor si acordurilor.

Se elibereaza solicitantului (orice persoana fizica sau juridica) in maximum 10 zile de la data inregistrarii cererii, in baza unei documentatii compuse din:

 • -  cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formular tipizat )

 • -  plan de situatie sc 1:500, plan de incadrare in zona, pe care va fi marcat vizibil amplasamentul propus

 • -  foto amplasament

 • -  certificatul de inmatriculare sau codul fiscal (copie)

 • -  documentul de plata a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism (copie)

 • 8.1.2 Autorizatia de construire - este actul administrativ care permite executarea lucrarilor de montare a firmei, reclamei, panoului publicitar.

Se elibereaza solicitantului (de regula detinatorului unui titlu asupra imobilului, teren sau constructie) in maximum 20 zile de la data inregistrarii cererii, in baza unei documentatii compuse din:

 • -  cerere tip pentru emiterea autorizatiei de construire (formular tipizat)

 • -  certificatul de urbanism (copie)

 • -  avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism

 • -  documentatia tehnica intocmita conform legii (care trebuie sa contina: memoriu tehnic, detalii de prindere, foto/simulare pe calculator inainte si dupa amplasare)

 • -  documentul de plata a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire

 • -  dovada depunerii declaratiei de impunere pentru stabilirea taxei de afisaj

 • 8.1.3 Acordul pentru publicitate temporara este actul care permite amplasarea sistemelor publicitare (afise, postere, mesh-uri, easy change-uri, standuri publicitare, etc) folosite ca mesaj in cadrul unor campanii publicitare pentru activitatile de promovare pe termen scurt, care se desfasoara pe domeniul public sau privat (festivaluri, targuri, expozitii, lansari de produse, distribuiri de mostre si tiparituri, manifestari cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural - distractiv, comercial, turistic, sportiv, etc), strict pe perioada campaniilor

Se elibereaza solicitantului (orice persoana fizica sau juridica) in maximum 7 zile de la data inregistrarii cererii, in baza unei documentatii compuse din:

 • -  cerere pentru eliberare acord publicitate temporara (formular tipizat, anexa 4)

- certificat de inmatriculare sau codul fiscal (copie)

- schita/foto sistem publicitar

- acordul proprietarului imobilului pe care va fi amplasat sistemul publicitar

- copie dupa contractul de publicitate din care sa rezulte atat valoarea cat si valabilitatea acestuia

- documentele de plata pentru emiterea acordului publicitate temporara: taxa de reclama si taxa de ocupare domeniu public (in situatia in care activitatea de promovare se desfasoara pe domeniul public sau privat al municipiului Oradea)

- in cazul in care sistemul publicitar va fi amplasat in imediata vecinatate a intersectiilor se va depune plan de situatie sc 1:500, pe care se va marca distanta fata de intersectie, care nu poate fi mai mica de de 50 m, in caz contrar se va face dovada ca se respecta normele privind circulatia rutiera - aviz Comisia de Circulatie din cadrul Primariei municipiului Oradea.

 • 8.1.3.1 Documentatia necesara prelungirii acordului pentru publicitate temporara este compusa din:

- cerere completata de beneficiar

- acordul initial

- documentele de plata ale taxelor aferente (taxa de prelungire este egala cu valoare taxei de emitere).

CAPITOLUL IV

CONDITII DE AMPLASARE A SISTEMELOR PUBLICITARE

IV.1 FIRME

Art. 9 Firma se amplaseaza pe fatada imobilului, unde agentul economic isi desfasoara activitatea, in locuri special prevazute sau unde este posibil din punct de vedere arhitectural si constructiv, numai dupa obtinerea prealabila a autorizatiei de construire eliberata in conditiile legii nr. 50/1991 si cu respectarea prezentului regulament.

