Hotărârea nr. 944/2009

privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren afectat de traseul drumului de centura, intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si dl. Bran Dimitrie

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea efectuării unui schimb de teren afectat de traseul drumului de centură, între Consiliul Local al Municipiului Oradea și dl. Bran Dimitrie

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.61746 din 25.11.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune efectuarea unui schimb de teren afectat de traseul drumului de centură, între Consiliul Local al Municipiului Oradea și dl. Bran Dimitrie.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 803/30.09.2008 s-a dat acordul de principiu pentru efectuarea schimbului de teren după cum urmează: Dl. Bran Dimitrie, oferă la schimb Municipiului Oradea suprafața de 292 mp. teren identificat cu nr. cadastral constituit din nr. topo 8475/1, înscris în C.F. 13825 Oradea, afectat de traseul drumului de centură a municipiului Oradea și de zona de protecție a acestuia, iar Consiliul Local al Municipiului Oradea, oferă la schimb suprafața de 292 mp teren identificat cu nr. cadastral constituit din nr. topo 8481/2 înscris în C.F. 6045 Oradea.

Conform Rapoartelor de evaluare, întocmite de S.C. Licev Grup S.A., valoarea terenului identificat cu nr. topo 8475/1 Oradea, proprietatea d-lui Bran Dimitrie, este de 90.800 lei (valoare ce nu include TVA), iar valoarea terenului identificat cu nr. cadastral constituit din nr. topo 8481/2 Oradea, proprietatea Municipiului Oradea, este de 76230 lei (valoare ce nu include TVA).

În baza art. 2 din hotărârea de consiliu mai sus menționată, O.C.P.I.Bihor a deschis coala de Carte funciară nr. 159701 Oradea, pentru nr. cadastral 159701 cu suprafața de 292 mp., constituit din nr. topo 8481/2 înscris în C.F. 6045 Oradea, proprietatea Municipiului Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c, art. 45 alin (3) și art.121 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se însușesc Rapoartele de evaluare, întocmite de S.C. Licev Grup S.A., pentru suprafața de 292 mp. teren identificat cu nr. cadastral constituit din topo 8475/1 Oradea, proprietatea d-lui Bran Dimitrie și pentru terenul identificat cu nr. cadastral 159701 Oradea, constituit din nr. topo 8481/2 înscris în C.F. 6045 Oradea, proprietatea Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă efectuarea schimbului de teren după cum urmează :

  • - Dl. Bran Dimitrie, oferă la schimb Municipiului Oradea suprafața de 292 mp. teren identificat cu nr. cadastral constituit din nr. topo 8475/1, înscris în C.F. 13825 Oradea, în valoare de 90.800 lei (valoare ce nu include TVA).

  • - Consiliul local al Municipiului Oradea oferă d-lui Bran Dimitrie la schimb suprafața de 292 mp teren identificat cu nr. cadastral 159701, înscris în CF 159701 Oradea, constituit din nr. topo 8481/2 înscris în C.F. 6045 Oradea proprietatea Municipiului Oradea, în valoare de 76230 lei (valoare ce nu include TVA).

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 292 mp. teren identificat cu nr. cadastral constituit din nr. topo 8475/1, înscris în C.F. 13825 Oradea, obținut în urma efectuării schimbului de terenuri, menționat la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Bran Dimitrie.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

- A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • - Biroul Achiziții Valorificare Active

  • - Dl. Bran Dimitrie, prin grija Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 30 noiembrie 2009                                        CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 944 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.