Hotărârea nr. 942/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafetei de 7171 mp teren identificat cu nr. cadastral 14001 inscris in C.F.159111 Oradea, reprezentind teren proprietatea Municipiului Oradea, situat in Or

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafeței de 7171 mp teren identificat cu nr. cadastral 14001 înscris în C.F.159111 Oradea, reprezentând teren proprietatea Municipiului Oradea, situat în

Oradea str. Corneliu Coposu nr. 10

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 61577 din 23.11.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilelor cu propunerea de lotizare a suprafeței de 7171 mp teren cu nr. cadastral 14001 Oradea înscris în CF convertit in vederea reglementarii folosinței terenului ca urmare a înstrăinării construcției - supermarket „Artima” .

Imobilul luat in studiu, identificat cu nr. cadastral 14001 înscris în C.F.159111 Oradea se compune din teren proprietate a Municipiului Oradea și patru construcții edificate de către SC Artima SA în baza contractului de concesiune nr. 715 din 16.04.2002, atribuit prin licitație publică.

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat la BNP Daniel Avram sub nr. 172/28.02.2007, SC Artima SA vinde societății de leasing imobiliar SC Debo Leasing IFN SA, membră a grupului Unicredit România, o clădire în suprafață de 2.445 mp reprezentând supermarketul “ARTIMA” din Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 10.

În vederea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului ca urmare a înstrăinării construcției s-a întocmit planul de amplasament și delimitare a imobilelor cu propunerea de lotizare a suprafeței de 7171 mp teren prin care se delimitează suprafețele de teren aferente construcțiilor proprietatea celor două societăți: supermarketul, proprietatea SC Debo Leasing și parcarea, depozit, rampă și punct GPL proprietatea SC Artima.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Ținând cont de prevederile art.41 din Legea nr.50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafeței de 7.171 mp, astfel :

Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. Cadastral

Suprafața înscrisă în CF - mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral nou constituit

- mp -

Observații:

14001

159111 Oradea

7.171

159332

3.348

SC Debo Leasing IFN SA asupra construcției

159333

3.823

SC Artima SA asupra construcțiilor

TOTAL:

7.171

Municipiul Oradea asupra terenului

Art.2. Se aprobă înscrierea în coli de carte funciară distincte a nr. cadastrale constituite prin lotizarea nr. cadastral 14001 Oradea în vederea intabulării terenului în proprietatea privată a Municipiului Oradea respectiv a construcțiilor în proprietatea SC Debo Leasing IFN SA și SC Artima SA conform art.1 din prezenta hotărâre.


Art.3. Se aprobă încheierea unui Act adițional la contractul de concesiune nr. 715/16.04.2002 - anexă la prezenta hotărâre, prin care dreptul de concesiune pentru suprafața totală de 7.171 mp se distribuie astfel :

 • - suprafața de 3.348 mp teren cu nr. cadastral 159332, identificat la art. 1, se concesionează în favoarea SC Debo Leasing IFN SA, fiind ocupat de supermarket;

 • - suprafața de 3.823 mp teren, cu nr. cadastral 159333, identificat la art.1, se concesionează în favoarea SC Artima SA, fiind ocupat de parcare, depozit, rampă și punct GPL .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, SC Artima SA și SC Debo Leasing IFN SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

 • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • - SC Artima SA

- SC Debo Leasing IFN SA

- Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 942

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local 942/2009

ACT ADITIONAL

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.715 / 16.04.2002

Încheiat intre:

Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea reprezentată legal de Horia Jarca -Director Executiv și Porsztner Bela Csaba - Director Executiv adjunct, având sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1, tel./fax. 0259/436276, cont bancar RO51TREZ0765006XXX006941 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, cod fiscal RO23627620, în calitate de CONCEDENT, pede oparte

Si

SC ARTIMA SA, (anterior denumită S.C. Artima Retail Investment Company” S.A.), persoana juridica romana, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J23/1293/2008 si CUI 11735628, cu sediul in Ilfov, Autostrada București - Pitești, km 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, etaj I, birou A legal reprezentata de dl. Patrice Lespagnol in calitate de Administrator, denumita in cele ce urmează “Artima” , in calitate de Concesionar.