Art. 10 Amplasarea firmelor in zona centrala - (definita conform anexei 1) si a clădirilor monument situate in Ansamblul Urban Centru Istoric Oradea

Pe cladirile clasate, ca monumente istorice sau cele cu valoare ambientala deosebita, din Ansamblul Urban Oradea I -(definite conform anexei 2), autorizarea firmelor se va face pe baza unui studiu de fatada avizat de Comisia Municipala de Urbanism si Amenajare a Teritoriului si de Directia pentru Cultura Culte si Patrimoniu National Cultural Bihor

In aceasta zona firmele vor fi amplasate astfel:

 • -  perpendicular pe fatada, prinse si incadrate in feronerie stil art noveau; iesite in consola max. 70 cm si fara a depasi suprafata de 1mp;

In situatia in care intr-un imobil functioneaza mai multe societati comerciale, dintre care unele nu au vitrine spre strada dar care doresc montarea firmelor aferente pe fatada principala, le vor putea monta alaturat intrarii. Dimensionarea si pozitionarea acestora se va face astfel incat sa nu devina agresive pentru pietoni si sa nu afecteze arhitectura cladirii; tot fara a depasi 1 mp

 • -  in planul fatadei: litere amplasate independent (fara suport comun), luminoase sau iluminate arhitectural, al caror design sa nu contrasteze cu elementele stilistice din arhitectura imobilului (forme, culori, etc); de regula la aceeasi cota a fatadei -deasupra vitrinei.

La montarea/demontarea firmelor, proprietarii acestora au obligatia sa aduca fatada cladirii la starea initiala, prin inlaturarea amprentelor firmelor si reparatii ale zonei de montare, inclusiv rezugravirea locala si readucerea la aspectul initial.

In zona centrala a municipiului Oradea se interzice:

 • -  tipizarea elementelor de feronerie pentru fixarea panourilor de firma;

 • -  amplasarea casetelor mixte de firma si reclama;

 • -  mascarea elementelor si a decoratiunilor de orice fel (ornamente, elemente arhitectonice de ritmare, cornise stucaturi, feronerii);

- inscriptionari realizate din material colant sau grafica pictata pe: vitrine, ziduri, cornise sau balcoane, pe portile de acces ale imobilelor;

- inscriptionari din material textil de genul “DE VANZARE”, “INCHIRIERI IMOBILE”, etc. prinse in orice forma pe fatada. Acestea pot fi amplasate doar in interiorul vitrinelor sau ferestrelor; suportul pe care se realizeaza inscriptionarea avand ca lungime, latimea maxima a vitrinei iar latimea maxima 50 de cm ).

Art. 11 Amplasarea firmelor pe cladirile situate in alte zone decat cele definite la art. 10 In aceaste zone firmele vor fi amplasate astfel:

 • ■  pe fatada imobilului, deasupra vitrinei fara a depasi latimea acesteia si nici limita de proprietate a spatiului

 • ■  pe fatada pricipala in zona accesului, pentru societati ce desfasoara activitati in apartamente de bloc, cu acordul asociatiei de proprietari

 • ■  perpendicular pe fatada imobilului; situatie in care acestea vor fi montate la o inaltime de 3 m (de la nivelul trotuarului) si nu vor putea iesi in consola mai mult de 1m.

 • ■  pe parapet, (in cazul cladirilor prevazute cu parapet plin si continuu la balconul etajului I) deasupra vitrinei, fara a depasi inaltimea acestuia, la acelasi cota pentru toate spatiile, situate la parter, cu acordul proprietarilor

 • ■  firme tip “Totem” inscriptionate cu denumirea comerciala sau obiectul de activitate, se pot amplasa numai in zona unde isi desfasoara solicitantul activitatea, fara a perturba activitatea altor agenti economici si numai unde profilul transversal al strazii permite circulatia fluenta atat pietonal cat si rutier; cu plata taxei de afisaj aferente.

IV.2 RECLAME; PUBLICITATE

In conditiile prezentului regulament activitatea de publicitate stradala in municipiul Oradea se poate desfasura atat pe domeniu public cat si pe domeniul privat, in baza acelorasi reguli de amplasare, cu exceptia zonei centrale si a cladirilor monument din interiorul Ansamblului Urban Centru Istoric Oradea

Aceasta activitate poate fi desfasurata numai de catre operatorii de publicitate, persoane juridice care au ca activitate principala unica inregistrata la registrul comertului - cod CAEN 7311 - activitati ale agentiilor de publicitate.

