Hotărârea nr. 947/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru construire doua case familiale S(D)+P+E(M), str.Padurii f.n., nr.cad. 548 si 549 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru construire două case familiale S(D)+P+E(M), str.Pădurii f.n., nr.cad. 548 și 549 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 67047 din 28 octombrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru construire doua case familiale S(D)+P+E(M), str. Pădurii f.n., nr. cad. 548 si 549 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1428/17.04.2009 la solicitarea beneficiarilor Felician Gheorghe și Mariana, Pavel Georghe și Marioara în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a două case familiale pe parcelele identificate cu nr. cad. 458 și 459 situate pe strada Pădurii, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare .

Terenul luat în studiu este situat în partea de nord-vest a municipiului Oradea, parțial în intravilan și parțial în extravilan, într-o zonă de grădini și livezi.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională agricolă.

In prezent terenul este liber de construcții.

Accesul în zonă se face din str. Calea Bihorului, pe str. Paleului și str. Pădurii, amplasamentul studiat având acces direct din strada Pădurii.

Terenul luat în studiu în suprafață totală de 2655,0mp este identificat cu nr. cad. 548 (în suprafață de 1348,0mp) înscris în C.F. nr.154618-Oradea în favoarea beneficiarilor Felician Gheorghe și Mariana și nr.cad.549 (în suprafață de 1307,0mp) înscris în CF nr.154620-Oradea în favoarea beneficiarilor Pavel Georghe și Marioara.

Principalele disfuncționalități ale zonei sunt prospectele actuale ale străzilor necorespunzătoare traficului și lipsa echipării tehnico - edilitare.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită doar de rețea de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru construire două case familiale S(D)+P+E(M), str. Pădurii f.n., nr.cad. 548 și 549 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre: Se propune:

 • - extinderea intravilanului municipiului Oradea în vederea amplasării de locuințe unifamiliale;

 • - amplasarea a două case familiale în regim de înălțime propus S(D)+P+E(M), pe amplasamentul studiat, ținând cont de relația cu drumurile de acces existente și propuse;

 • - lărgirea străzii Pădurii la profil transversal de 12,0m (6,0m pe partea beneficiarilor), în vederea transformării acesteia în artera principală cu prospect reglementat conform PUG -ului municipiului Oradea;

 • - suprafața de teren propusă pentru introducere în intravilan este de cca S = 0,2655Ha;

 • - condiții generale impuse prin Regulamentul aferent PUZ-ului:

 • - regim maxim de înălțime propus: S(D)+P+E(M);

- POT maxim propus = 35,0%;

-CUTmaximpropus=0,60;

- parcaj obligatoriu : minim un loc/ unitatea de locuit;

 • - amplasarea construcțiilor se va face conform propunerilor din planșa U03-Reglementări Urbanistice din proiectul nr.71/2008 întocmit de către SC Arhinvest SRL - arh. Radu N. Gabor:

 • - limita de implantare gard: minim 6,0m din axul străzii Pădurii;

 • - limita de implantare: minim 6,0m de la aliniamentul străzii Pădurii;

- retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

- retragere spate: minim 9,0m ;

 • - accesul la amplasament se realizează din strada Pădurii propusă pentru lărgire la profil transversal de 12,0m

(6,0m pe partea beneficiarilor);

 • - strada Pădurii propusă pentru lărgire la profil de 12,0m, pe lățimea de 6,0m pe partea beneficiarei, conform planșei

U05- Proprietatea asupra terenurilor, se va constitui din:

 • - strada Pădurii existentă,

 • - cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cad. 548 (în suprafață de 1348,0mp) înscris în C.F. nr.154618-Oradea în favoarea beneficiarilor Felician Gheorghe și Mariana și respectiv cota parte de teren din terenul identificat cu nr.cad.549 (în suprafață de 1307,0mp) înscris în CF nr.154620 - Oradea în favoarea beneficiarilor Pavel Georghe și Marioara, ca teren parțial intravilan și parțial extravilan;

 • - terenul destinat lărgirii străzii Pădurii, se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa U05 - Circulația terenurilor și ofertei de donație autentificate notarial nr.1098/16.11.2009;

 • - în urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public;

 • - asigurarea utilităților: în perspectivă se preconizează extinderea în zonă a rețelelor urbane de alimentare cu apă și canalizare și alimentare cu energie electrică;

 • - conform angajamentului autentificat notarial, aferent PUZ, inițiatorii PUZ-ului se obligă să realizeze extinderea utilităților (drumuri balastate, rețea electrică, rețea de apă) pe cheltuiala proprie, inclusiv pe străzile nou create, care au făcut obiectul primei etape de aprobare a PUZ-ului.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Felician Gheorghe și Mariana, Pavel Georghe și Marioara, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  Oradea, 30 noiembrie 2009

  Nr. 947


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.