Hotărârea nr. 928/2009

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 12 mp, situat in Oradea, str. Nufarului, FN si concesionarea directa a suprafetei de 12 mp teren in favoarea SC Electrica SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 12 mp, situat în Oradea, str. Nufărului, FN și concesionarea directă a suprafeței de 12 mp teren în favoarea

SC Electrica SA

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.61597 din 23 noiembrie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 12 mp, teren situat în Oradea, str. Nufărului și concesionarea directă a suprafeței de 12 mp în favoarea SC Electrica SA în vederea amplasării unui „post de transformare 20/0,4kV” .

Terenul luat în studiu este situat în partea stângă a străzii Nufărului, în apropierea noii biserici ortodoxe aflat în construcție.

Amplasarea postului de transformare se va realiza în conformitate cu documentația prevăzută prin Certificatul de urbanism nr. 2764/22.09.2009 și Avizul CMUAT nr. 1119/07.10.2009 .

Numărul cadastral în suprafață de 12 mp se constituie din nr. topo 8563 Oradea reprezentând domeniu public.

Ținând cont de prevederile art. 15 din Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea lucrărilor de construire

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c) alin.5 lit.a și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a suprafeței de 3.021 mp identificat cu nr. topo 8563 din teritoriul cadastral Oradea, conform Adeverinței nr. 50292/03.09.2009 eliberat de OCPI Bihor, reprezentând teren public - Strada Nufărului.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 12 mp astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Adeverința O.C.P.I.

Suprafața nr. topo din acte -mp.-

Observații

12

8563

Nr.

3.021

Terenul - Proprietatea

50292/03.09.2009

municipiului Oradea

Art.3. Se aprobă deschiderea unei coli de Carte Funciară în vederea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 12mp, identificat conform art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 12 mp teren situat în Oradea, Str. Nufărului, FN, identificat la art. 2, în favoarea SC Electrica SA, în vederea amplasării unui post de transformare .

Art.5. Durata concesionării este pe o perioada de 25 ani începând cu data întâi a lunii următoare obținerii avizului privind legalitatea hotărârii eliberat de Instituția Prefectului Județului Bihor.

Art.6. Se aprobă redevența de 49,00 lei/mp/an care se va achita începând cu data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

Art.7. Redevența va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și SC Electrica SA .

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar - Contabil

OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

SC Electrica SA

Instituția Prefectului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 928

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.