Publicitatea pe domeniul public

Art. 12 (1) Amplasarea sistemelor publicitare pe domeniul public sau privat al municipiului Oradea se face prin organizarea de licitatii potrivit reglementarilor legale in vigoare.

 • (2) Se pot amplasa fara licitatie publica panouri ale institutiilor publice. Modelele si amplasamentele vor fi stabilite si aprobate de catre Primaria municipiului Oradea, cu consultarea acestor institutii

Art. 13 (1) Amplasarea sistemelor publicitare pe domeniul public va respecta urmatoarele conditii:

 • •  in zona centrala se pot amplasa panouri pe suport propriu:

 • -  tip city light - dimensiunile max. ale panoului 1.1x1.6 m; inaltimea max. de la cota terenului amenajat a sistemului (panou +picior)- 2.5 m

 • -  coloane publicitare - modelul va fi avizat de catre Comisia Municipala de Urbanism si Amenajare a Teritoriului si de Directia pentru Cultura Culte si Patrimoniu Bihor

 • •  in afara zonei centrale, pe arterele principale si in cartierele de blocuri se pot amplasa panouri publicitare pe suport propriu:

 • -  tip city light

 • -  tip backlit - dimensiuni max. de 4x3 m

 • -  coloane publicitare

la intrari/iesiri oras se pot amplasa panouri pe suport propriu:

- tip unipol cu structura de rezistenta alcatuita dintr-un singur stalp de susținere din teava metalica - dimensiuni max. 14x4x3 m

 • (2) Se pot amplasa si sisteme publicitare asimilabile tipurilor de panouri descrise mai sus, ca si dimensiuni, de o calitate superioara acestora (derulabile, trivision, led display, cu leduri, cu sistemedeafisajpurtatoaredeinformatiideinteresgeneral-data,temparatura,etc)

 • (3)

Art. 14 (1) Operatorii de publicitate sunt obligati sa asigure intretinerea si repararea sistemelor publicitare pe perioada derularii contractelor. Materialele din care se vor executa aceste sisteme vor fi de buna calitate, rezistente la intemperii si vor avea un aspect estetic, care nu va afecta imaginea urbana a zonei in care se amplaseaza.

 • (2) La montarea sau demontarea sitemelor publicitare, operatorul de publicitate are obligatia sa aducaamplasamentullastareainitiala,inclusivinierbaresauasfaltare

 • (3) In situatia in care panourile se vor amplasa in zone amenajate/neamenajate ca spatii verzi, dar cu posibilitatea de a amenajare, operatorul de publicitate va stabili, de comun acord, cu operatorul serviciului de intretinere a spatiilor, conditiile pe care le implica obligatia de intretinere a panourilor (curatare, schimbare postere, etc)

Art. 15 (1) Se interzice amplasarea panourilor publicitare pe fatadele cladirilor situate in zona centrala si a cladirilor monument istoric, din interiorul Ansamblului Urban Centru Istoric Oradea

 • (2)Se interzice amplasarea panourilor mobile portante (pliante, sandwich, etc) pe str Republicii - zona pietonala; Primaria municipiului Oradea isi rezerva dreptul desfiintarii acestora, pe cheltuiala proprietarilor acestor mijloace.

Publicitatea pe domeniul privat (la sol sau pe cladiri)

Art. 16 Amplasarea sistemelor publicitare in afara zonei centrale si a cladirilor monument din Ansamblul Urban Centru Istoric Oradea:

 • (1) Se pot amplasa sisteme publicitare (de mari dimensiuni) pe calcanele, fatadele, terasele sau acoperisurile cladirilor proprietate privata, cu acordul proprietarilor. Acestea se vor dimensiona, atat ele cat si sistemele lor de prindere, astfel incat sa nu constituie o sursa de accidente in zona si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor.

 • (2) Panourile publicitare amplasate pe domeniul privat (la sol sau pe cladiri) vor fi obligatoriu luminoase. Culorile folosite vor fi diferite de cele specifice semnalizarilor rutiere, iar ca suprafata nu vor depasi suprafata peretilor pe care se amplaseaza.

