Hotărârea nr. 938/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu suprafata de 382 mp teren constituit din nr. topo. 8376/1 inscris in CF 1284 Oradea si 8197/80 inscris in CF 3174 Oradea si darea acordului de principiu in vederea vi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 382 mp teren constituit din nr. topo. 8376/1 înscris în CF 1284 Oradea și 8197/80 înscris în CF 3174 Oradea și darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 76/382 mp teren situat în Oradea str. P.Tutea, nr.10 în favoarea fam. Ardelean Gheorghe și soția Ardelean Luminița Florica .

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.61581 din 23.08.2009 prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 382 mp constituit din nr. topo. 8376/1 înscris în CF 1284 Oradea și 8197/80 înscris în CF 3174 Oradea și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 76/382 mp teren.

D-l Ardelean Gheorghe și soția Ardelean Luminița Florica, sunt proprietarii imobilului situat în Oradea, str.Petre Tutea,nr.10, compus din casa de locuit și suprafața de 306 mp, teren notat în CF 1284 Oradea, identificat cu nr. topo.8376/1, dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare, nr.2194/2001.

Conform identificării cadastrale imobilul situat în Oradea, str.P.Tutea, nr.10, se compune din doua corpuri de clădire cu suprafața construita de 147 mp și terenul aflat în proprietatea d-lui Ardelean Gheorghe și soția Ardelean Luminița Florica în suprafață de 306 mp și din cota de 76/170 mp teren cu nr.topo.8197/80 înscris în CF 3174 Oradea, proprietate a Municipiului Oradea. Pentru această suprafață de teren D-l Ardelean Gheorghe achită taxă folosință teren.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758 din 27.10.2005 modificată prin hotărârea Consiliului Local

nr.448/28.06.2007 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea .

În temeiul art.36 alin.(2) lit.b), art.45 alin.(3) și art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

382 mp


Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr.

cadastral -mp-

Observații

8376/1

1284 Oradea

306

306

Municipiul Oradea asupra cotei de

8197/80

3174 Oradea

170

76

76/382 mp teren și Ardelean

Gheorghe și soția Ardelean Luminița asupra cotei de 306 mp teren și construcții

Total

380

Art.2. Se dă acordul trecerii în proprietatea privata a Municipiului Oradea a cotei de 76/382 mp teren din nr. cadastral constituit la art.1 din prezenta hotărâre.


Art.3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 76/382 mp teren identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în favoarea d-lui Ardelean Gheorghe și soția Ardelean Luminița Florica în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.4. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la Art.3 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu : Instituția Prefectului Județului Bihor Administrația Imobiliară Oradea Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

D-l Ardelean Gheorghe și soția Ardelean Luminița Florica, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 938

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.