Hotărârea nr. 939/2009

privind aprobarea transmiterii in proprietate fara plata a terenului inscris in C.F. 159268 Oradea cu nr. cadastral 159268 in suprafata de 612 mp. in favoarea Bisericii Penticostale “Filadelfia” situat in Oradea str. Ana Ipatescu nr.11

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în proprietate fără plată a terenului înscris în C.F. 159268 Oradea cu nr. cadastral 159268 în suprafață de 612 mp. în favoarea Bisericii Penticostale “Filadelfia” situat în Oradea str. Ana Ipatescu nr.11

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.61.578 din 23.11.2009 prin care Serviciul Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea transmiterii în proprietate, fără plată a terenului înscris în C.F. 159268 Oradea cu nr. cadastral 159268 în suprafață de 612 mp. în favoarea Bisericii Penticostale “Filadelfia” situat în Oradea str. Ana Ipatescu nr.11.

Prin contractul de comodat nr.3/01.09.2004 și Actul Adițional la Contractul menționat, Administrația Imobiliară Oradea a transmis în folosința Bisericii Penticostale “Filadelfia” suprafața de 612 mp. teren identificat cu nr. cadastral 159268 înscris în C.F. 159268 Oradea, situat în Oradea str. Ana Ipatescu nr. 11 cu destinația de teren pentru amplasarea de construcții bisericești, (biserica, sala de mese și săli anexe).

Imobilul identificat cu nr. Cadastral 159268 se compune din suprafața de 612 mp. Teren proprietate a Municipiului Oradea și construcții bisericești cu suprafața desfășurată de 334 mp. proprietate a Bisericii Penticostale “Filadelfia”.

Ținând cont de prevederile art.1 alin (1), (2), din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. c, art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală

CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă transmiterea în proprietate fără plată a terenului înscris în C.F. 159268 Oradea cu nr. cadastral 159268 cu suprafața de 612 mp. în favoarea Bisericii Penticostale “Filadelfia”, situat în Oradea str. Ana Ipatescu nr. 11.

Art.2. Se împuternicește Administrația Imobiliară Oradea să facă diligențele necesare înscrierii în evidențele de publicitate imobiliară a interdicției de înstrăinare sau a schimbării destinației imobilului înscris în C.F.159268 Oradea cu nr. cadastral 159268, timp de 30 ani conform art. 4 alin. (1) din Legea 239/12.07.2007.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Biserica Penticostală “Filadelfia”.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului - Județul Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil

OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

Biserica Penticostală “Filadelfia”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea


Oradea, 30 noiembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 939

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.