Hotărârea nr. 933/2009

privind acceptarea donatiei d-lui Silaghi George si sotia Silaghi Alexandra Alina, reprezentind suprafata de 75 mp. teren identificat cu nr. cadastral 159196 inscris in C.F. 159196 Oradea, situat in Oradea str. Dinicu Golescu, cu destinatia de “drum publi

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Silaghi George și soția Silaghi Alexandra Alina, reprezentând suprafața de

75 mp. teren identificat cu nr. cadastral 159196 înscris în C.F. 159196 Oradea, situat în Oradea str. Dinicu Golescu, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.61575/23.11.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 75 mp. teren identificat cu nr. cadastral 159196, înscris în C.F. 159196 Oradea, situat în Oradea str. Dinicu Golescu, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul favorabil nr. 1173/21.10.2009 eliberat de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru construire casă P, garaj și împrejmuire, se propune lărgirea str. Dinicu Golescu, la un profil de 12,00 m. lățime, (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 2376/07.10.2009 dl. Silaghi George și soția Silaghi Alexandra Alina, donează Municipiului Oradea suprafața de 75 mp., teren identificat cu nr. cadastral 159196, înscris în C.F. 159196 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit.a, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Silaghi George și soția Silaghi Alexandra Alina, reprezentând suprafața de 75 mp. teren identificat cu nr. cadastral 159196, înscris în C.F. 159196 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Silaghi George și soția Silaghi Alexandra Alina.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului Județului Bihor

Instituția Arhitectului Șef

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl Silaghi George prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 933

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.