 • (3) Pentru panourile publicitare cu lumina dinamica, intensitatea luminii se va regla astfel incat aceasta sa nu deranjeze, sau functionarea acestora va fi intrerupta intre orele 20.00 - 8.00, interval in care se vor afisa numai reclame statice.

 • (4) In localitati, panourile publicitare, la sol, se amplaseaza astfel:

 • -  la distanta de minim 4 m fata de marginea imbracamintii rutiere - in cazul in care nu exista trotuar

 • -  la distanta de minim 1 m fata de limita dinspre drum a spatiului verde de pe trotuar, fara a impiedica circulatia pietonilor

 • -  la distanta de minim 25 m unul fata de celalalt

 • (5) Sistemele publicitare amplasate pe acoperisurile terasa ale cladirilor multietajate, nu vor depasi inaltimea de 3.00 m (la cladirile care au inaltimea de pana la 15.00 m) si vor fi de maximum 1/5 din inaltimea cladirii, dar nu mai mult de 6.00 m, (la cladirile mai inalte de 15.00m).

 • (6) In cazul cladirilor asupra carora se efectueaza interventii autorizate, se accepta montarea plasei de protectie pentru evitarea accidentelor in zona. In aceasta situatie se pot amplasa/inscriptiona reclame publicitare pe aceasta plasa, daca reclama are legatura cu firma care executa lucrarile, cu materialele sau obiectele folosite pentru efectuarea interventiilor, cu obligativitatea achitarii taxei anuale de afisaj.

 • (7) Eliberarea autorizatiilor pentru amplasarea reclamelor la sol se va face cu existenta dovezii ca se respecta normele privind circulatia rutiera - aviz Comisia de Circulatie din cadrul Primariei municipiului Oradea.

 • (8) Operatorii de publicitate au obligatia de a afisa in mod vizibil, pe panou de regula, in coltul din stanga jos, elemente de identificare (operatorul de publicitate, numarul autorizatiei de construire, )

 • (9) Operatorii de publicitate au obligatia de a comunica Primariei municipiului Oradea grafica si continutul fiecarui material publicitar care urmeaza sa fie expus, prealabil expunerii.

 • (10) Este interzisa afisarea unor reclame care incalca normele minime ale moralei sau bunului simt sau care sunt contrare unor reglementari legale, in vigoare. Primaria municipiului Oradea isi rezerva dreptul desfiintarii acestora, pe cheltuiala proprietarilor mijloacelor de publicitate.

 • (11) Amplasarea unui panou langa o proprietate privata (adiacent acesteia) se va face fara a afecta vecinatatile (cu respectarea prevederilor codului civil privind distantele minime, vederi, etc) sau cu acordul vecinului exprimat in forma autentica.

Art. 17 Se interzice amplasarea si inscriptionarea reclamelor pe:

- cladirile aflate in stare avansata de deteriorare

- cladirile ce adapostesc sedii ale autoritatilor publice

- gardurile cimitirelor, lacasurilor de cult si gradinilor publice

- copaci

- pasaje rutiere subterane si supraterane

- stalpi ce sustin semnalizari rutiere sau de circulatie

- carosabil

- inscriptionarea reclamelor pe partea superioara a parasolarelor de protectie a teraselor, in zona centrala

- in curbe cu vizibilitate redusa si in zone de conflict rutier ( zone cu risc de accidente) Art. 18 (1) Se pot amplasa sisteme publicitare/indicatoare directionale numai pe stalpii de iluminat public, care nu contin semnalizari rutiere. Acestea nu vor folosi culorile specifice semnalizarilor rutiere si nici lumina intermitenta; nu vor depasi suprafata de 0,80 mp (1 x 0,8); vor fi amplasate la o inaltime de 3 m si nu se poate amplasa un numar mai mare de 2 indicatoare pe acelasi stalp (acestea vor fi amplasate, obligatoriu, interior/exterior carosabil). (2) Pe trotuar, numai in afara zonei centrale, se pot amplasa langa cladire, panouri mobile (pliante) autoportante, cu dimensiuni de 0.50 x 0.90 m, (acolo unde trotuarul permite), fara a perturba circulatia pietonala si rutiera, cu plata taxelor aferente, pe baza unei solicitari (formular tipizat anexa 4) inregistrat la Primaria municipiului Oradea.

