Hotărârea nr. 95/2009

privind aprobarea temei de proiectare necesarã elaborãrii studiului de fezabilitate în vederea asigurãrii cu utilitãþi publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea temei de proiectare necesară elaborării studiului de fezabilitate în vederea asigurării cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr.105975 din 16.02.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune aprobarea temei de proiectare necesare elaborării studiului de fezabilitate în vederea asigurării cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea,

Ținând cont de existența unor resurse financiare nerambursabile limitate în cadrul Programului Operațional Regional destinate dezvoltării infrastructurii mediului de afaceri dar și de faptul că orice zi de întârziere în definitivarea documentației tehnico-economice reduce șansele atragerii de fonduri nerambursabile,

Deoarece dezvoltarea unui parc industrial este vital în susținerea dezvoltării economice locale,

Văzând dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b), alin.4 lit.a), d), art.45 alin (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă tema de proiectare necesară elaborării studiului de fezabilitate cu denumirea „Asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(1) Se aprobă elaborarea studiului de fezabilitate și a studiilor de specialitate necesare accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional - Axa 4-Dezvoltarea Infrastructurii de Afaceri.

(2) Se aprobă suportarea studiului de fezabilitate din fondurile nerambursabile aprobate în cadrul Programului Phare CBC România-Ungaria, în cadrul proiectului: Înființarea unui Parc Industrial Transfrontralier Oradea-Debrecen.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează directorul executiv al Direcției de Dezvoltare Durabilă din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -  Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -  S.C. Eurobussines Parc Oradea S.R.L.

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 16 februarie 2009

Nr.95


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Anexa

la HCL nr. 95 / 16.02.2009

TEMA DE PROIECTARE

pentru asigurarea cu utilități a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea

Parcul industrial EUROBUSINESS Oradea este o infrastructură de afaceri destinată susținerii dezvoltării economice a municipiului Oradea.

Funcționarea parcului industrial este astfel concepută încât asigurarea cu utilități publice să fie finanțată pe cheltuiala Primăriei municipiului Oradea în timp ce realizarea clădirilor necesare activităților de producție, IT și/sau servicii să fie în sarcina investitorilor inclusiv racordarea la rețeaua de utilități publice.

Terenul pe care urmează a fi realizată infrastructura destinată utilităților publice și pe care urmează a fi realizate clădirile industriale sau cele de servicii este situat în Oradea, Calea Borșului, teren care a fost trecut în proprietatea municipiului Oradea în baza O.U.G. nr.108/2008. Terenul are o suprafață de 121,29 ha și are front stradal deschis înspre Calea Borșului pe o lungime de aproximativ 1 ha.

Tema de proiectare are ca și obiectiv elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Asigurarea cu Utilități a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea.

Tema de proiectare și studiile aferente includ următoarele categorii de activități:

 • 1. Integrarea în studiul de fezabilitate pentru racordul parcului la rețeaua de utilități publice a rețelei de drumuri interioare care face obiectul unui studiu de specialitate realizat de către S.C. Proiect Bihor S.A.;

 • 2. Integrarea în studiul de fezabilitate pentru racordul parcului la rețeaua de utilități publice a stației de transformare a curentului electric 110KV/20KV care face obiectul unui studiu de fezabilitate realizat de S.C. Electrica Serv S.A.;

 • 3. Asigurarea alimentării parcului industrial cu energie termică prin realizarea unei magistrale care să asigure legătura dintre producătorul actual și consumatorii agenți economici; Se va lua în calcul un debit de energie termică corespunzător unui consum specific pentru un număr de 75 agenți economici cu activitate din domeniul producției și/sau serviciilor;

 • 4. Asigurarea alimentării parcului industrial cu gaze naturale prin racordul la magistrala de gaze naturale. Se va lua de asemenea în calcul un debit aferent unui consum specific pentru un număr de 75 agenți economici cu activitate din domeniul producției și/sau serviciilor;

 • 5. Analizarea posibilității de racordare a parcului industrial la alimentarea cu apă geotermală iar dacă este oportun alimentarea cu apă geotermală pentru asigurarea încălzirii și a apei calde de consum. Debitul ce trebuie asigurat va fi corespunzător unui consum specific pentru un număr de 75 agenți economici cu activitate din domeniul producției și/sau serviciilor;

 • 6. Înființarea unui Punct Termic pentru asigurarea preparării apei calde de consum și a asigurării încălzirii cu agent termic a clădirilor în care își desfășoară activitatea agenții economici dar și administrația Parcului Industrial;

 • 7. Realizarea unui studiu de circulație necesar pentru circulația pe rețeaua de drumuri interioare propusă pentru Parcul Industrial;

 • 8. Elaborarea Planului Urbanistic de Zonal conform reglementărilor legale în vigoare pentru Parcul Industrial EuroBusiness Oradea;

 • 9. Realizarea clădirii administrative a parcului în care urmează să se desfășoare activitatea S.C. Eurobusiness Oradea S.R.L.;

 • 10. Realizarea a două parcări pentru activitatea agenților economici care își desfășoară activitatea în cadrul parcului din care una la intrarea dinspre Calea Borșului iar cealaltă la ieșirea dinspre latura de vest perpendiculară pe drumul pietruit care asigură legătura indirectă în Calea Borșului;

 • 11. Amenajarea unor zone verzi în cadrul Parcului Industrial conform standardelor și normelor privind protecția mediului în vigoare;

Pentru realizarea Studiului de Fezabilitate sunt prevăzute o serie de studii de specialitate după cum urmează:

 • 1.  Studiu geotehnic elaborat conform normelor legale în vigoare;

 • 2.  Studiu de circulație pentru rețeaua de drumuri interioare propusă pentru accesul în Parcul Industrial;

 • 3.  Studiu privind consumurile specifice de gaze naturale, apă geotermală, energie termică pentru dimensionarea rețelei de utilități publice;

 • 4.  Planul de Afaceri conform Ghidului Solicitantului Axa 4.1. din cadrul Programului Operational Regional

Oradea, 16 februarie 2009