Hotărârea nr. 937/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Mardale Adrian Vasile si sotia Mardale Mihaela Eleonora reprezentind suprafata de 21 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20871, inscris in C.F. 95522 Oradea, situat in Oradea str. Padurii, cu destinatia de “drum public

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Mardale Adrian Vasile și soția Mardale Mihaela Eleonora reprezentând suprafața de 21 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20871, înscris în C.F. 95522 Oradea, situat în Oradea str.

Pădurii, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.61571/23.11.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 75 mp. teren identificat cu nr. cadastral 159196, înscris în C.F. 159196 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufărului, cu destinația de “drum public”.

Conform Avizului favorabil cu nr. 1120/07.10.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea emis în pentru Avizul prealabil de oportunitate - construire Casă P+E și a "Planșei - A04 Obiective de utilitate publică” (anexă), fără elaborare documentație de urbanism, se propune lărgirea străzii Pădurii la profil transversal de 12,00 m., (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 874/10.04.2009, dl. Mardale Adrian Vasile și soția Mardale Mihaela Eleonora donează Municipiului Oradea suprafața de 21 mp., teren identificat cu nr. cadastral 20871, înscris în C.F. 95522 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Mardale Adrian Vasile și soția Mardale Mihaela Eleonora, reprezentând suprafața de 21 mp, teren identificat cu nr. cadastral 20871, înscris în C.F. 95522 Oradea, situat în Oradea str. Pădurii, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Mardale Adrian Vasile și soția Mardale Mihaela Eleonora.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului Județului Bihor

Instituția Arhitectului Șef

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl Mardale Adrian Vasile prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 937

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.