Hotărârea nr. 945/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 1.961 mp. teren cu constructie, reprezentind “Centrul ingrijire copii”, situat in Oradea Piata 1 Decembrie nr. 9

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.961 mp. teren cu construcție, reprezentând “Centrul îngrijire copii”, situat în Oradea Piața 1 Decembrie nr. 9

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 622007 din 30.11.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.961 mp. teren cu construcție, reprezentând “Centrul îngrijire copii”, situat în Oradea Piața 1 Decembrie nr. 9.

“Centrul îngrijire copii”, situat în Oradea Piața 1 Decembrie nr. 9 este înscris în Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Oradea, aprobat prin Anexa 2 la H.G. nr. 970/2001, la poziția 6603 - clădire - și la poziția 7231 - teren - cu denumirea de Creșa Oradea, Clădirea secția I, P-ța 1 Decembrie.

Nr. cadastral al imobilului cu suprafața de 1.961 mp se constituie conform pct.1 din prezentul Raport de specialitate din teren proprietate a Statului Român, reprezentând teren cu construcție S+P+1, delimitat prin împrejmuire cu gard, situat în Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 9.

În vederea notării în evidențele de Publicitate imobiliară a construcției reprezentând “Centrul îngrijire copii”, situat în Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 9, este necesară aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.961 mp.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasamen

t și delimitare a imobilului cu suprafața de 1

.961 mp. astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constitui nr.

cadastral

C.F.-ul în care este înscris nr.

topo

Suprafața

înscrisă în CF

- mp -

Suprafața dezlipita din

nr. topo pentru constituirea nr. cadastral

- mp -

Observații

1.961

3581/19

17748 Oradea

3.120

1.961

clădire “Centrul îngrijire copii” și teren, proprietate publică a Municipiului Oradea

Art.2. Se aprobă deschiderea unei coli de Carte Funciară în vederea întăbulării ca proprietate publică a Municipiului Oradea, a imobilului - “Centrul îngrijire copii” situat în Oradea P-ța 1 Decembrie, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

Biroul Cadastru

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 945


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila