Hotărârea nr. 931/2009

privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren afectat zona carosabila a str. Vasile Conta, intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si Asociatia ”Centrul Crestin Betania”

ROMÂNIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea efectuării unui schimb de teren afectat zona carosabilă a str. Vasile Conta, între Consiliul Local al Municipiului Oradea și Asociația "Centrul Creștin Betania”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.61.656 din 24.11.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune efectuarea unui schimb de teren afectat zona carosabilă a str. Vasile Conta, între Consiliul Local al Municipiului Oradea și Asociația "Centrul Creștin Betania”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 535/29.06.2009 s-a dat acordul de principiu pentru efectuarea schimbului de teren după cum urmează:

  • - Asociația ”Centrul Creștin Betania”, oferă la schimb Municipiului Oradea suprafața totală de 137 mp. teren identificat cu nr. topo 1566 și 1567 înscris în C.F. 160471 Oradea (provenita din conversia de pe hârtie a C.F. 1940 Oradea), afectată de zona carosabilă a str. Vasile Conta.

  • - Consiliul Local al Municipiului Oradea, oferă la schimb suprafața de 137 mp. din cota de 1.188/1.496 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158924 înscris în C.F. 158924 Oradea, proprietatea Municipiului Oradea, reprezentând terenul aferent imobilului Centrului de conferințe și Biserică S+P+2E, al Asociației ”Centrul Creștin Betania”.

Conform Rapoartelor de evaluare, întocmite de I.T. Business Management S.R.L. valoarea suprafeței totale de 137 mp. teren identificat cu nr. topo 1566 și 1567 înscris în C.F. 160471 Oradea (provenita din conversia de pe hârtie a C.F. 1940 Oradea), proprietatea Asociației ”Centrul Creștin Betania”, este de 44.100 Euro (valoare ce nu include TVA), iar valoarea suprafeței de 137 mp. din cota de 1.188/1.496 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158924 înscris în C.F. 158924 Oradea, proprietatea Municipiului Oradea, este de 37.000 Euro (valoare ce nu include TVA).

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c, art. 45 alin (3) și art.121 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se însușesc Rapoartele de evaluare, întocmite de I.T. Business Management S.R.L., pentru suprafața totală de 137 mp. teren identificat cu nr. topo 1566 și 1567 înscris în C.F. 160471 Oradea (provenita din conversia de pe hârtie a C.F. 1940 Oradea), proprietatea Asociației ”Centrul Creștin Betania” și pentru suprafața de 137 mp. din cota de 1.188/1.496 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158924 înscris în C.F. 158924 Oradea, proprietatea Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă efectuarea schimbului de teren după cum urmează :

  • - Asociația ”Centrul Creștin Betania”, oferă la schimb Municipiului Oradea suprafața totală de 137 mp. teren identificat cu nr. topo 1566 și 1567 înscris în C.F. 160471 Oradea (provenita din conversia de pe hârtie a C.F. 1940 Oradea), afectată de zona carosabilă a str. Vasile Conta, in valoare de 44.100 Euro (valoare ce nu include TVA).

  • - Consiliul Local al Municipiului Oradea, oferă la schimb suprafața de 137 mp. din cota de 1.188/1.496 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158924 înscris în C.F. 158924 Oradea, proprietatea Municipiului Oradea, reprezentând terenul aferent imobilului Centrului de conferințe și Biserică S+P+2E, al Asociației ”Centrul Creștin Betania”, in valoare de 37.000 Euro (valoare ce nu include TVA).

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței totale de 137 mp. teren identificat cu nr. topo 1566 și 1567 înscris în C.F. 160471 Oradea (provenita din conversia de pe hârtie a C.F. 1940 Oradea), cu categoria de folosință „strada” - Vasile Conta, obținut în urma efectuării schimbului de terenuri, menționat la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Asociația "Centrul Creștin Betania”.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

- A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • - Biroul Achiziții Valorificare Active

  • - Asociația ”Centrul Creștin Betania”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 931

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.