S.C. Debo Leasing IFN S.A. persoana juridica romana, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/16182/2003 si cod fiscal R 15948432, cu sediul in București, str. Nicolae Caramfil nr.25, etaj 2, sector 1, legal reprezentata de [x] in calitate de [x], denumita in cele ce urmează “Debo Leasing

PREAMBUL

Având in vedere contractul de concesiune nr. 715/16.04.2002, astfel cum a fost modificat la data de 7.02.2003 și la data de 25.04.2006 încheiat intre Concedent si Artima, având ca obiect concesionarea unui teren in suprafața de 7.171 mp situat in Oradea Str. Linistei - Str. Spartacus - Str. C. Coposu (in prezent Str. Corneliu Coposu nr. 10) (denumit în continuare “Terenul”) in vederea realizării de către Artima a unei investiții constând in edificarea unui spațiu comercial (denumit in cele ce urmează “Construcția”)

Avândinvedereprevederileart.7punctul(1)dincontractuldeconcesiunenr.715/16.04.2002

Având in vedere prevederile art. 5.1. (k) din Contract conform cărora Artima are obligația de a notifica in scris Concedentului înstrăinarea Construcției, intr-un termen de 30 de zile de la această înstrăinare;

Având in vedere Adresa nr. 84712/85826/22.05.2006 emisa de către Concedent, prin care acesta își exprimă acordul cu privire la înstrăinarea Construcției de către Artima;

Având in vedere contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 172/28.02.2007 la BNP Dana Grecu din București, Calea Victoriei 142-148, sc.D, parter, ap.2, sector 1, încheiat intre Artima si Debo Leasing, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra Construcției ;

Având in vedere modificările intervenite in denumirile si structura organizatorica a concedentului si concesionarului, precum si situația juridica rezultata in urma încheierii contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 172/28.02.2007 referitor la un imobil edificat pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr.172/28.02.2007,

Având in vedere dispozițiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție;

Părțile, de comun acord, au convenit următoarele modificări ale contractului de concesiune nr.715/16.04.2002:

 • A. Părtile contractante sunt următoarele :

 • - Municipiul Oradea prin Administrația Imobiliara Oradea, cu sediul in Oradea, P-ța Unirii nr.1, legal reprezentata prin Horia Augustin Jarca in calitate de Concedent

 • - SC ARTIMA SA cu sediul in Ilfov, Autostrada București - Pitești, km 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, etaj I, birou A , in calitate de Concesionar, cu privire la terenul identificat cu nr. cadastral [ ], înscris in cartea funciara nr. [ ] a municipiului Oradea [de completat cu datele de identificare a terenului liber de construcții - după dezmembrare]

 • - SC Debo Leasing IFN SA in calitate de Concesionar cu privire la terenul identificat cu nr. cadastral [ ], înscris in cartea funciara nr. [ ] a municipiului Oradea [de completat cu datele de identificare a terenului de sub construcție - după dezmembrare];

 • B. La Capitolul 1 art. 1 al Contractului de concesiune 715/16.04.2002 se adăuga punctul 4 cu următorul conținut:

 • - suprafața de 3.823 mp din terenul concesionat definit conform schiței anexa la prezentul contract, identificat cu identificat cu

nr. cadastral 159333 Oradea, înscris in cartea funciara nr. [ ] a municipiului Oradea [de completat cu datele de identificare a terenului liber de construcții - după dezmembrare]...........................revineConcesionaruluiSCARTIMASA

 • - suprafața de 3.348 mp din terenul concesionat definit conform schiței anexa la prezentul contract, identificat cu nr. cadastral [

], înscris in cartea funciara nr. [ ] a municipiului Oradea [de completat cu datele de identificare a terenului de sub construcție -după dezmembrare]...........................revineConcesionaruluiSCDeboLeasingIFNSA

 • - Fiecare Concesionar va plăți o redevența calculata in condițiile art.3, corespunzătoare cu suprafața pe care o are in concesiune.

 • C. La Capitolul 1 art.3 punctul (2) litera (b) se modifica si va avea următorul conținut:

 • - redevențele lunare, respectiv anuale, calculate pentru cei doi Concesionari, conform prevederilor punctului 4 al art.1, sunt

  următoarele:


 • - Concesionarul SC Artima SA datorează o redevență anuală pentru anul în curs de 87.610, 1618 Lei/an respectiv trimestrial 21.902,5404 Lei/trim.

 • - Concesionarul SC Debo Leasing IFN SA datorează o redevență anuală pentru anul în curs de 76.724,7768 Lei/an respectiv trimestrial 19.181,1942 Lei/trim.

 • D. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr. 715/16.04.2002 rămân nemodificate. Termenii utilizați cu majusculă în cuprinsul prezentului act adițional au același înțeles ca termenii definiți în cuprinsul Contractului de concesiune 715/16.04.2002, cu excepția cazului în care exista o mențiune expresă diferită.

 • E. Prezentul act adițional este considerat ca făcând parte integranta din contractul de concesiune nr.715/16.04.2002 de la data semnării lui concomitente de către Concedent si Concesionari si a fost întocmit in patru exemplare, egale ca valoare, cate unul pentrufiecaredintreConcedentsiConcesionari.

Încheiat astăzi,............................ 2009.

CONCEDENT


CONCESIONAR

SC ARTIMA SA


Horia Augustin Jarca

Director Executiv

Alina Mudura


Porsztner Bela Csaba


SCDEBO LEASING


Director Executiv Adj.

Director Executiv Adj.

Roșan Marioara


Pîrv Gabor Octavian


Sef Birou Juridic


Sef Serviciu Terenuri