Art. 19 Amplasarea sistemelor publicitare in zona centrala si pe cladirile monument situate in Ansamblul Urban Centru Istoric Oradea se face cu avizul Directiei pentru Cultura Culte si Patrimoniu National Cultural Bihor

IV.3 PUBLICITATEA TEMPORARA

Art. 20 Aceasta activitate poate fi desfasurata de catre orice persoana fizica sau juridica. Art. 21 Acordul pentru publicitate temporara se elibereaza la cererea solicitantilor pentru:

- amplasare sisteme publicitare - afise, postere, mesh-uri, easy change-uri, standuri publicitare, etc - folosite ca purtator de mesaj in cadrul unor campanii publicitare pentru activitatile de promovare pe termen scurt care se desfasoara pe domeniul public sau privat - festivaluri, targuri, expozitii, lansari de produse, manifestari cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural - distractiv, comercial, turistic, sportiv, etc - strict pe perioada campaniei. Durata maxima de valabilitate a acordului, pentru un design, nu va depasi 6 luni intr-un an calendaristic. In situatia amplasarii de mesh-uri, easy change-uri, solicitantul are obligatia de a solicita acordul de publicitate la fiecare schimbare de design.

 • -  amplasare prisme publicitare sau alte asemenea. Durata maxima de valabilitate a unui acord este de 30 de zile. Acesta se poate prelungi, doar in situatia in care nu exista cereri inregistrate (la Primaria municipiului Oradea) ale altui solicitant, pentru acelasi amplasament.

Art. 22 In vederea obtinerii acordului pentru publicitate temporara, sistemele publicitare folosite ca purtator de mesaj trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • -  sa fie folosite ca purtator de mesaj in cadrul unor activitati de promovare cu durata determinata si precizata

- sa poate fi montate sau demontate in decursul a 24 ore

- suportul si mediul inconjurator sa poata fi aduse la starea initiala, pana in ultima zi de valabilitate a acordului pentru publicitate temporara

Art. 23 (1) Se pot amplasa prisme publicitare pe o perioada de maxim 30 de zile; distanta dintre prismele instalate succesiv pe acelasi amplasament nu poate fi mai mica de 25 m. Pozitionarea se face astfel incat acestea sa nu impiedice vizibilitatea semnelor de circulatie; in limita amplasamentelor stabilite si in ordinea primirii solicitarilor.

(2) Se interzice monopolizarea unui amplasament de catre un solicitant.

 • (3) Locurile destinate amplasarii de prisme publicitare:

 • -  str. Transilvaniei (platforma betonata - zona P-ta Magnoliei)

 • -   str. Nufarului - capat linie tramvai

 • -  Pta Independentei - parcare taxiuri

 • -  str. Stefan cel Mare - zona bloc ANL

 • (4) In situatia solicitarii altor locatii, decat cele mentionate, acestea vor fi supuse avizarii Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

 • (5) Amplasarea acestor prisme publicitare se va face numai dupa achitarea taxei de ocupare loc public si a obtinerii acordului de amplasare, in conditiile legii. Dupa expirarea perioadei solicitantul are obligatia sa elibereze amplasamentul.

Art. 24 (1) Amplasarea afiselor colante, inclusiv afisele electorale, se va face doar in locurile special amenajate in acest sens; toate afisele vor fi avizate de catre serviciul de specialitate din cadrul Primariei municipiului Oradea. Prin exceptie de la aceasta prevedere, pe perioada campaniilor electorale, partidele implicate in campanie isi pot amplasa propriile panouri provizorii si in alte locuri decat cele stabilite, pe baza acordului de publicitate temporara.

