Hotărârea nr. 929/2009

privind completarea Hotaririi Consiliului Local Oradea nr. 753/31.08.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea deschiderii de noi Carti Funciare pentru Loturile constituite prin dezmembrarea suprafetei de 1.212.900 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 753/31.08.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea deschiderii de noi Cărți Funciare pentru Loturile constituite prin dezmembrarea suprafeței de 1.212.900 mp.

teren identificat cu nr. cadastral 155090 înscris în CF 155090 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.61659 din 24 noiembrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 753/31.08.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea deschiderii de noi Cărți Funciare pentru Loturile constituite prin dezmembrarea suprafeței de 1.212.900 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155090 înscris în CF 155090 Oradea.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea sus menționată s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 1.212.900 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155090 înscris în CF 155090 Oradea, teren situat în Parcul Industrial ”S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L.”, sos. Borșului.

În vederea înscrierii în evidențele de Publicitate Imobiliară cu deschiderea de noi coli de Carte Funciară pentru Loturile, constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 1.212.900 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155090 înscris în CF 155090 Oradea este necesar completarea Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.753/31.08.2009 cu un nou articol.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c) alin.5 lit.a și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 753/31.08.2009 cu un nou articol care va avea următorul conținut:

”Art.4. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară prin deschiderea de noi coli de Carte Funciară pentru întăbularea Loturilor 1 și 2, constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 1.212.900 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155090 înscris în CF 155090 Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 753/31.08.2009.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului - Județul Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Biroul Cadastru

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 929

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.