Hotărârea nr. 935/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Buda Francisc iosif si sotia Buda Georgina reprezentind suprafata de 74 mp. teren identificat cu nr. cadastral 152293, inscris in C.F. 152293 Oradea, situat in Oradea str. Piatra Craiului, cu destinatia de “drum public

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Buda Francisc iosif și soția Buda Georgina reprezentând suprafața de 74

mp. teren identificat cu nr. cadastral 152293, înscris în C.F. 152293 Oradea, situat în Oradea str. Piatra

Craiului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.61.573 din 23 noiembrie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 74 mp. teren identificat cu nr. cadastral 152293, înscris în C.F. 152293 Oradea, situat în Oradea str.Piatra Craiului, cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă S+P+E, str. Piatra Craiului, nr. cad. 152293- Oradea aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 793/28.09.2009 și a Planșei ”4/U , Avizată favorabil cu nr. 89/28.01.2009 de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, se propune lărgirea str. Piatra Craiului la un profil de 12,00 m (6,00 din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr.677/16.03.2009, Buda Francisc iosif și soția Buda Georgina donează Municipiului Oradea suprafața de 74 mp., teren identificat cu nr. cadastral 152293, înscris în C.F. 152293 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Buda Francisc Iosif și soția Buda Georgina, reprezentând suprafața de 74 mp, teren identificat cu nr. cadastral 152293, înscris în C.F. 152293 Oradea, situat în Oradea str. Piatra Craiului condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Buda Francisc iosif și soția Buda Georgina

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Direcția Tehnica

Instituția Prefectului

Instituția Arhitectului Șef

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

D-lui Buda Francisc iosif și soția Buda Georgina prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 935

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.