Hotărârea nr. 941/2009

privind acceptarea donatiei doamnei Costrut Carmen Maria reprezentind suprafata de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154029 inscris in C.F. 154029 Oradea, situat in Oradea zona str. Aurel Covaci, cu destinatia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației doamnei Costruț Carmen Maria reprezentând suprafața de 16 mp. teren

identificat cu nr. cadastral 154029 înscris in C.F. 154029 Oradea, situat în Oradea zona str. Aurel Covaci, cu

destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 61578/23.11.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154029, înscris in C.F. 154029 Oradea, situat în Oradea zona str.Aurel Covaci, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul favorabil nr. 832/22.07.2009 eliberat de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru construire casă S+P+M, se propune lărgirea str. Aurel Covaci, la un profil de 12,00 m. lățime, (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 406/05.05.2009 doamnei Costruț Carmen Maria, donează Municipiului Oradea suprafața de 16 mp., teren identificat cu nr. cadastral 154029 înscris in C.F. 154029 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,a”, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația, doamnei Costruț Carmen Maria reprezentând suprafața de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154029 înscris in C.F. 154029 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donator.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și doamna Costruț Carmen Maria.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■   Instituția Arhitectului Șef

  • ■  Administrația Imobiliară Oradea

  • ■   Serviciul Terenuri

  • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • ■  SC Compania de Apă Oradea SA

  • ■  Doamna Costruț Carmen Maria prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 30 noiembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 941

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.