Hotărârea nr. 943/2009

privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10035 in suprafata de 1.969 mp. reprezentind “Teatrul de Stat” Oradea

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind avizarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10035 in suprafață de 1.969 mp. reprezentând “Teatrul de Stat” Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 61600/ 23.11.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune avizarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10035 in suprafață de 1.969 mp. reprezentând “Teatrul de Stat” Oradea - terenul și clădire de spectacole, situat în Oradea str. P-ta Ferdinand nr. 6.

Conform H.G. nr. 970/05.09.2002, imobilul reprezentând Teatrul de Stat Oradea, Piața Ferdinand nr.6, este înscris în Inventarul domeniului public, al Județului Bihor secțiunea CLĂDIRI ȘI TERENURI, la poziția 709.

Conform Memoriului tehnic întocmit de S.C. DE PRESTĂRI DE SERVICII ”INFINIT” S.R.L. nr. cadastral 10035 Oradea se constituie din suprafața de 1.693 mp. teren și construcție cu nr. topo 775 înscris în C.F. 495 Oradea sub A+1, cu descrierea imobilului ”Szigligeti Szinhaz”, proprietatea Comunității orașului Oradea și cota de 276/1.094 mp. teren public identificat cu nr. topo 777/2 din teritoriul cadastral Oradea.

În vederea reglementării situației juridice a terenului și notarea construcției reprezentând ”Teatrul de stat” în evidențele de publicitate imobiliară este necesară avizarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 10035 Oradea.

În baza Legii Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.(c), alin. (5) lit.a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte funciara a suprafeței de 1.094 mp. teren identificat cu nr. topo 777/2 din teritoriul cadastral Oradea, conform Adeverinței O.C.P.I.Bihor nr. 259/2009, teren proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând “Piața Ferdinand”.

Art.2. Se avizează constituirea nr. cadastral 10035 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.

cadastral

Nr.Adev./C.F.în care este înscris nr.topo

Suprafața de teren înscrisă în

C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo.si se constituie în nr. cadastral -mp-

775

495 Oradea

1.693

1.693

777/2 Oradea

Adeverința O.C.P.I. Bihor

nr.259/2009

1.094

276

TOTAL

1.969

Art.3. Se avizează Planul de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10035 Oradea.

Număr cadastral al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

10035

1.969

Consiliul Județean Bihor

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Județului Bihor a terenului și clădirii “Teatrul de Stat” Oradea, identificat cu nr. cadastral 10035 Oradea.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Consiliul Județean Bihor.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • - Consiliul Județean Bihor

  • - Teatrul de Stat prin grija Serviciului Terenuri

  • - OCPI Bihor, Serviciul Carte Funciară

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 943

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.