Hotărârea nr. 952/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinte colective S+P+E, str. Alunei nr.8-10, nr.cad.4471/4 si 4471/5 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuințe colective S+P+E, str. Alunei nr.8-10, nr.cad.4471/4 și 4471/5 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 114600 din 26 octombrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuințe colective S+P+E, str. Alunei nr.8-10, nr.cad.4471/4 si 4471/5 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.983/06.03.2009, la inițiativa beneficiarului Andrisca Gheorghe, Andrisca Emilia, Balaiban Preda și Balaiban Daniela având ca scop integrarea unei clădiri de locuințe colective în zona preponderent rezidențială cu locuințe individuale în regim mic de înălțime, pe strada Alunei, stabilind condițiile de amplasare, organizarea arhitectural urbanistică a zonei, categorii de intervenții, rezolvarea circulației în zona studiată și reglementarea urbanistică a zonei.

Terenul în suprafață totală de S=2000,0mp s-a identificat cu nr. cad. 4471/4 înscris în CF NDF nr.9573 -Oradea, în favoarea beneficiarilor Andrisca Gheorghe și Andrisca Emilia și nr.cad.4471/5 înscris în CF NDF nr.9574 -Oradea în favoarea lui Balaiban Preda și Balaiban Daniela, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord a acestuia, în zona de

dealuri a municipiului Oradea, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Terenul proprietatea beneficiarilor, se învecinează cu terenuri proprietate particulară. În vecinătatea zonei există case în general în regim mic de înălțime. Circulația în zonă se face pe strada Alunei.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul în zona rezidențială R1a destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora.

Din punct de vedere al echipării edilitare, strada Alunei este reprezentată de rețele de energie electrică și rețele de alimentare cu apă iar rețea de canalizare există pe strada Dimitrie Anghel.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal - Construire locuințe colective S+P+E, str. Alunei nr.8-10, nr. cad. 4471/4 si 4471/5 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   se propune amplasarea unei clădiri cu funcțiunea de locuințe colective și amenajarea zonelor destinate circulației pietonale și carosabile, parcări, zone verzi și spații de joacă pentru copii;

 • - condiții generale impuse prin Regulamentul aferent PUZ-ului:

 • - regim maxim de înălțime :S+P+E;

- POT maxim propus = 40,0%;

- CUTmaxim propus = 0,70;

- parcaj obligatoriu : minim un loc/unitatea de locuit;

- Hmaxim coama = 8,70m;

 • - amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa 03/A-Plan reglementări cu respectarea recomandărilor din Studiul de risc natural (SRN) nr.10061/ 2009 întocmit de SC PROSPECT GEO 2000 SRL - ing. Geolog Gavrilut Mircea:

- limita de implantare gard: minim 5,50m din axul străzii Alunei;

 • - limita de implantare a construcției: minim 3,29 m de la aliniamentul străzii Alunei cu latura scurtă orientată paralel cu axul străzii;

 • - retrageri laterale: minim 6,0 m față de mejdii;

- retrageri spate: minim 4,0 m;

 • - la subsolul clădirii sunt propuse parcaje pentru locatari, minim 1 loc de parcare/unitate de locuit ( respectiv

15mp/unitatea de locuit);

 • - condiții specifice: amenajare spații verzi: minim 25mp/unitatea de locuit;

- accesul la parcele se va realiza pe strada Alunei care are , în dreptul amplasamentului studiat, profilul transversal de 11,0m (5,50m pe partea beneficiarilor), conform propunerilor prezentate în planșa 02/A - Plan Circulația terenurilor;

- asigurarea utilităților: alimentarea cu apă, canalizarea și alimentarea cu energie electrică se vor realiza prin racord la rețelele existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Andrisca Gheorghe, Andrisca Emilia, Balaiban Preda și Balaiban Daniela prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  Oradea, 30 noiembrie 2009

  Nr. 952


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.