 • (2) Amplasarea afiselor - aferente unui eveniment, se va face in ordinea primirii solicitarilor, in limita spatiului disponibil si astfel incat acestea sa nu depaseasca jumatate din suprafata panoului; este interzisa lipirea afiselor peste alte afise aflate in perioada de valabilitate.

 • (3) Institutiile publice - Teatrul de Stat, Casa de Cultura a Sindicatelor, Casa de Cultura a municipiului, Filarmonica, Sala Sporturilor si altele - sau societatiile comerciale in incinta carora urmeaza sa se desfasoare diferite evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural -distractiv, comercial, turistic, sportiv, etc au obligatia sa nu incheie contractele de desfasurare a evenimentului pana cand reprezentantul firmei organizatoare nu prezinta copie dupa urmatoarele acte:

 • -  certificatul de inmatriculare al societatii sau copia actului de identitate al reprezentantului;

 • - dovada aprobarii de catre serviciului de specialitate din cadrul Primariei municipiului Oradea a actiuniilor publicitare desfasurate pentru promovarea evenimentului;

Nerespectarea acestei obligatii atrage dupa sine raspunderea contraventionala.

Art. 25 In municipiul Oradea este interzisa amplasarea bannerelor publicitare si a mijloacelor publicitare tip „pancarta” (cu ocazia diverselor evenimente sau manifestatii) prinse sau ancorate de stalpii de iluminat public.

Publicitatea pe autovehicule

Art. 26 (1) Vehiculele special echipate pentru publicitate (care prin constructia lor sunt destinate realizarii de reclama si publicitate) vor putea fi puse in circulatie doar dupa obtinerea acordului de publicitate temporara.

 • (2) Vehiculele special echipate pentru publicitate nu vor circula in convoi mai mare de doua masini avand o viteza mai mica decat jumatate din viteza admisibila pe tronsonul respectiv de strada.

 • (3) Circulatia convoaielor este permisa numai cu ocazia manifestarilor speciale, cu acordul serviciului de specialitate din cadrul Primariei municipiului Oradea.

 • (4) Stationarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice este interzisa. Stationarea acestora se va face in locuri amenajate in acest sens.

 • (5) In municipiul Oradea este interzisa circulatia vehiculelor echipate cu megafoane, portavoce sau orice alte mijloace sonore.

 • (6) Se accepta publicitatea pe mijloacele de transport in comun numai cu acordul prealabil al Regiei de Transport Local Oradea.

CAPITOLUL V

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

Art. 27 Nerespectarea prezentului regulament atrage dupa sine raspunderea contraventionala.

Art. 28 In conditiile prezentului Regulament constituie contraventii, si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, urmatoarele fapte:

(1) Nerespectarea obligatiei privind intretinerea mijloacelor de publicitate

Amenda cuprinsa intre 200 si 2500 lei

(2) Nerespectarea obligatiei de a elibera suportul reclamei la expirarea termenului stabilit sau refuzul de a readuce locatia in starea initiala, inclusiv inierbare sau asfaltare pentru cele amplasate la sol

Amenda cuprinsa intre 200 si 2500 lei

(3) Nerespectarea obligatiei de a afisa in mod vizibil elementele de identificare ale panoului Amenda cuprinsa intre 200 si 2500 lei

 • (4) Necomunicarea graficii si continutului materialului publicitar care urmeaza sa fie expus, prealabil expunerii.

Amenda cuprinsa intre 200 si 2500 lei

 • (5) Nerespectarea prevederilor art. 24 - aliniatele (1), (2) si (3).

Amenda cuprinsa intre 500 si 2500 lei pentru fiecare afis amplasat ilegal

 • (6) Inscriptionarile pe vitrine, ziduri, sau pe portile de acces, realizate din material colant,

grafica pictata                 Amenda cuprinsa intre 200 si 2500 lei

 • (7) Inscriptionarea reclamelor pe partea superioara a parasolarelor de protectie a teraselor amplasate in zona centrala Amenda cuprinsa intre 200 si 2500 lei

 • (8) Amplasarea panourilor mobile (portante) sau orice alte forme de reclama pe str

