Hotărârea nr. 926/2009

privind completarea Hotaririi Consiliului Local Oradea nr. 825/28.09.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea deschiderii de noi Carti Funciare pentru Loturile constituite prin dezlipirea suprafetei de 13.686 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9196/1

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 825/28.09.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea deschiderii de noi Cărți Funciare pentru Loturile constituite prin dezlipirea suprafeței de 13.686 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9196/1 înscris în C.F.NDF 11625 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60.844 din 10 noiembrie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 825/28.09.2009 cu un nou articol pentru aprobarea deschiderii de noi Cărți Funciare pentru Loturile constituite prin dezlipire a suprafeței de 13.686 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9196/1 înscris în C.F.NDF 11625 Oradea.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea mai sus menționată s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 13.686 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9196/1 înscris în C.F.NDF 11625 Oradea, teren în Oradea str. Ștrandului nr. 11 reprezentând Bazinul “Olimpic”.

În vederea înscrierii în evidențele de Publicitate Imobiliară prin deschiderea de noi coli de Carte Funciară pentru Lot-urile constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 13.686 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9196/1 înscris în C.F.NDF 11625 Oradea este necesar completarea Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 825/28.09.2009 cu un nou articol.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația publica locala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 825/28.09.2009 cu un nou articol care va avea următorul conținut:

”Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară prin deschiderea de noi coli de Carte Funciară pentru întăbularea Lot-urilor 1și 2, constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 13.686 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9196/1 înscris în C.F.NDF 11625 Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 825/28.09.2009.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Prefectului - Județul Bihor

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Biroul Cadastru

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 noiembrie 2009

Nr. 926

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.