Hotărârea nr. 93/2009

privind stabilirea duratei normale de funcþionare a activelor fixe care vor intra în patrimoniul Municipiului Oradea pe parcursul anului 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea duratei normale de funcționare a activelor fixe care vor intra în patrimoniul Municipiului Oradea pe parcursul anului 2009

Analizând raportul de specialitate nr. 100.489 din data de 8 ianuarie 2009 întocmit de către Direcția Economică, Serviciul Evidenta Patrimoniu, Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea stabilirii duratei normale de funcționare a activelor fixe care vor intra în patrimoniul Municipiului Oradea pe parcursul anului 2009,

văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe conform căreia pentru fiecare mijloc fix nou achiziționat se utilizează sistemul unor plaje de ani cuprinse între o valoare minimă și una maximă existând astfel posibilitatea alegerii duratei normale de funcționate cuprinsă între aceste limite,

având în vedere Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, actualizată,

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), lit.d), alin.4 lit.c); art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă ca bunurile de natura activelor fixe care vor intra în patrimoniul Municipiului Oradea pe parcursul anului 2009 să se înregistreze în evidența patrimoniului cu durată normală maximă de funcționare, conform ,,Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2139/2004.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică, Administrația Imobiliară Oradea, regiile autonome și societățile comerciale care administrează active fixe aparținând municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică,

  • - Directia Tehnica,

  • - Regiile si societatile comerciale care administreaza active fixe apartinand Municipiului Oradea, prin grija Direcției economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.93.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila