Hotărârea nr. 946/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala P+M si imprejmuire teren, str. Caisilor nr. 7, nr. cad. 156938 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M și împrejmuire teren, str. Caișilor nr.

7, nr. cad. 156938 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 110390 din 26 octombrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M si împrejmuire teren, str. Caișilor nr. 7, nr. cad. 156938 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2134/14.05.2008 - prelungit, la inițiativa beneficiarului Ardelean Darius Narcis Augustin în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale P+M pe str. Caișilor nr.7 și de împrejmuire a terenului identificat cu nr. cad. 156938, stabilirea condițiilor de extindere/modernizare a rețelei stradale existente, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str. Caișilor și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafață totală de S= 700,0mp s-a identificat cu nr. cad. 156938 înscris în CF nr.156938-Oradea în

favoarea lui Ardelean Darius Narcis Augustin.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea nord, în zona de dealuri a municipiului Oradea, pe strada Caișilor, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Terenul, proprietatea beneficiarului, se învecinează cu terenuri proprietate particulară, în vecinătatea zonei există case izolate în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzută.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută și un front la stradă de 25,0m. Circulația în zonă se desfășoară pe strada Izvorului din care se ramifică str. Caișilor.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă și canalizare, există rețea de energie electrică la care va fi necesară branșarea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

republicată,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobăPlanulu Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M și împrejmuire teren, str. Caișilor nr.7, nr. cad. 156938 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire casă familială în regim de înălțime P+M și împrejmuire teren;

 • -   amplasarea construcțiilor și amenajarea acceselor se vor realiza conform prevederilor din planșa "3/U- Reglementări" :

 • -   limita de implantare gard: minim 6,0m din ax str. Caișilor;

 • -   limita de implantare: minim 5,0m de la aliniament str. Caișilor;

 • -   retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

- retragere spate: minim 0,50m;

- POTmax propus = 35,0% si CUTmax propus = 0,50;

 • -   accesul se va realiza din str. Caișilor;

 • -   Asigurarea utilităților, alimentarea cu apă prin racord la rețeaua existentă în zonă, canalizarea prin racord la rețeaua existentă în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, dl. Ardelean Darius Narcis Augustin, prin grija Biroului Avizări Planuri

Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Mihai Manea


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 946

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.