Hotărârea nr. 936/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Tarau Adrian Nicolae reprezentind suprafata de 150 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20804, inscris in C.F. 154362 Oradea, situat in Oradea str. Rimler Karoly, cu destinatia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Tărău Adrian Nicolae reprezentând suprafața de 150 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20804, înscris în C.F. 154362 Oradea, situat în Oradea str. Rimler Karoly, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.61.572/23.11.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 150 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20804, înscris în C.F. 154362 Oradea, situat în Oradea zona str. Rimler Karoly , cu destinația de “drum public”.

Conform Avizului favorabil cu nr. 1150/14.10.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea pentru construire Casă S+P+E(M) și a "Planșei - 4/A se propune prelungire străzii Rimler Karoly la profil transversal de 7,00 m., urmând ca terenul rezervat prelungirii și extinderii rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 2635/06.10.2009, d-lui Tărău Adrian Nicolae donează Municipiului Oradea suprafața de 150 mp., teren identificat cu nr. cadastral 20804, înscris în C.F. 154362 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Tărău Adrian Nicolae, reprezentând suprafața de 150 mp, teren identificat cu nr. cadastral 20804, înscris în C.F. 154362 Oradea, situat în Oradea str. Rimler Karoly, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de "drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Tărău Adrian Nicolae .

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului Județului Bihor

Instituția Arhitectului Șef

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl Tărău Adrian Nicolae prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 936

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.