Hotărârea nr. 953/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale, str. Nojoridului, nr.53, nr.cad.155999, 156000, 156001, 156002, 156003, 156004, 156005, 156006, 156007, 156008 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale, str. Nojoridului,

nr.53, nr.cad.155999, 156000, 156001, 156002, 156003, 156004, 156005, 156006, 156007, 156008 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 117078 din 26 octombrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale, str. Nojoridului, nr.53, nr.cad.155999, 156000, 156001, 156002, 156003, 156004, 156005, 156006, 156007, 156008 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Sotiut Alexandru, în baza certificatului de urbanism nr.2353/29.07.2009, având ca scop parcelarea terenului situat pe str. Nojoridului, nr.53 în vederea amplasării de locuințe familiale și a reglementării accesului la parcelele beneficiarilor, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu este situat în intravilanul municipiului Oradea, în zona centrală, la aproximativ 50,0m de drumul de centură, fiind delimitat de str. Nojoridului la est și terenuri proprietate privată la nord, vest și sud.

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul corespunde parțial zonei R2 - locuințe unifamiliale izolate și parțial zonei C8 - funcțiuni comerciale cu consum de teren care fac trecerea către zone de producție. In prezent, terenul studiat este liber de construcții.

Terenul în suprafața totală de S= 4000,0mp, s-a identificat cu nr.cad.155999 înscris în CF nr.155999 - Oradea, nr.cad.156000 înscris în CF nr.156000-Oradea, nr.cad.156001 înscris în CF nr.156001 -Oradea, nr.cad.156002 înscris în CF nr.156002 -Oradea, nr.cad.156003 înscris în CF nr.156003 -Oradea, nr.cad.156004 înscris în CF nr.156004 -Oradea, nr.cad.156005înscrisîn CF nr.156005 -Oradea, nr.cad.156006 înscrisîn CF nr.156006 -Oradea, nr.cad.156007înscrisîn CF nr.156007 -Oradea, nr.cad.156008 înscris în CF nr.156008 -Oradea, în favoarea beneficiarilor Sotiut Alexandru Adrian și Sotiut Sanda Emilia ca teren intravilan .

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Nojoridului.

Rețele tehnico edilitare: zona este deservită de rețele de energie electrică, apă, canalizare și telefonie.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale, str. Nojoridului, nr.53, nr. cad. 155999, 156000, 156001, 156002, 156003, 156004, 156005, 156006, 156007, 156008 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcele conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Se propune parcelarea terenului studiat în vederea amplasării de locuințe unifamiliale izolate: - număr loturi propuse:8 ;

- condiții generale impuse prin Regulamentul aferent PUZ-ului:

 • - mărimea lotului: minim 400,00 mp;

 • - front la strada: minim 12,00 m;

 • - regim maxim de înălțime :P+E

-POTmaximpropus=38,5%;

 • - CUT maxim propus = 0,60;

 • - parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire

 • - amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 3 - Reglementări și rețele tehnico-edilitare din proiectul întocmit de către arh. Ologu Ioan.

 • - limita de implantare gard: minim 6.0m din axul străzii Nojoridului, respectiv minim 3,5m din axul drumului privat de acces

(nr.cad. 156007).

 • - limita de implantare a construcțiilor: minim 6.0m de la aliniamentul străzii Nojoridului, respectiv minim 4,5m de la

aliniamentul drumului privat de acces (nr.cad.156007);

 • - retrageri laterale: minim 0,6 m pe o latură respectiv minim 1,9 m pe cealaltă latură;

 • - retrageri spate: minim 9,0 m;

 • - pentru loturile situate la frontul străzii Nojoridului construcțiile se vor amplasa la minim 2.5 m față de mejdia dreapta, minim1.9m față de mejdia stânga și minim 1,9m față de mejdia posterioară.

- Organizarea circulației:

- accesul la parcele se va asigura din strada Nojoridului pe un drum privat cu profil transversal de 7,0 m (nr.cad. 156007). Accesul la parcele situate la frontul str, Nojoridului se va realiza direct din strada Nojoridului.

Conform prevederilor din PUZ planșa 4 - Circulația terenurilor, se propune:

 • - crearea unui drum privat cu profil transversal de 7,0m (nr.cad. 156007), prevăzut cu zona de întoarcere, care va asigura

accesul la parcelele propuse

 • - lărgirea străzii Nojoridului la profil transversal de 12,0m (6,0m pe partea beneficiarilor).

 • - strada Nojoridului propusă pentru lărgire la profil de 12,0m, pe lățimea de 6,0m pe partea beneficiarilor, se va constitui din:

 • - strada Nojoridului existentă,

 • - terenul identificat cu nr. cad. 156008 (în suprafață de 25,0mp) înscris în C.F. nr.156008-Oradea în favoarea beneficiarilor Sotiut Alexandru și soția Sanda.

 • - terenul destinat lărgirii străzii Nojoridului (nr. cad. 156008 înscris în CF nr.156008 - Oradea), se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa 4 - Circulația terenurilor și ofertei de donație autentificate notarial nr. 1919/20.10.2009;

- în urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară, terenul având destinația de drum public.

Echiparea tehnico-edilitară:

Alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețelele utilitare existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Sotiut Alexandru, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 953

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.