Republicii - pietonal              Amenda cuprinsa intre 100 si 2500 lei

 • (9) Folosirea sistemelor publicitare sonore (megafoane, portavoce, etc) si luminoase care pot tulbura linistea publica. Amenda cuprinsa intre 500 si 2500 lei

 • (10) Amplasarea sistemelor publicitare fara a detine acordul pentru publicitatea temporara; nerespectarea prevederilor din acord si din documentatia ce a stat la baza eliberarii acestuia Amenda cuprinsa intre 300 si 2500 lei

 • (11) Amplasarea bannerelor publicitare si a mijloacelor de publicitate tip pancarta

Amenda cuprinsa intre 200 si 2500 lei

 • (12) Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate prevazuta la art. 30 (3)

Amenda cuprinsa intre 300 si 2000 lei

 • (13)  Nedepunerea declaratiilor de impunere pentru stabilirea taxei de afisaj in scop de reclama si publicitate prevazuta la art. 30 (6)

Amenda cuprinsa intre 100 si 800 lei

Art. 29 (1) In conditiile prezentului regulament nu sunt aplicabile prevederile art. 28 al Ordonanței nr.2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor- cu privire la posibilitatea achitarii pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore, de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

 • (2) In conditiile prezentului regulament, in cazul in care un operator de publicitate nu s-a conformat obligatiei de a intretine in buna stare un sistem de publicitate, dupa 2 amenzi contraventionale, organul care a aplicat sanctiunile va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune desfiintarea sistemului de publicitate pe cheltuiala contravenientului;

 • (3) Prin derogare de la aliniatul (2) sistemele de publicitate amplasate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de catre autoritatea administratiei publice locale competenta, fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului

Art. 30 Contraventiile se constata si se sanctioneaza de catre Primarul municipiului Oradea prin imputernicitii sai.

CAPITOLUL VI REGLEMENTARI FISCALE

Art. 31 (1) Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate sunt reglementate de Legea 571/2003 privind Codul fiscal, titlul IX , cap. VI .

 • (2) Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Oradea in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana precum si orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza taxa de reclama si publicitate precum si a taxei de afisaj in scop de reclama si publicitate catre bugetul local al municipiului Oradea.

 • (3) Prestatorul serviciului de reclama si publicitate are obligatia de a depune lunar, pana la data de 10 ale lunii declaratia privind obligatiile de plata, provenind din taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, aferente lunii anterioare. ( model 2006 ITL 013 aprobat prin Ordinul 2052/2006 )

 • (4) Taxa de reclama si publicitate este suportata de beneficiarul serviciului de reclama si publicitate si se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate , lunar pana la data de 10 ale lunii urmatoare datorarii taxei .

 • (5) In cazul in care panoul, afisajul sau structura de afisaj este inchiriata altei persoane, utilizatorul final va datora taxa si va depune declaratia pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate sau taxa de afisaj in scop de reclama si publicitate .

 • (6) Persoana care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate are obligatia depunerii declaratiei de impunere in vederea stabilirii taxei de afisaj in scop de reclama si publicitate in termen de 30 de zile de la data amplasarii.( model 2006 ITL 014 aprobat prin Ordinul 2052/2006 ).Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se plateste de utilizator anual , anticipat sau trimestrial in patru rate egale, pana la datele de 15 martie , 15 iunie , 15 septembrie si 15 noiembrie .

Art. 32 In situatia neutilizarii panourilor, amplasate pe domeniul public sau privat, operatorii de publicitate vor expune reclama propriei firme, in acest caz datorand taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, sau pentru promovarea unor activitati ale Primariei municipiului Oradea, la solicitarea acesteia, in acest ultim caz nu se datoreaza taxa de afisaj.

