Hotărârea nr. 940/2009

privind acceptarea donatiei doamnei Craciun Maria si a domnului Kovacsinszki Vasile Iuliu, reprezentind cotele ideale detinute din suprafata totala de 60 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158068 inscris in C.F. 158068 Oradea, situat in Oradea zon

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației doamnei Crăciun Maria și a domnului Kovacsinszki Vasile luliu, reprezentând cotele ideale deținute din suprafața totală de 60 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158068 înscris în C.F. 158068 Oradea, situat în Oradea zona str. Moviliței, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.61579/23.11.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 60 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158068, înscris în C.F. 158068 Oradea, situat în Oradea zona str. Moviliței, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul favorabil nr.790/08.07.2009 eliberat de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru construire casă S+P+M, se propune lărgirea str. Aurel Covaci, la un profil de 12,00 m. lățime, (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 1470/10.08.2009 doamna , Crăciun Maria și a domnul Kovacsinszki Vasile Iuliu, donează Municipiului Oradea suprafața de 60 mp., teren identificat cu nr. cadastral 158068, înscris în C.F. 158068 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donațiile reprezentând teren în suprafață de 60 mp. cu destinația de „drum public”, situat în Oradea str. Moviliței astfel:

  • a)      Dna Crăciun Maria donează cota de 14/60 părți din suprafața totală de 60 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158.068 înscris în CF 158.068 Oradea;

  • b)      Domnul Kovacsinszki Vasile Iuliu donează cota de 46/60 părți din suprafața totală de 60 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158.068 înscris în CF 158.068 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și doamna Crăciun Maria și a domnul Kovacsinszki Vasile Iuliu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului Județului Bihor

Instituția Arhitectului Șef

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Doamna Crăciun Maria și a domnul Kovacsinszki Vasile Iuliu prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea


Oradea, 30 noiembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 940

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.