Art. 33 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate nu se aplica in urmatoarele cazuri:

 • -  pentru serviciile de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa, scrise si audiovizuale

 • -  institutiilor publice cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice

 • -  persoanelor care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane

 • -  pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice , marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie precum si alte informatii de utilitate publica si educationala

- afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor (fara a fi percepute din spatiul public)

- pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate

MASURI FINANCIARE PENTRU MAXIMIZAREA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Art.34 Pentru maximizarea veniturilor din activitatea de reclama si publicitate se vor avea in vedere urmatoarele:

(1) Introducerea criteriului venituri din ocuparea terenului municipiului ca punctaj de adjudecare a amplasamentelor licitate

(2) Includerea in contractele incheiate a unor clauze de reziliere a contractelor in urmatoarele situatii:

- nerespectarea pe o perioada de 6 luni a conditiilor de plata convenite, asumate ,

- nedepunerea declaratiilor fiscale de catre operatorii de publicitate in termen de 6 luni

- nefurnizarea informatiilor solicitate de catre organele fiscale in termen de 30 de zile de la solicitare

- nerealizarea masurilor dispuse prin acte administrativ fiscale incheiate la termene stabilite prin acestea.

CAPITOLUL VII DISPOZITII FINALE

Art. 35 Sistemele publicitare (firme, reclame) autorizate pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament vor ramane pe amplasamentele autorizate pana la data expirarii dreptului de folosinta a suportului, dar nu mai tarziu de 31.12.2010. Dupa aceasta data, in termen de 1 luna - 31.01.2011, beneficiarii acestor sisteme publicitare au obligația sa se conformeze dispozitiilor regulamentului in vigoare. In caz contrar Primaria municipiului Oradea va proceda la aplicarea sanctiuniilor aferente.

Art. 36 In aplicarea prezentului regulament Primarul municipiului Oradea va emite dispozitii in limita competentelor.

Art. 37 Prezentul regulament poate fi modificat partial sau integral la aparitia sau schimbarea unor acte normative din domeniu.


Traian (mai puțin zona de blocuri, unde se vor respecta prevederile pentru clădirile multietajate), str Moscovei (pana la intersecția cu str Gh Baritiu), str. A. Lazar, str I Vulcan, P-ta Independentei (pana la intersecția cu cele trei str. Cele trei Crisuri), P-ta Unirii, str V. Alecsandri, str T. Mosoiu, P-ta 1 Decembrie (mai puțin zona de blocuri, unde se vor respecta prevederile pentru clădirile multietajate) str. Primăriei (pana la intersecția cu P-ta Ra-hovei si str J Calvin), str A. lancu pana la intersecția cu str. Cuza Vodă
FORMULAR DE ACORD PENTRU PUBLICITATE TEMPORARA

ROMANIA

Județul Bihor

Primara Municipiului Oradea

ACORD DE PUBLICITATE TEMPORARA

nr..................din................

Ca urmare a cereri adresate de______________________avand C.N.P.

C.U.I. ________________________,cu domiciliul/sediul in________________, strada

nr._____, blocul_______,scara_________, apart._____________________, judetul/sectorul

telefon/fax

_____________________, e-mail__________________reprezentat prin

In conformitate cu HCL nr._________din_____________se avizeaza

pentru imobilul - terenul si/sau construcții, situat in Oradea str.________________________ nr._______

C.F._________nr cad_____________

Publicitatea incepe cu data de_____________________pana la data de

Beneficiarul publicității este____________________________________________________

________________________________I______________________________, cu domiciliul/sediul în __________________________, strada_____________________________, nr.________, blocul___________, scara ___________, apart.___________, judetul/sectorul

Prelungit valabilitatea conform verso.

FORMULAR DE CERERE PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE PUBLICITATE TEMPORARA

Către

Primarul Municipiului Oradea

CERERE

pentru emiterea acordului de publicitate temporara

Subsemnatul_________________________C.N.P._____________________/C.U.I.____________

cu domiciliul/sediul___________________, localitatea__________________sectorul________cod postai__

strada___________________nr._____bloc_____sc____ap.____, telefon/fax_________________________

e-mail__________, in calitate de__________________________, solicit emiterea ACORDULUI

PENTRU PUBLICITATE TEMPORARA in scopul:

pentru imobilul — terenul si/sau construcții, situat in Oradea str._________________________ nr._______

C.F._________nr cad____________

incepand cu data de______________pana in data de__________________

Anexez următoarele :